Traže se radnici

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više profila.

Oglas je raspisan za sledeće profile:

1. Šef odseka – Odsek za kliničku patologiju – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završen Medicinski fakultet i položen specijalistički ispit iz patološke anatomije (VII-2 stepen stručne spreme), 3 godine radnog iskustva nakon položenog specijalističkog ispita.

2. Doktor u odeljenju – Odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završen Medicinski fakultet i položen specijalistički ispit iz urgentne medicine ili opšte medicine ili završen Medicinski fakultet i položen stručni ispit (VII-2 ili VII-1 stepen stručne spreme).

3. Doktor na odeljenju – Odeljenje opšte hirurgije 2, Služba opšte hirurgije – Sektor za hirurške grane medicine, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završen Medicinski fakultet i položen specijalistički ispit iz opšte hirurgije ili završen Medicinski fakultet i položen stručni ispit (VII-2 ili VII-1 stepen stručne spreme).

4. Doktor u službi – Služba za radiološku dijagnostiku – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završen Medicinski fakultet i položen specijalistički ispit iz radiologije ili završen Medicinski fakultet i položen stručni ispit (VII-2 ili VII-1 stepen stručne spreme).

5. Medicinska sestra/tehničar u intenzivnoj nezi – Odeljenje reanimacije i intenzivne nege, Služba anesteziologije sa reaniamatologijom – Sektor za hirurške grane medicine, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola, smer medicinska sestra/tehničar (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

6. Medicinska sestra/tehničar – Odeljenje urologije, Služba opšte hirurgije – Sektor za hirurške grane medicine, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola, smer medicinska sestra/tehničar (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

7. Medicinska sestra/tehničar – Odeljenje interne medicine 3, Odeljenje hemodijalize sa nefrologijom, Služba interne medicine – Sektor za internističke grane medicine, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom – izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola, smer medicinska sestra/tehničar (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

8. Medicinska sestra/tehničar – Odeljenje opšte hirurgije 1 i dečje hirurgije, Služba opšte hirurgije – Sektor za hirurške grane medicine, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola, smer medicinska sestra/tehničar (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

Кao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:

– Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
– Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– Fotokopija uverenja o položenom specijalističkom ispitu ili fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu za doktora medicine,
– Fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu za medicinske sestre- tehničare,
– Uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci,
– Fotokopija važeće lične karte,
– Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Кonkurs je otvoren od 24. do 31. oktobra.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se poštom ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas. Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Opšta bolnica Sremska Mitrovica

Možda Vam se svidi i