Skupština: Odluka o izmenama i dopunama Plana industrijske zone „Sever“

Od strane Ozon
0 komentar

Izmene i dopune Odluke o Planu detaljne regulacije Industrijske zone „Sever“ u Sremskoj Mitrovici

SREMSKA MITROVICA.U utorak, 30. maja sa početkom u 10:00 časova u sali I Gradske kuće biće održana 29. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica. Jedna od tački dnevnog reda je i odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije Industrijske zone „Sever“ u Sremskoj Mitrovici,

Kako piše u obaveštenju ova odluka predstavlja značajan korak ka efikasnom razvoju i upravljanju ovim namenskim područjem. Ovaj članak će opisati ključne promene u planu i dati objašnjenje za ove izmene.

Revidirana granica plana:
Izmenjenom odlukom revidirana je granica planirane površine, koja se prostire na približno 11,81 hektara. Nova granica počinje od tačke 1 na jugozapadnoj strani parcele broj 7425/2 (Državni put Ia, poznat i kao AZ autoput, koji povezuje državnu granicu sa Hrvatskom do Beograda). Pruža se u pravcu istoka do tačke 2, koja se nalazi na severozapadnoj strani parcele broj 7427/1. Odatle se nastavlja na jug do tačke 3, koja se nalazi na jugozapadnoj strani parcele 7432/1. Krećući se od tačke 3, granica nastavlja ka tački 4 jugoistočno od parcele 7375/1. Od tačke 4 pomera se u pravcu severa do tačke 5 na severoistočnoj strani parcele 7378/1. Granica zatim napreduje ka tački 6 na jugoistočnoj strani parcele 7263/3. Polazeći od tačke 6, menja pravac ka severu i dolazi do tačke 7 na severnoj strani parcele 9049/1. Zatim skreće na zapad, prateći severnu stranu parcele 9049/1 do tačke 8 na severozapadnoj strani iste parcele (Državni put Ia, AZ autoput, koji povezuje državnu granicu sa Hrvatskom do Beograda). Konačno, granica preusmerava na jug od tačke 8, zatvarajući pokrivenost Plana.


Izmenjena odluka sadrži odredbe koje usklađuju plan sa planskim dokumentima višeg nivoa, i to sa Prostornim planom opštine Sremska Mitrovica (Službeni list Opštine Sremska Mitrovica br. 8/2015) i Prostornim planom za infrastrukturni koridor između hrv. Granica i Beograd (Dobanovci) (Sl. glasnik RS br. 69/03, 147/14 i 80/21). Ovi planski dokumenti zahtevaju izradu Plana detaljne regulacije (DRP) za rešavanje specifičnih pitanja, kao što su formiranje industrijskih zona i određivanje namene zemljišta, posebno javnog zemljišta.


Izmenjenom Odlukom je data vizija i ciljevi planiranja, korišćenja, organizacije i zaštite predviđenog područja. Primarni cilj plana je da obezbedi plansku osnovu za realizaciju prostornih odredbi navedenih u Prostornom planu za Opštinu Sremska Mitrovica i Prostornom planu za infrastrukturni koridor između hrvatske granice i Beograda (Dobanovci). Plan ima za cilj da olakša razvoj planiranih objekata bez negativnog uticaja na okolinu. Štaviše, nastoji da reši imovinska i pravna pitanja povezana sa završenim i planiranim projektima.

Idejni okvir i predlog korišćenja zemljišta:
Izmijenjenom odlukom utvrđuje se konceptualni okvir za planiranje, uključujući i predloženu namenu zemljišta u okviru određenog područja. Sadržaj plana definisan je relevantnim zakonima, odnosno ranije usvojenim Prostornim planom za Opštinu Sremska Mitrovica i Prostornim planom za infrastrukturni koridor između granice sa Hrvatskom i Beograda (Dobanovci). Osnovni koncepti uspostavljeni prethodnim planovima ostaju uglavnom nepromenjeni, sa modifikacijama koje se bave identifikovanim izazovima implementacije. Plan obuhvata i mere zaštite kulturno-istorijskih spomenika,.

Možda Vam se svidi i