Prodaja nekretnine pod teretom plodouživanja: Pravni aspekti

Od strane Ozon
0 komentar

Prilikom kupovine nekretnine, važno je obratiti pažnju na eventualna opterećenja ili terete koji se mogu vezati za nju. Jedan od takvih tereta je plodouživanje, koje može biti povezano sa određenim nekretninama čak i kada su na prodaju.

Plodouživanje je pravno pravo koje omogućava nekome da koristi i uživa u tuđoj imovini (poput stanovanja u stanu, korišćenja poslovnog prostora ili obrade zemljišta) i da prikuplja plodove te imovine (poput prihoda od zakupa) bez smanjenja vrednosti same nekretnine ili promene njenog namena.

Prema rečima Aleksandre Andrejić, advokata iz agencije Cityexpert, moguće je prodati nekretninu pod teretom plodouživanja. Međutim, šanse da pronađete kupca koji će biti spreman da kupi nekretninu sa ovim teretom su gotovo nikakve. Zbog toga se preporučuje da se plodouživanje ukloni iz registra nepokretnosti pre nego što se nekretnina proda, piše Biznis.rs

Plodouživanje je lični teret koji opterećuje vlasnika nekretnine. Prodaja može da se obavi i bez saglasnosti plodouživaoca, koji će i dalje imati ista prava čak i kada se nekretnina proda drugom vlasniku. U mnogim slučajevima, plodouživaoc može biti preminuo, ali pravo plodouživanja ostaje upisano u registru nepokretnosti. U takvim situacijama, teret se može ukloniti podnošenjem zahteva nadležnom organu uz priloženi izvod iz matične knjige umrlih za plodouživaoca i plaćanjem propisane takse.

Ako je plodouživaoc još uvek živ, on mora da se odrekne svog prava plodouživanja putem izjave overene kod notara. Overena izjava će se zatim dostaviti nadležnom organu za registar nepokretnosti radi uklanjanja tereta.

Zbog toga je važno da proverite postojanje tereta na nekretnini pre nego što je kupite. Ako se plodouživaoc odrekne svog prava i teret se ukloni iz registra nepokretnosti, možete sigurno odlučiti da kupite tu nekretninu, započnete proces kupovine i na kraju uživate u svom novom domu, savetuje advokat Aleksandra Andrejić iz agencije Cityexpert.

Izdavanje nekretnine sa teretom: Kada se nekretnina izdaje u zakup, plodouživaoc ima pravo da koristi i iznajmi tu nekretninu bez posebne saglasnosti vlasnika. Međutim, plodouživaoc nema pravo raspolaganja i ne može prodati nekretninu koja je predmet plodouživanja.

U slučaju nasleđivanja, osoba može odlučiti da raspodeli svoju imovinu za života i zadrži pravo plodouživanja na određenim nekretninama za sebe, svog bračnog partnera ili nekog drugog. Takođe, prethodni vlasnik može ugovorom zadržati pravo plodouživanja, upotrebe ili stanovanja u svojoj nekadašnjoj nekretnini, na određeni period ili doživotno. Ugovor mora biti sačinjen u pismenom obliku i overen u sudu.

Pravna nesigurnost u vezi sa plodouživanjem: Važno je napomenuti da plodouživanje nije regulisano pozitivnim pravnim propisima. Nakon završetka Drugog svetskog rata, donet je Zakon o nevažnosti pravnih propisa donetih pre 6. aprila 1941. godine i za vreme neprijateljske okupacije. Tim zakonom je ukinut pravni sistem Kraljevine Jugoslavije i prestali su da važe svi propisi koji su bili na snazi do 6. aprila 1941. godine.

„Svi zakoni, uredbe, naredbe, pravilnici i drugi propisi proglašeni su ništavnim. Do danas, ovaj pravni institut nije ponovo regulisan, što stvara pravnu prazninu. Očekuje se da će novi Građanski zakonik Republike Srbije ponovo regulisati ovaj važan institut. Iako se radi o značajnom pravnom institutu koji se često primenjuje, ostao je neregulisan usled odluka prethodnog pravnog sistema, što je dovelo do brojnih problema. Zbog toga s nestrpljenjem očekujemo novu kodifikaciju građanskog prava“, zaključuje advokat Aleksandra Andrejić iz agencije Cityexpert.

Napomena: Ovaj članak je namenjen samo u informativne svrhe i ne treba ga tumačiti kao pravni savet. Za konkretne pravne savete u vezi sa transakcijama nekretnina i plodouživanjem, preporučuje se konsultovanje advokata specijalizovanog za ove oblasti.

Izvor Da li može da se proda nekretnina pod teretom plodouživanja? | Biznis.rs

Možda Vam se svidi i