Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više profila.

Oglas je raspisan za sledeće profile:

1. Medicinska sestra tehničar – Služba pedijatrije, Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.
Uslovi: Završena Srednja medicinska škola, pedijatrijskog ili opšteg smera (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

2. Medicinska sestra tehničar – Odeljenje opšte hirurgije 3 – Služba opšte hirurgije, Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.
Uslovi: Završena Srednja medicinska škola, smer medicinska sestra tehničar (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

3. Medicinska sestra tehničar – Odeljenje opšte hirurgije 1 i dečije hirurgije – Služba opšte hirurgije, Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.
Uslovi: Završena Srednja medicinska škola, smer medicinska sestra tehničar (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

4. Referent tehničke službe za prevoz i transport – Služba tehničkih poslova, Sektor za pravne, ekonomsko finansijske, tehničke i druge slične poslove, na određeno vreme do 6 meseci, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.
Uslovi: Završena srednja stručna sprema (IV stepen stručne spreme), položen vozački ispit B kategorije, ili završena škola za КV vozača (III stepen stručne spreme), 6 meseci radnog isksutva.

5. Spremačica – Služba psihijatrije, Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.
Uslovi: Osnovna škola (I stepen stručne spreme), položen kurs iz higijene životnih namirnica, lične higijene i zaraznim bolestima.

Кao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:
– Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
– Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– Fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu,
– Fotokopija uverenja o položenom kursu iz higijene životnih namirnica, lične higijene i zaraznim bolestima
– Fotokopija važeće vozačke dozvole – B kategorija – (za referenta tehničke službe)
– Potvrda o radnom iskustvu (za referenta tehničke službe)
– Fotokopija važeće lične karte,
– Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Napomena: Кandidati koji budu primljeni u radni odnos po ovom oglasu dužni su da dostave overene fotokopije svih dokumenata koji se odnose na to radno mesto, kao i lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od Dispanzera medicine rada Sremska Mitrovica.

Кonkurs je otvoren od 09. do 16. maja.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se poštom ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.

Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Možda Vam se svidi i