Sremska Mitrovica – Javno komunalno preduzeće “Komunalije” Sremska Mitrovica, iz Sremska Mitrovice, ulica Stari šor 114, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora preduzeća br.4843-2/11 od 14.11.2011.godine,i Pravilnikom o postupku licitacije rashodovanih sredstava i uklonjenih motornih vozila.

OGLAS ZA JAVNU PRODAJU PUTEM LICITACIJE

1.
Javno komunalno preduzeće “Komunalije” iz Sremske Mitrovice oglašava javnu prodaju putem licitacije sledećih rashodovanih osnovnih sredstava.

1. Specijalno vozilo za odvoz smeća TAM 190 – neispravno 344.759,28 rds
2. Specijalno pogrebno vozilo RENAUT TRAFIC – neispravno 76.883,90 rds
3. Nadogradnja za odvoz smeca ATRIK MS2 – oštećeno i nekompletno 380.576,32 rds
4. Prese za baliranje metalnog otpada WAGNER WDSP II- 700 1.512.900,50 rds

2.
Sredstva se prodaju u viđenom stanju bez prava kupca na naknadnu reklamaciju, na ispravnost, kompletnost I tehničke karakteristike.

3.
Pravo učešća na licitaciji imaju sva fizička i pravna lica, čiji predstavnik mora da poseduje pismeno ovlašćenje za učešće na licitaciji, koja uplate – polože kauciju u iznosu od 20% od početne cene predmeta licitacije koji licitiraju.

4.
Kaucija se može položiti uplatom gotovine na blagajni preduzeća (Stari šor 114, Sremska Mitrovica) ili virmanskom uplatom na tekući račun JKP “Komunalije” Sremska Mitrovica br. 205-82378-13 kod Komercijalne banke, uz naznaku: “Kaucija za predmet licitacije br.___”. Virmanska uplata mora biti izvršena najkasnije 1 (jedan) dan pre dana kada je zakazana licitacija.

5.
Svi zainteresovani ponuđači su dužni da na početku licitacije dostave Komisiji koja sprovodi licitaciju priznanicu o uplati kaucije, odnosno overenu kopiju virmana ukoliko je izvršeno virmansko plaćanje.

6.
Kaucija se ne vraća ponuđaču čiju ponudu Komisija prihvati kao najpovoljniju, već se ista zadržava i računa kao avans za uplatu kupoprodajne cene. Ostalim ponuđačima položena kaucija se vraća u roku od 7 (sedam) dana na isti način kako je položena.

7.
Sa najpovoljnijim ponuđačem za svaki predmet licitacije zaključiće se kupoprodajni ugovor.

8.
Kupac je dužan da kupoprodajnu cenu uplati u roku od 3 (tri) dana od dana izvršene prodaje.
Ako kupac ne uplati kupoprodajnu cenu u navedenom roku ,gubi pravo na povraćaj kaucije.

9.
Kupac je dužan da preuzme predmet licitacije u roku od 15 (petnaest) dana od dana licitacije. U suprotnom, smatraće se da je odustao od kupovine, a uplaćena sredstva neće biti vraćena.

10.
Javna prodaja putem licitacije održaće se u sredu, 30.novembra 2011.godine u direkciji JKP “Komunalije” u Sremskoj Mitrovici”, Stari šor 114, sa početkom u 12 časova.

11.
Razgledanje predmeta licitacije može se vršiti svakog radnog dana u vremenu od 10 do 13 časova na depou i u mašinskoj bazi JKP “Komunalije” u Sremskoj Mitrovici, ulica Bulevar Konstantina Velikog bb.

12.
Sva potrebna obaveštenja i informacije mogu se dobiti na telefon 022/629-120, mob. 069-712-440 – kontakt osoba Ivan Artukov .

You may also like