Nedeljković proširuje proizvodne kapacitete

Od strane Ozon
0 komentar

Klanica i prerada mesa KPMT Nedeljković Šašinciplanira rekonstrukciju i dogradnju postojećeg objekta, kao i izgradnju pet novih objekata u Šašincima na katastarskim parcelama 659/3, 659/4. 661/1, 657/1, 657/2, 667/1, 667/2, 672, 673, 677, 678, 679, 680, 681, 656 i 668 K.O. Šašinci.
Planirani objekti služe za preradu i skladištenje gotovih prerađevina od mesa, kao i za ostale potrebe postojeće klanice KPMT Nedeljković iz Šašinaca.

Sremska Mitrovica/UP/Urbanizam Sremska Mitrovica)


Urbanističkim projektom se planira izgradnja 6 objekata, odnosno rekonstrukcija i dogradnja postojećeg objekta i izgradnja 5 novih objekata (poslovni objekat – depo za svinje, perionica, kotlarnica i 2 objekta za prečišćavanje – mehanički i biološki).
Objekat 1 je deo proizvodnog kompleksa klanice, a planirana je dogradnja ovog objekta tako što bi se postojeći objekat u nivou prizemlja produžio za oko 50 metara. Objekat je spratnosti P+0, bruto površine 797 m2.
Objekat 2 je projektovan kao poslovni-depo za svinje i spratnosti je P+1, a prema projektnoj dokumentaciji planirana bruto površina objekta iznosi 702 m2.
Objekat 3 čini kotlarnica, spratnosti P+0 i površine 98 m2.
Objekat 4 čini perionica spratnosti P+0, dok su objekti 5 i 6 pomoćni objekti, odnosno mehanički i biološki prečistač. Planirana bruto površina objekta 4 iznosi 445 m2. Objekti 5 i 6 imaće površinu 107 odnosno 540 m2.
Prema projektnoj dokumentaciji, planirano je da ukupna površina objekata iznosi 8.849 m2.
Urbanistički projekat urađen je kao urbanističko-arhitektonska razrada lokacije za formiranje parcela, a predstavlja osnov za ishodovanje lokacijskih uslova.

Izvor eKapija

Možda Vam se svidi i