Skupština: Za Ležimir izrada plana za formiranje turističko-rekretaivnog kompleksa

Od strane Ozon
0 komentar

Na sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica donete su tri odluke o izradi tri nova plana, a sve one doprinose izgradnji i razvoju.

Drugi plan detaljne regulacije koji je danas izglasan, plan je regulacije turističke zone Ležimir, na mestu gde se nalazi stari razrušeni hotel. Izradom prostornog plana  posebne namene Fruška gora, ovaj prostor se našao izmedju granice Nacionalnog parks i granice posebne namene i iz tog razloga je neophodno da se taj plan sprovede izradom plana detaljne regulacije. Ovaj plan će doprineti rešenju konflikta izmedju posebne namene i visokog stepena zaštite tog prostora sa potrebama izgradnje objekata u funkciji turizma, rekla je direktorka JP “Urbanizam” Mirjana Vašut.

Granica obuhvata planskog područja je određena kao preliminarna Prostor obuhvata Plana se nalazi u području neposrednog uticaja na Nacionalni park, u vikend zoni „Kuštilj- Ležimir“, odnosno u istočnom delu vikend zone „Ležimir“.

Prostor obuhvata Plana nalazi se između granice Nacionalnog parka „Fruška gora“ na severu i granice područja posebne namene na jugu i zapadu u području neposrednog uticaja na Nacionalni park – Zapadni deo centralnog masiva.

Pristup parcelama je sa državnog puta II A reda broj 123 i postojećih pristupnih puteva. Granica obuhvata plana je oko 29ha.

Cilj planiranja, korišćenja, uređenja i zaštite planskog područja je određivanje građevinskog zemljišta van obuhvata Nacionalnog parka Fruška gora za formiranje turističko-rekretaivnog kompleksa.

Poseban cilj je uređenje prostora za izgradnju turističkih objekata sa smeštajnim kapacitetima, ugostiteljskim sadržajima, rekonstrukciju i adaptaciju postojećeg poslovnog objekta i slično sa svom neophodnom infrastrukturom. Svi sadržaji se uklapaju u zeleni prostor okruženja neposrednog uticaja na Nacionalni park.

Finansiranje izrade plana je iz sredstava Grada Sremska Mitrovica i drugih izvora finansiranja. Izrada Plana poverava se J.P. za poslove urbanizma „Urbanizam“ iz Sremske Mitrovice. Planirani rok za izradu plana je 210 dana od dana pribavljanja svih relevantnih podataka nadležnih ustanova i institucija.

Izlaganje materijala na rani javni uvid u trajanju od 15 dana obaviće se u zgradi gradske kuće Grada Sremska Mitrovica, ulica Svetog Dimitrija broj 13 u Sremskoj Mitrovici.

Nacrt Plana detaljne regulacije, podleže stručnoj kontroli i izlaže se na javni uvid u trajanju od 30 dana u zgradi gradske kuće Grada Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i