“Rupa u stažu”

Od strane Ozon
0 komentar

Dešava se da zaposleni tek kada navrše godine života za odlazak u penziju shvate da imaju problem sa stažom

Zaposleni koji su spremni za peziju, kada podnesu zahtev filijali RFPiO dešava se da shvate da imaju problem sa stažom, odnosno da im za odlazak u penziju nedostaje staž osiguranja za godine u kojima su radili i bili u uverenju da stiču penzioni staž uplatama doprinosa od strane poslodavca.

Iako je u radnoj knjižici upisan sav radni staž, a poslodavac nije redovno uplaćivao penzijski doprinos za sve godine radnog staža, penzija se ne može ostvariti, ili se ne može ostvariti pun iznos penzije koji bi po zakonu pripao, da je sav penzijski staž uplaćen. U navedenom slučaju, radnici sa “rupama u stažu” ipak imaju mogućnost da ostvare pravo na penziju. Oni mogu sami da uplate nedostajuće doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za period kada su bili u radnom odnosu i imali prijavu na socijalno osiguranje, a poslodavac doprinose nije platio. To je moguće uraditi samo kada penzijski staž koji se popunjava uplatom predstavlja uslov bez koga ne bi bilo penzije.

Radi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i obezbeđivanja sredstava za ostvarivanje ovih prava, Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju osnovan je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (RFPiO).

Postupak za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja pokreće se kod navedene institucije, koja po službenoj dužnosti vodi evidenciju o ostvarenom penzijskom stažu. S obzirom na navedeno, radni staž se možete proveriti u filijali RFPiO odlaskom na šalter ili putem sajta RFPiO.

Radnici kojima fali staž imaju mogućnost da ostvare pravo na penziju jedino u slučaju da bez uplate “rupa u stažu” nije ispunjen uslov za penziju, dopuštena je naknadno plaćanje doprinosa od strane podnosioca zahteva za penziju.

Za nedostajući period u smislu ispunjavanja uslova za penziju, kada osiguranik sam plaća doprinose koje nije uplatio poslodavac, uvek se računa najniža penzijska osnovica. 

Prema tome, nije moguće uplatiti npr period od nekoliko godina koje ste radili, a za koje poslodavac nije platio doprinose, ako i bez tih godina penzijskog staža ispunjavate uslov za penziju. Za nedostajući period u smislu ispunjavanja uslova za penziju kada osiguranik sam plaća doprinose koje nije uplatio poslodavac, uvek se računa najniža penzijska osnovica. Kako je doprinos na najnižu osnovicu trenutno nešto preko 6 hiljada dinara mesečno, ovaj iznos se pomnoži sa brojem meseci penzijskog staža koji nedostaju da bi se ispunio uslov za penziju i dobijeni iznos osiguranik može sam da uplati.

Ukoliko lice uvidom u službenu evidenciju RFPiO utvrdi da postoje određene greške u podacima koje se odnose na penzijski staž, kod filijale RFPiO na čijem području ima prebivalište može se podneti zahtev za pokretanje upravnog postupka kako bi se dokazalo da postoje greške u službenoj evidenciji i kako bi se uneli ispravni podaci. U tom cilju uz zahtev prilažu se svi mogući dokumentI, isprave, uverenja, ugovori iIi slična akta podobna da dokažu tvrdnje lica o netačnosti podataka.

Primera radi unet je pogrešan datum prijave – prilaže se ugovor o radu ili rešenje o registraciji iz kojeg se nedvosmisleno može utvrditi ispravan podatak, odnosno tačan datum početka osiguranja. Slično je i sa datumom odjave-prilaže se rešenje o otkazu kao dokaz ili npr rešenje APR. Uverenje iz Poreske uprave dokaz je da su doprinosi plaćeni, iako službena evidencija kaže drugačije jer npr poslodavac nije predao M-4 obrazac.

Postupak se pokreće čak i ako nemate dokaze u vidu dokumenata, ali ste uvereni da možete na drugi način u dokaznom postupku dokazati svoje tvrdnje. Povodom zahteva filijala RFPiO donosi rešenje na osnovu koga se upisuju ispravni podaci u matičnu evidenciju.

U slučaju da ste proverom podataka u bazi RFPiO utvrdili da nije evidentirano da je poslodavac platio dospele doprinose za penzijsko i inalidsko osiguranje, potrebno je preduzeti sledeće:

– Kontaktirati poslodavca i proveriti da li se radi o grešci. Moguće je npr da poslodavac za određenu godinu nije podneo M-4 obrazac, iako je platio doprinose. Poslodavci su zaključno sa 31.12.2018. godine imali obavezu da za svaku godinu, do kraja aprila naredne godine, podnesu M-4 obrazac, koji je sadržavao podatke oplaćenom doprinosima.

Ukoliko to nije bio slučaj, RFPiO nije imao unet podatak da je staž plaćen, iako zapravo jeste bilo sve izmireno u pogledu dospelih doprinosa. Od 01.01.2019. godine RFPiO po sužbenoj dužnosti preuzima ove podatke od drugih državnih organa i poslodavac više nema obavezu predaje M-4 obrasca. Ukoliko poslodavac više ne postoji, platio je doprinose, a nije predao M-4 obrazac, kod filijale RFPiO se može pokrenuti upravni postupak u kojem se može dokazati da je sve plaćeno, što je suštinski najvažnije (npr dostavom podataka/uverenja iz Poreske uprave da je prema evidenciji sve plaćeno)

– Ako nije reč o grešci, potrebno je upozoriti na vreme poslodavca da ispuni svoju zakonsku obavezu jer ista ne zastareva, odnosno potraživanje uplate doprinosa za socijalno osiguranje ne može da zastari. Poslodavac ne može da izbegne ovu obavezu protekom vremena, niti na bilo koji drugi način

– Ukoliko i pored upozorenja poslodavac ne plati doprinose, potrebno je podneti prijavu Poreskoj upravi, koja može da pokrene postupak prinudne naplate doprinosa

– Moguće je obratiti se i Inspekciji za rad Ministarstva rada. Ova institucija ima ovlašćenje da pokrene prekršajni postupak protiv poslodavca koji ne plaća doprinose i poslodavac može po odluci Prekršajnog suda da plati i kaznu za počinjeni prekršaj, što bi mu bio dodatni finansijski teret pored nedvosmislene obaveze plaćanja doprinosa

– Ukoliko ništa od navedenog ne da rezultat, jedino preostaje podnošenje tužbenog zahteva sudu

Da napomenemo, sva novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju u roku od tri godine od dana nastanka obaveze, sem potraživanja uplate doprinosa za socijalno osiguranje. Dakle pravila zastarevanja na utvrđivanje, naplatu i povraćaj, ne primenjuju se i na doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Možda Vam se svidi i