Usvojeno. U izradi Plan detaljne regulacije bloka atletskog stadiona i parka sa mešovitim sadržajima

Od strane Ozon
0 komentar

Na juče održanoj Skupštini grada Sremska Mitrovica, usvojen je plan za izradu detaljne regulacije bloka atletskog stadiona i parka sa mešovitim sadržajima u okruženju u Sremskoj Mitrovici.

Granica obuhvata planaizgradnje  atletskog stadiona i parka sa mešovitim sadržajima planira se severnom stranom parcele 132/1 (blok parka i atletskog stadiona), istočnom i južnom stranom ulice Dr. Milana Kostića i istočnom stranom ulice Fruškogorska. Okvirna granica obuhvata planskog područja (preliminarna) zauzima prostor od oko 20,59haUslovi i smernice planskih dokumenata višeg reda, šireg područja i razvojnih strategija Planski osnov za izradu Plana je Generalni urbanistički plan Grada Sremska

Prostor obuhvata Plana se nalazi u Gradskoj celina 4 – Severni deo naselja Sremska Mitrovica gde dominira porodično stanovanje urbanog tipa srednjih gustina, a prisutni su još centralni sadržaji, atletski stadion i poslovni objekti i predškolska ustanova.

Vizija i ciljevi planiranja, korišćenja, uređenja i zaštite planskog područja

Posebni ciljevi izrade Plana detaljne regulacije bloka atletskog stadiona i parka sa mešovitim sadržajima u okruženju u Sremskoj Mitrovici u interesu Grada Sremska Mitrovica su pribavljanje zemljišta u javnu namenu u cilju formiranja naseljske saobraćajne matrice i uređenje slobodnih površina u vlasništvu grada i uređenje zelenih parkovskih površina.

Poseban cilj izrade Plana u interesu Investitora je uređenje građevinskog zemljišta u ostaloj nameni i izgradnja višeporodičnih stambenih objekata na parceli broj 129/3 k.o. Sremska Mitrovica u ulici Dr. Milana Kostića.

Planom se stvaraju i uslovi za pribavljanje zemljišta u javnoj nameni za izgradnju objekata u javnoj nameni iz oblasti sporta, rekreacije, kao i stvaranje uslova za realizaciju novih sportsko – rekreativnih sadržaja uz postojeći atletski stadion i razvoj specifičnog vida višeporodičnog stanovanja visokih urbanističkih standarda.

U planiranom obuhvatu Plana nalazi se prostor koji je definisan obodnim ulicama i postojećim sadržajima koji čine javne funkcije Grada (atletski stadion sa velikom parkovskom površinom, predškolska ustanova, kompleks elektro distribucije) – mešoviti radno-poslovni sadržaji. Veliki deo parcela je sa veoma malim indeksom izgrađenosti parcela pa je iskorišćenost zemljišta značajno manja u odnosu na okruženje, a posebno u jugoistočnom delu obuhvata  – u ulici Dr. Milana Kostića.

Formiranje stambenog bloka tipa kondominijuma – zatvoreni stambeni blok, sa zajedničkim sadržajima u objektima i na građevinskom zemljištu (park, igralište za decu) koji su u zajedničkoj svojini svih vlasnika posebnih delova u objektima izgrađenim u tom kompleksu), sa objektima višeporodičnog stanovanja na pripadajućoj ograđenoj parceli. Parkiranje za sve stambene jedinice je na pripadajućoj parceli, kao i prostor za garažiranje.

Formiranje poslovnog bloka sa uslužnim delatnostima (lovački dom, restorani, hostel i slične uslužne namene).

Formiranje bloka parkovske površine sa urbanim mobilijarom i rekreativnim sadržajima. Konceptom razvoja planirano je i obezbeđenje prostornih uslova za ozelenjavanje i hortikulturno uređenje tog dela Grada, formiranje zelenih površina javnog korišćenja u okviru sekundarnih gradskih centara, povećanje procentualnog učešća zelenih površina u okviru svih zona osnovne namene, razvoj linijskog i zaštitnog zelenila i povezivanje svih kategorija zelenila u sistem zelenih površina i obezbeđenje zaštite životne sredine. Formiranje bloka atletskog stadiona sa nedostajućim sadržajima. U okviru bloka planiranih sportsko-rekreativnih površina, potrebno je ozeleneti 40% površine kompleksa. Sportsko-rekreativne površine treba da budu zaštićene od vetra i dobro povezane sa ostalim delovima naselja. Zelenilo sportsko-rekreativnih površina treba da bude raspoređeno da stvori senku na južnim ekspozicijama.

Planom će se prostor obuhvata organizovati po urbanističkim celinama i zonama sa detaljnim namenama prostora.

Planom će se odrediti i mere zaštite kulturno-istorijskih spomenika i zaštićenih prirodnih celina, lokacije za koje se obavezno izrađuje urbanistički projekat, pravila uređenja i pravila građenja po celinama i zonama.

Finansiranje izrade plana je iz budžetskih sredstava Grada Sremska Mitrvica i drugih izvora sredstava.

Izrada Plana poverava se J.P. za poslove urbanizma „Urbanizam“ iz Sremske Mitrovice. Planirani rok za izradu plana je 210 dana.

Možda Vam se svidi i