SEDAM slobodnih radnih mesta u mitrovačkoj bolnici

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovca – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme za više radnih mesta.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1.Medicinska sestra – tehničar u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost – Služba psihijatrije – Sektor kliničkih službi, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa bolovanja, sa punim radnim vremenom.
-izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Pored napred navedenih poslova učestvuje u svim dijagnostičkim – terapeutskim poslovima za koje je osposobljena redovnim školovanjem, a u vezi obolenja koje se odnose na profil rada službe. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri – tehničaru u službi i načelniku Službe.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

2.Medicinska sestra – tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 3 – Odeljenje reanimacije i intenzivne nege, Služba anestezije sa reanimatologijom – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
-izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Neposredno učestvuje u nezi bolesnika od prijema do otpusta sa odeljenja prema dnevnom rasporedu rada. Vrši podelu terapije prema uputu doktora datom na listi za terapiju i unosi vrstu i količinu leka koji je dala pacijentu u knjigu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi u radu. Učestvuje u podeli hrane pacijentima, uredno vodi medicinsku dokumentaciju i šalje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove koje joj prema ukazanoj potrebi odredi načelnik, šef odeljenja, glavna sestra odeljenja i ordinirajući doktor. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri – tehničaru, šefu odeljenja, načelniku službe.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

3.Medicinska sestra – tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 2 – Odsek koronarne jedinice – Odeljenje interne medicine 1 – Odeljenje kardiologije i koronarne jedinice, Služba interne medicine – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
-izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize, učestvuje u sprovođenju mera reanimacije. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red, obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice i sastavlja hranarinske liste, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja naplaćuje participaciju. Uredno vodi listu bolovanja pacijenata po doktorima, protokol bolesnika i svu potrebnu propisanu dokumentaciju. Radi i druge poslove iz svog delokruga rada po nalogu glavne medicinske sestre – tehničara, šefa odeljenja, načelnika kojima neposredno i odgovara za svoj rad.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

4.Medicinska sestra – tehničar u hemodijalizi – Odeljenje interne medicine 3 – Odeljenje za hemodijalizu sa nefrologijom, Služba interne medicine – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
-izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Neposredno učestvuje u nezi bolesnika od prijema do otpusta sa odeljenja prema dnevnom rasporedu rada. Vrši podelu terapije prema uputu doktora datom na listi za terapiju i unosi vrstu i količinu leka koji je dala pacijentu u knjigu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi u radu. Učestvuje u podeli hrane pacijentima, uredno vodi medicinsku dokumentaciju i šalje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove koje joj prema ukazanoj potrebi odredi načelnik, šef odeljenja, glavna sestra odeljenja i ordinirajući doktor. Za svoj rad odgovoran je načelniku, šefu odeljenja, glavnoj sestri odeljenja.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

5.Medicinska sestra – tehničar na infektivnim odeljenjima – Odeljenje za infektivne bolesti – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do povratka zaposlene sa odsustva sa rada radi posebne nege deteta, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Neposredno učestvuje u nezi bolesnika od prijema do otpusta sa odeljenja prema dnevnom rasporedu rada. Vrši podelu terapije prema uputu doktora datom na listi za terapiju i unosi vrstu i količinu leka koji je dala pacijentu u knjigu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi u radu. Učestvuje u podeli hrane pacijentima, uredno vodi medicinsku dokumentaciju i šalje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove koje joj prema ukazanoj potrebi odredi načelnik, šef odeljenja, glavna sestra odeljenja i ordinirajući doktor. Za svoj rad odgovoran je načelniku, šefu odeljenja, glavnoj sestri odeljenja.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

6.Medicinska sestra – tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 2 – Služba neurologije sa intenzivnom negom – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
-izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: radi na prijemu i smeštaju bolesnika na intenzivnu negu, učestvuje u pripremi za urgentne dijagnostičke metode, priprema pacijente za USG, RTG, EEG, EКG i ostala snimanja, asistira prilikom konzilijarnih pregleda, učestvuje u vizitama, radi administrativne poslove – izdavanje uputnica, uzimanje materijala. Radi na održavanju higijene pacijenata, a pogotovo komatoznih i delirantnih. Vrši negu, masažu, ishranu, oblačenje i presvlačenje pacijenata. Vrši permanentnu edukaciju pacijenata i rodbine o sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti, vodi dijetetske liste, vrši nadzor nad kućnim redom, vodi računa o ispravnosti instalacija, aparata i signalizacije. Pored toga trebuje lekove i evidentira ih, brine o sterilizaciji instumenata i materijala i vodi računa o inventaru u intenzivnoj jedinici, stara se i brine o pravilnoj pripremi bolesnika za razne medicinske intervencije i analize. Neprekidno je prisutna u prostorijama pri odseku, a u kojima se pruža zdravstvena usluga intenzivne nege. Radi i druge poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi i stečenim znanjima po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri i načelniku službe.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

7.Spremač-spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – Odeljenje interne medicine 3 – Odeljenje za hemodijalizu sa nefrologijom – Služba interne medicine – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
-Izvršilac 1

Uslovi: završena osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, ličnoj higijeni i zaraznim bolestima.

Opis posla: održava čistoću prostorija u kojima se obavljaju pregledi i intervencije, soba u kojima leže bolesnici, kuhinja i drugih prostorija utvrđenih prema rasporedu rada. Održava higijenu sanitarnih prostorija i prostorija koje se upotrebljavaju za pacijente i osoblje (stepeništa, holova, hodnika, čekaonica i dr.). Pomaže medicinskim sestrama – tehničarima oko prenosa bolesnika. Učestvuje u dopremanju sanitarnog i drugog materijala do i sa odeljenja (veša, hrane i dr.). Stara se o ispravnosti sredstava koja su joj data na upotrebu zadužena je i finansijski odgovara za potrošnju i upotrebu istih. O svim nepravilnostima obaveštava glavnu sestru. Vodi evidenciju o potrošnji materijala za održavanje čistoće i o istoj podnosi izveštaj glavnoj sestri. Obavljaju i druge poslove po nalogu glavne sestre. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri, sestrama na odeljenju, odnosno načelniku sektora, kojima neposredno i odgovara za svoj rad.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

Konkurs je ptvoren od 4. do 11. marta, a više o istom možete pronaći na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i