U planu proširenje radne zone za skladištenje i tretman otpada u Sremskoj Mitrovici

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – JP za poslove urbanizma „Urbanizam“ Sremska Mitrovica, u skladu s Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata, pristupa izradi Plana Detaljne Regulacije Radne Zone za Skladištenje i Tretman Opasnog i Neopasnog Otpada u katastarskoj opštini Sremska Mitrovica. Ovaj plan se izrađuje na osnovu iskazanih potreba investitora SIM METAL 2015 iz Sremske Mitrovice.

Za deo prostora obuhvaćenog Planom, koji pretežno zahvata parcelu br. 8487 k.o. Sremska Mitrovica, već je donet Plan detaljne regulacije radne zone za usitnjavanje otpadnog metalnog materijala za investitora Nešković Aleksandra, Sremska Mitrovica. Sadašnjim Planom obuhvata se i proširuje taj prostor, uključujući i poljoprivredno zemljište.

Cilj izrade ovog Plana je stvaranje uslova za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište, proširenje radne zone, i kontrolisano skladištenje opasnog i neopasnog otpada u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Očekuje se da će investitor, operater SIM METAL 2015 DOO, pribaviti sve potrebne dozvole i saglasnosti od nadležnih organa u skladu s pozitivnim propisima Republike Srbije.

Planirani tretmani otpada obuhvataju skladištenje i tretman otpadnih vozila, mehanizacije, i otpada nastalog demontažom vozila, u skladu s propisima i primenom najboljih dostupnih tehnika i mera zaštite životne sredine.

U okviru plana predviđena je izgradnja novih objekata, uključujući natkrivene platforme za čuvanje otpada, pretovar, drobilicu, poslovnu zgradu i ostalu neophodnu infrastrukturu. Takođe, predviđeno je i formiranje zone zaštitnog zelenila kako bi se stvorila bafer zona prema okolnom poljoprivrednom zemljištu.

Očekuje se da će Plan stvoriti osnovu za realizaciju planiranih postavki prostornog plana teritorije Grada Sremska Mitrovica, pridonoseći održivom razvoju teritorije. Planirane izgradnje će se sprovoditi uz poštovanje svih zakonskih regulativa i normativa, s fokusom na zaštitu životne sredine.

U procesu izrade Plana, biće obezbeđen i integrisan savremeni pristup urbanističkom planiranju kako bi se ostvarili ciljevi održivog razvoja i usklađivanje sa potrebama zajednice.

Detalji o granicama obuhvata Plana, postojećem stanju i ostalim parametrima biće definisani u toku daljih faza izrade. Planira se efikasno iskorišćavanje prostora kako bi se obezbedila usklađenost s urbanističkim standardima i principima održivog razvoja.

Možda Vam se svidi i