Rok za prijave za priključenje nelegalnih objekata na struju i vodu još samo četiri dana

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Građani i vlasnici nelegalnih objekata imaju još samo četiri dana da podnesu zahteve za priključenje svojih nelegalnih objekata na električnu mrežu, vodovod, kanalizaciju ili sistem grejanja. Rok za ovu proceduru ističe u nedelju, 15. oktobra, i odnosi se na one koji su već podneli zahtev za ozakonjenje svojih objekata u skladu sa Zakonom o dopunama Zakona o ozakonjenju objekata.

Prijave za priključenje su otvorene od 15. septembra, nakon usvajanja pomenutih izmena zakona. Ova mogućnost priključenja nelegalnih objekata na infrastrukturne mreže predstavlja pozitivan korak u procesu ozakonjenja takvih objekata i olakšava njihovu integraciju u legalni sistem.

Vlasnici nelegalnih objekata trebali bi da iskoriste preostalo vreme i podnesu zahtev za priključenje kako bi stvorili preduslove za nesmetano korišćenje električne energije, vode, kanalizacije ili grejanja u svojim nelegalnim objektima. Ovaj rok predstavlja važan korak u procesu regulisanja ovih objekata i njihove dugoročne legalizacije.

Ko može podnositi zahteve? Zahteve za priključenje mogu podnositi vlasnici stambenih objekata koji se koriste isključivo za stanovanje vlasnika i članova domaćinstva. Vlasnici stambeno-poslovnih i poslovnih objekata nemaju pravo na ovakva priključenja.

Neophodni dokumenti: Zahtev za priključenje treba podneti sa geodetskim snimkom objekta, očitanom ličnom kartom i dokazom o statusu postupka ozakonjenja objekta.

Ispitivanje uslova: Nadležni organ proverava zahtev i utvrđuje pravne uslove za priključenje u roku od 15 dana. Ako se utvrdi da su uslovi ispunjeni, prosleđuje se obaveštenje nadležnom privrednom društvu.

Tehnički uslovi: Tehničke uslove objekta utvrđuje privredno društvo i obaveštava vlasnika objekta o ih ispunjenju.

Privremeno uključenje: Privremeno uključenje se odnosi na uključenje objekta na električnu mrežu dok se odvija postupak ozakonjenja objekta. Ako objekat ispunjava uslove, on će biti ozakonjen. U slučaju da ne ispunjava uslove, nadležna gradska uprava će odbiti zahtev za ozakonjenje i privremeni priključak više neće važiti.

Ovaj postupak ima za cilj da osigura legalno i bezbedno priključenje objekata na električnu mrežu i da spreči neovlašćeno korišćenje električne energije. Ukoliko se neki objekat ne priključi na legalan način, može se suočiti sa pravnim posledicama.

Šta je potrebno priložiti od dokumentacije?

Od dokumentacije su potrebne očitane lične karte (ili fotokopije u slučaju da je lična karta bez čipa) vlasnika i članova njegovog domaćinstva, kao i geodetski snimak.

Potrebno je priložiti i jedan od dokaza: ugovor o kupovini ili izgradnji stana, odnosno porodične stambene zgrade; ugovor o kupovini objekta u izgradnji; ugovor o suinvestiranju prilikom izgradnje objekta; ugovor o zajedničkoj izgradnji; ugovor o poklonu; ugovor sa stambenom zajednicom o pretvaranju zajedničkih prostorija u stan ili o nadziđivanju; pravnosnažno rešenje o nasleđivanju; ugovor o dugoročnom stambenom kreditu za kupovinu nepokretnosti ili nepokretnosti u izgradnji; pravosnažnu sudsku presudu; drugu ispravu ili odluku nadležnog organa kojom se dokazuje pravo svojine na nepokretnosti.

Za objekte izgrađene bez građevinske dozvole dostavlja se dokaz da je pokrenut postupak ozakonjenja i overena izjava (ili drugi dokaz) da je objekat izgrađen i da se koristi za stanovanje (u slučaju da nije pokrenut postupak ozakonjenja).

Vlasnik koji je kupovinom stana trajno rešavao svoje stambeno pitanje dostavlja ugovor o kupovini objekta, overen u formi propisanoj u vreme zaključenja ugovora, kao i izjavu da on i članovi porodičnog domaćinstva nemaju drugi objekat za stanovanje.

Vlasnik koji nema prebivalište u objektu koji je predmet priključenja dostavlja izjavu da će se odmah po privremenom priključenju, sa članovima porodičnog domaćinstva, useliti u njega.

Možda Vam se svidi i