Skupština: Usvojen plan centrane regulacije, namene prostora za stanovanje u mestu ŠAŠINCI

Od strane Ozon
0 komentar

SKUPŠTINA je danas donela odluku o izradi Plana detaljne regulacije dela centralnog bloka naselja Šašinci.

Doneta je odluka o izradi plana detaljne regulacije centralne zone u naselju Šašinci koji treba da doprinese rešavanju konflikta u prostoru izmedju postojećeg odnosno opšte namene prostora stanovanje sa planiranom namenom radi poslovanja uz stanovanje. Taj konflikt trebao bi da se reši izmedju postojećeg prostora fabrike mesa “Nedeljković” i okruženja u kome se taj kompleks nalazi, rekla je direktorka JP “Urbanizam” Mirjana Vašut.

Granica obuhvata Plana obuhvata prostor između ulica Zmaj Jovine na zapadu i

Grobljanske na severu i istoku. Južnu granicu čine južne strane parcela broj 753, 752 i 825. Površina obuhvaćena Planom iznosi 24,7ha.

Vizija i dugoročni cilj razvoja prostora u obuhvatu Plana jeste stvaranje prostornih uslova koji će omogućiti podizanje urbaniteta u centralnoj zoni naselja Šašinci. Cilj izrade Plana jeste stvaranje planskog osnova za izgradnju centralnih sadržaja, objekata stanovanja i usklađivanje sa proizvodnim objektima industrije mesa i objekata kompatibilne namene, kao i promenu lokacije površina sporta i rekreacije.

Sredstva za izradu Plana obezbeđuje Investitor – Industrija mesa „Nedeljković“ iz Šašinaca. 

Planirani rok za izradu plana je 90 dana od dana pribavljanja svih relevantnih podataka nadležnih ustanova i institucija.

Izlaganje materijala na rani javni uvid u trajanju od 15 dana obaviće se u zgradi gradske

kuće Grada Sremska Mitrovica, ulica Svetog Dimitrija broj 13 u Sremskoj Mitrovici.

Nacrt Plana detaljne regulacije, podleže stručnoj kontroli i izlaže se na javni uvid u trajanju od 30 dana u zgradi gradske kuće Grada Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i