Sremska Mitrovica – Novi Zakon o prekršajima stupa danas na snagu, a predviđa nova pravila o dokazivanju i uručenju sudskih poziva i presuda, i u sprovođenju postupka izvršenja.
Tako će, između ostalog, teret dokazivanja u prekršajnom postupku sa suda preći na stranke – podnosioca zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, i na okrivljenog.

Novi zakon će omogućiti i da se fiksno propisane kazne, ukoliko se plate na vreme, umanje za polovinu.

Novina je i sporazum o priznaju prekršaja, kojim će povećati efikasnost postupaka.

Okrivljeni će, u bilo kojem delu prekršajnog postupka – sve do donošenja presude, moći da zaključi sporazum o priznanju prekršaja, rekao je državni sekretar u Ministarstvu pravde Danilo Nikolić.

Taj sporazum, rekao je Nikolić, treba da postane glavni način rešavanja postupaka, te će se ubrzati rad sudova, smanjiti broj nerešenih i zastarelih predmeta, rasteretiti sudije, smanjiti troškovi i trajanje procesa, i minimizirati mogućnost zloupotrebe.

Takvi sporazumi u SAD postoje još od sredine 19 veka, a u nekim država primenjuju se u 98 odsto slučajeva, a od danas primenjivaće se i u Srbiji.

Novi zakon, kako je rečeno, uvodi dva registra – Jedinstvenu evidenciju o kažnjavanju i Registar neplaćenih novčanih kazni.

You may also like