Naslednici i pravo na porodičnu penziju: Šta treba da znate?

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Naslednici često postavljaju pitanja o pravima na neisplaćene penzije nakon smrti člana porodice. U ovom članku ćemo objasniti kako naslednici mogu ostvariti pravo na porodičnu penziju i šta je potrebno da urade kako bi dobili priznanje svojih naslednih delova. Takođe ćemo razmotriti uslove i kriterijume koje treba ispuniti za ostvarivanje ovog prava prema Zakonu o PIO.

Porodična penzija i nasleđivanje: Prema Zakonu o PIO, članovi porodice umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije mogu ostvariti pravo na porodičnu penziju. Ovo pravo se odnosi na članove porodice umrlog osiguranika koji je ispunio uslove za penziju ili imao najmanje pet godina staža osiguranja. U slučaju da je smrt nastupila usled povrede na radu ili profesionalne bolesti, pravo na porodičnu penziju može se ostvariti bez obzira na dužinu staža osiguranja.

Ko ima pravo na porodičnu penziju:

Pravo na porodičnu penziju može se ostvariti pod određenim uslovima, a ovo pravo imaju supružnik, vanbračni partner, udovica, udovac, deca i roditelji umrlog osiguranika. Evo nekoliko ključnih uslova za svaku od ovih kategorija:

 1. Supružnik i vanbračni partner:
  • Udovica: Pravo na porodičnu penziju stiče ako je navršila 53 godine ili je postala potpuno nesposobna za rad u roku od jedne godine od dana smrti supružnika. Takođe, pravo se stiče ako je staratelj jednog deteta ili više dece.
  • Udovac: Uslovi su isti kao i za udovicu, osim što udovac stiče pravo ako je navršio 58 godina života do smrti supruge.
 2. Deca:
  • Deca do 15 godina: Stiču pravo na porodičnu penziju do navršenih 15 godina života.
  • Deca od 15 do završetka srednje škole: Pravo na porodičnu penziju imaju ako pohađaju srednju školu. Pravo traje do završetka školovanja, ali najduže do navršenih 20, odnosno 26 godina života ako pohađaju visokoškolsku ustanovu.
  • Deca sa invaliditetom: Pravo na porodičnu penziju imaju i nakon završetka zaposlenja ili samostalne delatnosti.

Nasleđivanje porodične penzije:

Da bi naslednici ostvarili pravo na porodičnu penziju, potrebno je da od Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zatraže potvrdu o pripadajućim, a neisplaćenim iznosima penzije i novčane naknade. Ova potvrda se koristi pred nadležnim sudom ili javnim beležnikom kako bi se utvrdila imovina umrlog koja je predmet nasleđivanja.

Zloupotreba prava na porodičnu penziju:

U cilju sprečavanja zloupotreba nasleđivanja penzije, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje dobija informaciju o smrti penzionera putem e-Uprave ili od nadležnih matičnih službi. Nakon obaveštenja, Fond obračunava pripadajući iznos penzije korisnika do dana smrti i proverava da li je penzija u celosti isplaćena. U slučaju neisplaćenih iznosa ili isplate u višem iznosu od pripadajućeg, Fond preduzima odgovarajuće mere za povraćaj sredstava.

Naslednici članova porodice umrlih korisnika penzija mogu ostvariti pravo na porodičnu penziju prema uslovima definisanim Zakonom o PIO. Pravo se odnosi na supružnike, decu, udovice, udovce i roditelje umrlog osiguranika. Važno je da naslednici podnesu zahtev za izdavanje potvrde o pripadajućim iznosima neisplaćene penzije i novčane naknade kako bi ostvarili nasledne delove. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje preduzima mere za sprečavanje zloupotreba prava na porodičnu penziju.

Možda Vam se svidi i