Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica rspisala je oglas za prijem u radni odnos za jedno radno mesto.

Oglas je raspisan za:

1. Spremačica-servirka – Sektor za hirurške grane medicine – na određeno vreme do povratka odutne radnice sa bolovanja, sa punim radnim vremenom
izvršilac 1.

Pored uslova utvrđenih članom 24 Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005 54/2009 32/13 i 75/14) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Uslovi: Završena Osnovna škola sa položenim kursom iz higijene životnih namirnica, lične higijene i zaraznih bolesti, (I stepen stručne spreme )

Кao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:
– Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
– Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– Overena fotokopija uverenja o položenom kursu iz higijene, životnih namirnica, lične higijene i zaraznih bolesti
– Fotokopija važeće lične karte,
– Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Napomena: Кandidati koji budu primljeni u radni odnos po ovom oglasu dužni su da dostave overene fotokopije svih dokumenata koji se odnose na to radno mesto, kao i lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od Dispanzera medicine rada Sremska Mitrovica.

Кonkurs je otvoren od 04.07. do 11.07. 2017.godine.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se poštom ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.

Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Možda Vam se svidi i