Gde majke podnose zahtev za subvenciju za kupovinu prvog stana

Od strane Ozon
0 komentar

Majke koje decu rode počev od ove 2022. godine stiču pravo na subvenciju države za kupovinu prvog stana ili kuće, navodi se u državnoj uredbi za bespovratnu pomoć mladim bračnim parovima.

Sve majke koje su rodile dete u ovoj godini, bez obzira koje im je to dete po redu rođenja, mogu da konkurišu za subvencije države za kupovinu prvog stana ili kuće.

Uslovi su, između ostalog, da nemaju nekretninu u vlasništvu i da se za subvenciju prijave u roku od godinu dana od dana rođenja deteta. Kako je u saopštenju navelo Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, majke zahtev za subvenciju podnose službi za dečiju zaštitu u jedinici lokalne samouprave, prema mestu prebivališta.

Uredba Vlade Republike Srbije kojom su propisani uslovi o dodeli državne pomoći za kupovinu prvog stana ili kuće po osnovu rođenja deteta, u maksimalnom iznosu od 20.000 evra, objavljena je u Službenom glasniku i dostupna je na sajtu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, saopštilo je ovo ministarstvo.

„Majke imaju pravo na učešće države pri kupovini prvog stana ili kuće, izgradnji kuće, kao i subvenciju prilikom podizanja kredita za ove namene. Novčana sredstva koja dobiju po ovom osnovu su bespovratna“, navodi ministarstvo.

U saopštenju se podseća da će ovako stečena imovina biti uknjižena na ime majke i ne može biti predmet prodaje narednih pet godina od momenta sticanja vlasništva.

„Osnovni uslovi za državnu pomoć su da majka u vlasništvu ili suvlasništvu nema nekretninu i da prihodi bračnih partnera nisu veći od dve prosečne plate na republičkom nivou“, ukazuje ministarstvo.

Najveće učešće u iznosu od 50 odsto cene kuće ili stana, država je opredelila za nedovoljno razvijena područja. Izgradnju ili kupovinu kuće ili stana u drugim opštinama, država bespovratno subvenicioniše sa 20 odsto od cene nekretnine do maksimalnog iznosa od 20.000 evra.

„Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja će u narednim danima sačiniti instrukciju koja će sadržati sve detalje i informacije neophodne za ostvarivanje ovog prava, koja će biti dostavljena jedinicama lokalne samouprave“, ističe se u saopštenju.

Pravo na pomoć imaju majke koje su rodile decu počev od prvog dana 2022. godine bilo da su u braku ili u vanbračnoj zajednici.

Odluka se ne odnosi samo na prvorođeno dete već na svako novorođeno, objavljeno je u Službenom glasniku.

Međutim, neće moći sve majke da ostvare ovo pravo.

Uslov je da majke, odnosno parovi, primaju manje od dve prosečne zarade.

Poslednji zvanični objavljeni podatak je da je prosečna neto plata za novembar 2021. bila 69.136 dinara što znači da oni mesečno moraju da imaju prihod manji od 138.272 dinara.

U sprovođenju ovog programa učestvovaće i lokalne samouprave, kao i centri socijalne zaštite.

„Spisak dokumenata koje treba podneti moguće je dobiti u ovim ustanovama“, rekao je Siniša Mali, ministar finansija.

Napomenuo je da svako ko se bude prijavio, imaće mogućnost da dobije taj novac i da nema starosnog ograničenja za parove.

Pomoć na ime majke

Nosilac novčane pomoći za kupovinu stana je majka, navodi se u odredbi Zakona podršci porodice sa decom.

Pravo na subvenciju imaju i majke koje su strane državljanke i koje imaju status stalno nastanjene strankinje, ako je dete rođeno u Srbiji ili ima srpsko državljanstvo.

U slučaju smrti majke deteta, pomoć može da ostvari otac.

Ukoliko prethodno rođena deca u porodici nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite ili ne žive sa hraniteljima ili nisu data na usvajanje, majka može da se prijavi za pomoć.

Treba istaći i da pravo na novčanu pomoć države imaju majke koje prvi put stiču kuću ili stan u Srbiji.

U uredbi su definisani i načini kupovine ili učešće u kupovini nekretnina koje treba da reše stambeno pitanje.

Šta je potrebno od dokumentacije za prijavu za pomoć

Za početak potvrda da su ukupni prihodi oba supružnika (vanbračnog partnera) niži od dve prosečne plate u Srbiji, koja je prema popisu Republičkog zavoda za statistiku iznosila 69.136.

To znači da ukupni mesečni prihodi oba roditelja treba da su niži od 138.272 dinara.

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtev mora biti u originalu ili overenoj fotokopiji, navodi se u Zakonu o finansijskoj podršci porodici s decom.

Zatim zahtev za dobijanje pomoći podnosi majka, uz dokaz od bračnoj ili vanbračnoj zajednici (izvod iz matične knjige venčanih ili izjava overena kod javnog beležnika o postojanju vanbračne zajednice).

Ukoliko je jedan od roditelja preminuo, uz dokaz o „statusu jednoroditeljske porodice“, odnosno uz izvod iz matične knjige rođenih za dete, dostavlja se i izvod iz matične knjige umrlih, kao i rešenje invalidske komisije da nije ostvareno pravo na penziju.

Prilaže se i potvrda da u prethodnih pet godina podnosilac zahteva u vlasništvu nije imao stan ili kuću, kao i njegova izjava po tom pitanju data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću.

Istu izjavu treba da dostavi i supružnik, odnosno vanbračni partner.

Prilaže se i tehnički opis sa popisom radova koji overava projektant ukoliko je podnet zahtev za učešće u izgradnji objekta.

Potpisuje se predugovor sa pravnim licem ovlašćenim za projektovanje i građevinske radove kojim se definišu građevinski radovi.

U dokumentaciji je potrebno dostaviti i predugovor o kupoprodaji stana ili kući overen kod javnog beležnika, kao i uverenje MUP-a o kretanju prebivališta u prethodnih pet godina.

Kupljena nekretnina neće smeti da se proda bar pet godina, a odobreni novac država će uplatiti na namenski račun u banci.

Ukoliko se novac iskoristi za nešto drugo a ne u svrhu izgradnje ili kupovine objekta, korisnik subvencije moraće da vrati sav primljen novac uz zateznu kamatu.

Šta je potrebno od dokumentacije ako je majka strana državljanka

Uz sve navedeno u prethodnom pasusu, majka koja je strana državljanka treba da dostavi i uverenje o njenom državljanstvu, kao i dokaz da ima status stalno naseljenog stranca.

Sva dokumenta koja bude dostavljala prilikom aplikacije, moraju biti u skladu sa pravilima utvrđenim za priznanje stranih javnih isprava, odnosno prevedena i overena kod sudskog tumača.

Kome se dostavlja prikupljena dokumentacija

Zahtev za ostvarivanje pomoći podnosi se preko nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, u roku od godinu dana od dana rođenja deteta.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave dostavlja pripremljenu dokumentaciju komisiji koja odlučuje o dodeli novčanih sredstava za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta

Ko čini komisiju i kako se donosi odluka ko dobija pomoć

O dodeli novčanih sredstava za izgradnju kuće ili učešća u kupovini stana odlučuje komisija, čije članove imenuje Vlada Srbije.

Komisiju čine predstavnici organa državne uprave nadležnih za socijalna pitanja, brigu o porodici i demografiju, poslovne finansija, privrede, građevinarstva, brige o selu i Republičkog geodetskog zavoda.

Predsednik komisije je ministarka nadležna za socijalna pitanja dr Darija Kisić Tepavčević.

Možda Vam se svidi i