Ko neće morati da plaća taksu za RTS?

Sremska Mitrovica – U februaru mesecu stižu prvi računi za struju sa dodatnom taksom u visini od 150 dinara za javni servis građana, RTS i RTV.

Zakonom o javnim medijskim servisima koji je usvojen poslednjih dana prošle godine uvedena je obaveza plaćanja takse za svako fizičko i pravno lice koje je korisnik merila električne energije po stambenoj jedinici i poslovnom prostoru u iznosu od 150 dinara, a takođe predviđeni su i uslovi za oslobađanje od plaćanja te iste takse.

834ba4538b27197fb1f2618b08a1080b_525px-RTS_logo.svg_-940-350-c

Uslovi za oslobađanje od TV takse

Od plaćanja takse oslobađa se vlasnik električnog brojila koji živi sam ili je hranilac porodice u višečlanom domaćinstvu ukoliko je osoba sa invaliditetom sa 100 odsto telesnog oštećenja. Na to ima pravo i osoba sa invaliditetom manjim od 100 odsto, ako joj je priznato pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć.

Oslobađanje od plaćanja takse ima pravo i osoba sa invaliditetom manjim od 100% telesnog oštećenja, ako joj je, u skladu sa odredbama posebnih propisa, priznato pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć.

Taksu neće plaćati lice koje je trajno izgubilo sluh ili slepo lice, korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć i penzioner sa minimalnom penzijom.

Fizičko lice sa više merila električne energije, za merilo u stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, koji se ne koristi biće oslobođen plaćanja takse.

Od obaveze plaćanja takse oslobađaju se i ustanove koje se u smislu zakona koji uređuje oblast socijalne zaštite smatraju ustanovama za smeštaj korisnika, obrazovno-vaspitne ustanove, zdravstvene ustanove i organizacije osoba sa invaliditetom i preduzeća za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i diplomatsko-konzularna predstavništva, pod uslovom reciprociteta.

Zahtev za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis podnosi se Radioteleviziji Srbije, odnosno Radioteleviziji Vojvodine za teritoriju Pokrajine.

You May Also Like