Solarna elektrana u Salašu Noćajskom

Od strane Ozon
0 komentar

Skupština Grada Sremska Mitrovica, po pribavljenom mišljenju Komisije za planove na sednici održanoj danas, 30. juna, donela je odluku o početku rada na  izradi plana detaljne regulacije za izgradnju solarne elektrane solarne elektrane „Rašina koliba“ u k.o. Salaš Noćajski, grad Sremska Mitrovica.  

Granica obuhvata planskog područja je određena kao preliminarna. Prostor obuhvata plana se nalazi u k.o. Salaš Noćajski. Granica obuhvata plana je spoljna granica parcele broj 4169, k.o. Salaš Noćajski. Prostor obuhvata će se ovim planom urediti kao jedinstveni kompleks solarne elektrane za proizvodnju električne nergije iz energije Sunca sa postojećom stočarskom farmom.

Pristup parcelama je sa postojećih nekategorisanih puteva i puta Sremska Mitrovica – Drenovac – Šabac.

Prema navodima iz obaveštenja, ukazuje se da će izlaganje materijala na rani javni uvid u trajanju od 15 dana obaviće se u zgradi gradske kuće Grada Sremska Mitrovica, ulica Svetog Dimitrija broj 13 u Sremskoj Mitrovici. Nacrt Plana detaljne regulacije, podleže stručnoj kontroli i izlaže se na javni uvid u trajanju od 30 dana u zgradi gradske kuće Grada Sremska Mitrovica. Izlaganje predloga Plana detaljne regulacije na javni uvid oglašava se u dnevnom I lokalnom listu, pri čemu se oglašavaju podaci o vremenu i mestu izlaganja predloga Plana, način na koji zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe na predlog Plana detaljne regulacije, kao i druge informacije koje su od značaja za javni uvid.

Finansiranje izrade plana je iz sredstava Grada Sremska Mitrovica i drugih izvora finansiranja. Izrada Plana poverava se J.P. za poslove urbanizma „Urbanizam“ iz Sremske Mitrovice. Planirani rok za izradu plana je 180 dana.

Možda Vam se svidi i