Prava nezaposlenih: Koji uslovi treba da se ispune za novčanu nadoknadu?

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Pored prava iz zdravstvenog osiguranja i penzijsko-invalidskog osiguranja, prava koja se ostvaruju za slučaj nezaposlenosti spadaju u prava iz socijalnog osiguranja. Radno angažovana lica, uključujući zaposlene, preduzetnike i lica koja obavljaju poslove po ugovoru, obavezno su osigurana po propisima o zdravstvenom osiguranju, penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i za slučaj nezaposlenosti. Ovi oblici obaveznog socijalnog osiguranja omogućavaju pravo na novčanu naknadu, zdravstveno osiguranje i penzijsko-invalidsko osiguranje za vreme trajanja novčane naknade.

Da bi lice koje se nalazi na evidenciji nezaposlenih imalo pravo na novčanu nadoknadu usled prekida radnog odnosa, potrebno je da je prethodno bilo zaposleno najmanje 12 meseci neprekidno ili 12 meseci sa prekidima u poslednjih 18 meseci. Čak i kratki prekidi osiguranja koji traju manje od 30 dana smatraju se neprekidnim osiguranjem.

Važno je napomenuti da pravo na novčanu nadoknadu ne pripada svakom licu koje ostane bez posla. Ovo pravo se ostvaruje nakon prestanka obavljanja probnog rada, privremenih i povremenih poslova, prestanka radnog odnosa na određeno vreme, prestanka radnog odnosa zbog prestanka rada poslodavca (u slučaju stečaja ili likvidacije), kao i kod otkaza od strane poslodavca iz dva razloga – tehničkog viška i zbog nedovoljnih rezultata rada ili nedostatka potrebnih znanja i sposobnosti za obavljanje poslova.

Pored prestanka radnog odnosa na opisani način, pravo na novčanu nadoknadu za slučaj nezaposlenosti ostvaruje se i nakon prestanka obaveznog osiguranja zbog prestanka funkcije (izabrana, imenovana i postavljena lica) i po osnovu prenosa osnivačkih prava, odnosno prava člana privrednog društva.

Novčana nadoknada pripada nezaposlenom licu od prvog dana prestanka osiguranja, ako se u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa ili prestanka nekog drugog vida radnog angažovanja podnese zahtev Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Ako je zahtev podnet u predviđenom roku, isplaćuje se pun iznos naknade u skladu sa zakonom, počevši od prvog dana prestanka osiguranja.

Ukoliko nezaposleni podnese zahtev nakon isteka roka od 30 dana od prestanka radnog odnosa ili prestanka osiguranja, novčana nadoknada se isplaćuje od dana podnošenja zahteva za preostalo vreme.

Trajanje prava na novčanu nadoknadu zavisi od staža osiguranja:

  • 3 meseca za staž osiguranja od 1 do 5 godina
  • 6 meseci za staž osiguranja od 5 do 15 godina
  • 9 meseci za staž osiguranja od 15 do 25 godina
  • 12 meseci za staž osiguranja duži od 25 godina

Godinu staža osiguranja čini navršenih 12 meseci tokom kojih je obveznik doprinosa bio obavezno osiguran.

Izuzetno od navedenog, nezaposlenom se isplaćuje novčana nadoknada u trajanju od 24 meseca ako mu nedostaje do dve godine do ispunjavanja uslova za penziju. Uslov za ostvarivanje prava na penziju po osnovu staža osiguranja nezaposleni dokazuje aktom Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Mesečni iznos novčane nadoknade računa se kao proizvod dnevne novčane naknade i broja kalendarskih dana u mesecu za koji se ostvaruje pravo. Pravo na nadoknadu može se produžiti u određenim uslovima za vreme privremene sprečenosti za rad, ali ne duže od 30 dana. Korisnik novčane nadoknade ima pravo na zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje tokom trajanja prava na novčanu nadoknadu.

Postupak za ostvarivanje prava na novčanu naknadu

Možda Vam se svidi i