Raspisan Javni poziv za učešće u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima

Od strane Ozon
0 komentar

Javni poziv

za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Sremska Mitrovica

JAVNI POZIV MOŽETE PREUZETI 

OVDE

Na osnovu Odluke o finansijskoj podršci domaćinstvima u procesu energetske tranzicije za 2021. godinu („Službeni list Grada Sremska Mitrovica“ broj 7/2021) (u daljem tekstu Odluka), a u skladu sa članom 8. Odluke, raspisuje se Javni poziv radi izbora privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata. Mere energetske sanacije u domaćinstvima predviđene Odlukom, sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji grada Sremska Mitrovica. Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog poziva.

Cilj sprovođenja mera energetske sanacije je unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji grada Sremska Mitrovica.

I PREDMET

Predmet Javnog poziva jeste izbor privrednih subjekata za realizaciju aktivnosti na realizaciji mera energetske efikasnosti u skladu sa članom 3. Odluke:

Mera 1. Ugradnja i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, krova, tavanica i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru porodičnih kuća.

Minimalna debljina za termičku izolaciju iznosi 10 cm, osim ukoliko nema  tehničkih mogućnosti da se postavi ta debljina izolacije.

Postavljanje termičke izolacije ne podrazumeva poseban dizajn fasada i radove na pojedinačnim etažama stambenih objekata.

Planirana ukupna sredstava za sufinansiranje mere iznose 1.800.000,00 dinara sa PDV-om a maskimalna prihvatljiva jedinična cena iznosi do 2.000,00 dinara po kvadratnom metru termičke izolacije sa završnim slojem.

Mera 2. Zamena (nabavka sa ugradnjom) spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, na porodičnim kućama i stanovima, sa pratećim građevinskim radovima.

Kriterijumi energetske efikasnosti moraju da zadovolje sledeće minimalne uslove:

• Spoljna stolarija sa sledećim tehničkim karakteristikama (U – koeficijent prelaza toplote):  

− U≤ 1,5 W/m2K za prozore i balkonska vrata

− U ≤ 1,6 W/m2K za spoljna vrata

Planirana ukupna sredstava za sufinansiranje mere iznose 1.800.000,00 dinara sa PDV-om. Prihvatljiva jedinična cena za ovu meru sa PDV-om se određuje da može iznositi do 14.000,00 dinara po kvadratnom metru za prozore i balkonska vrata i do 20.000,00 dinara po metru kvadratnom za ulazna vrata.

Mera 3. Nabavka i instalacija kotlova, na prirodni gas i/ili biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora za porodične kuće.

− Kotlovi na gas treba da imaju najmanji stepen efikasnosti od 90%.

− Kotlovi na biomasu (drvni pelet, briket, sečka) treba da imaju najmanji stepen efikasnosti od 85%.

Planirana ukupna sredstava za sufinansiranje mere iznose 2.400.000,00 dinara sa PDV-om. Prihvatljiva cena kotla je cena osnovne verzije za ovu meru sa PDV-om (neće se odobravati sredstva za nabavku kombinovanih uređaja koji kao energent koriste i čvrsto gorivo i pelet).

Ukupno raspoloživa sredstva podsticaja Grada Sremska Mitrovica i Ministarstva rudarstva i energetike za realizaciju Odluke iznose 6.000.000,00 dinara sa PDV-om.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji dodeljuje Grada Sremska Mitrovica i Ministarstva rudarstva i energetike za finansiranje pojedinačnih projekata građana iznosi do 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om.

Maksimalni iznos odobrenih sredstava po pojedinačnom projektu iznosi:

• za meru 1. – do 120.000 dinara sa PDV-om po objektu;

• za meru 2. – do 100.000 dinara sa PDV-om po objektu;

• za meru 3.

− do 85.000,00 dinara sa PDV-om po prijavi za nabavku i ugradnju kotlova ili grejača na biomasu za porodične kuće;

− do 70.000,00 dinara sa PDV-om po prijavi za nabavku i ugradnju kotlova na gas za porodične kuće;

− do 70.000,00 dinara sa PDV-om po prijavi za nabavku i ugradnju kotlova na gas za stanove u stambenim zgradama.

II PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU

Pravo učešća na ovom pozivu imaju svi zainteresovani privredni subjekti koji ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti i koji ispunjavaju uslove definisane Pravilnikom o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova („Službeni list Grada Sremska Mitrovica“ broj 12/2021) (u daljem tekstu Pravilnik) i ovim Javnim pozivom.

Na javnom pozivu mogu učestvovati privredni subjekti koji vrše isporuku i radove na ugradnji materijala, opreme i uređaja.

Podnosilac prijave – privredni subjekt može konkurisati za realizaciju jedne ili više mera iz odeljka I. Javnog poziva.

                      III USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU

Na javnom pozivu mogu učestvovati privredni subjekti koji vrše isporuku i radove na ugradnji materijala, opreme i uređaja i ispunjavaju sledeće uslove:

• da su upisani u registar APR-a, a registrovani su kao privredna društva i preduzetnici najmanje šest meseci pre podnošenja prijave;

• da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

• da imaju ateste za materijale i proizvode;

• da imaju sedište ili izdvojenu poslovnu jedinicu na teritoriji Grada Sremska Mitrovica.

IV DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI PRI PODNOŠENjU

PRIJAVE

Podnosilac prijave je potrebno da dostavi sledeću dokumentaciju:

1. Prijavni obrazac (Prilog 1) u tri primerka (original i dve kopije);

2. Potpisanu izjava (Prilog 2);

3. Atesti za materijale i proizvode.

Za preduzetnike je potrebno da izjavu dostavi lice koje je registrovalo obavljanje delatnosti kao preduzetnik. Za zadruge potrebno je dostaviti izjavu direktora. Ova izjava mora biti data nakon datuma objavljivanja javnog poziva.

U slučaju da je osnivač privrednog subjekta strano pravno lice, uzima se izjava koju će dati zakonski zastupnik privrednog subjekta podnosioca zahteva. Ukoliko postoji više zakonskih zastupnika podnosioca zahteva potrebno je da svi dostave navedenu izjavu koja ne mora biti overena kod notara.

U slučaju da je osnivač privrednog subjekta strano fizičko lice potrebno je da svi zakonski zastupnici privrednog subjekta podnosioca zahteva dostave navedenu izjavu koja ne mora biti overena kod notara.

V PREUZIMANjE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI POZIV

Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici Grada Sremska Mitrovica, www.sremskamitrovica.rs.

i sadrži:

− Kompletan tekst Javnog poziva,

− Prilog 1 – Prijavni obrazac,

− Prilog 2 – Izjava podnosioca prijave,

− Prilog 3 – Kriterijumi za ocenu Prijave.

VI KRITERIJUMI ZA IZBOR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Kriterijumi za rangiranje privrednih subjekata obuhvataju sledeće kriterijume:

1. cene ključnih dobara i usluga;

2. rok važenja cena za meru za koju konkurišu.

Ocenjivanje prispelih prijava privrednih subjekata vrši se primenom kriterijuma iz Javnog poziva. Cene ključnih dobara i usluga će se vrednovati sa maksimalno 60 bodova, dok će se rok važenja ponude vrednovati sa maksimalnih 40 bodova.

VII MESTO I ROK DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Podnosioci prijavu za učešće na javnom pozivu popunjavaju na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom.

Popunjeni, overeni i odštampani prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„Prijava na javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Sremska Mitrovica

– ne otvarati“,

sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Kompletna konkursna dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti.

Prijave dostaviti poštom na adresu Gradske uprave za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata Grada Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija 13, 22000 Sremska Mitrovica – Komisija za realizaciju mera energetske sanacije ili lično na pisarnici u zgradi Gradske uprave (Gradski uslužni centar).

Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka za predaju dokumentacije iz Javnog poziva (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća. Prijave poslate na bilo koji drugi način (npr. faksom ili elektronskom poštom) neće biti uzete u razmatranje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava je 28.07.2021. godine.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja podnosilac prijave se može obratiti na kontakt telefon 022/610-156 i 022/215-2095.

Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu: e-mail: smkler@gmail.com.

Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Grada Sremska Mitrovica www.sremskamitrovica.rs.

VIII NEUREDNA PRIJAVA

Prijava će se smatrati neurednom ako u dostavljenoj pisanoj formi nedostaje bilo koji

dokument iz odeljka IV. Javnog poziva i u tom slučaju rešenjem će biti odbačena.

IX OCENA, IZBOR I OBJAVLjIVANjE ODLUKE O IZBORU PRIVREDNIH SUBJEKATA

Ocenjivanje i rangiranje prispelih prijava privrednih subjekata vrši se u skladu sa Javnim pozivom i Pravilnikom.

Ocenjivanje i rangiranje privrednih subjekata vrši Komisija za realizaciju mera energetske sanacije (u daljem tekstu  Komisija) na osnovu pregleda podnetih prijava.

Prijave sa dokumentacijom čija sadržina nije u skladu sa Javnim pozivom se ne ocenjuju i rešenjem će biti odbačena.

U toku postupka ocene i izbora privrednih subjekata Komisija može da od Podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Komisija razmatra, ocenjuje i rangira prispele prijave.

Za svaku meru će biti formirana posebna preliminarna lista privrednih subjekata. Preliminarnu listu direktnih korisnika Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Grada i zvaničnoj internet stranici Grada.

Učesnici Javnog poziva imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju preliminarne liste direktnih korisnika, u roku od tri dana od dana objavljivanja liste. Na preliminarnu listu direktnih korisnika učesnici poziva imaju pravo prigovora Komisiji u roku od 3 dana od dana njenog objavljivanja.

Komisija je dužna da razmotri podnete prigovore na preliminarnu listu direktnih korisnika kao i da donese Odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena, u roku od 8 dana od dana njegovog prijema.

O sprovedenom postupku Komisija vodi zapisnik i sačinjava Predlog konačne Odluke o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije i iste dostavlja Gradskom veću Grada Sremska Mitrovica na usvajanje.

Gradsko veće Grada Sremska Mitrovica donosi Odluku o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije.

Odluka Gradskog veća Grada Sremska Mitrovica o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije objavljuje se na oglasnoj tabli Grada i zvaničnoj internet stranici Grada Sremska Mitrovica.

Ugovor o sprovođenju mera energetske sanacije potpisuje se nakon donošenja odluke o konačnoj listi direktnih korisnika za sprovođenje mera energetske sanacije.

X NAČIN REALIZACIJE DODELjENIH SREDSTAVA

Nakon objavljivanja Odluke o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije, Grad raspisuje javni poziv za pojedinačne projekte građana. Građani su u obavezi da prilikom konkurisanja dostave profakturu/predračun izdat od strane privrednih subjekata sa liste.

Nakon izbora pojedinačnih projekata građana i utvrđivanja konačnog broja korisnika po privrednom subjektu, Grad potpisuje Ugovor o realizaciji mera energetske sanacije sa privrednim subjektima.

Privredni subjekti su dužni da Komisiji za realizaciju mera energetske sanacije, u svakom momentu, omoguće kontrolu realizacije aktivnosti i uvid u svu potrebnu dokumentaciju.

Grad će vršiti prenos sredstava isključivo direktnim korisnicima ne krajnjim korisnicima, nakon što pojedinačni krajnji korisnik izvrši uplatu direktnom korisniku celokupnu svoju obavezu i nakon završetka realizacije mere.

Uslov da se prenesu sredstva direktnom korisniku je potvrda Komisije da su radovi izvedeni kako je predviđeno predmerom i predračunom koji je građanin predao kada se prijavio za meru kao i u skladu sa zapisnikom Komisije prilikom izlaska na teren, a nakon izvršenih radova.

Korisnik sredstava će vršiti prenos sredstava izabranim privrednim subjektima u skladu sa zaključenim ugovorom. Krajnji korisnik će sam snositi troškove izvedenih radova koji budu veći od iznosa subvencije navedene u Rešenju Gradskog veća.

Grad će vršiti prenos sredstava izabranim privrednim subjektima u skladu sa zaključenim ugovorom. Krajnji korisnik će sam snositi troškove izvedenih radova koji budu veći od iznosa subvencije navedenih u članu 6.  Pravilnika i definisanih ovim javnim pozivom (maksimalnog iznosa učešća Grada Sremska Mitrovica).

Kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza izvršiće nadležna gradska uprava za poslove urbanizma, u saradnji sa Komisijom. Ukoliko Korisnik sredstava nije sredstva namenski utrošio, ili radovi nisu izvedeni u skladu sa predmerom i predračunom koji je krajnji korisnik podneo prilikom prijave, Grad Sremska Mitrovica neće uplatiti sredstva dodeljena javnim pozivom.

Privredni subjekti do 10.12.2021. godine dostavljaju Gradskoj upravi za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata zahtev za isplatu sredstava za sufinansiranje mera energetske sanacije po osnovu obavljenih radova ili izvršenih usluga. Uz zahtev dostavljaju fotokopiju izdatog računa za izvršene radove i usluge i dokaz da je krajnji korisnik izvršio uplatu celokupne svoje obaveze.  

Sredstva koja se, u skladu sa ovim Javnim pozivom, odobre za realizaciju mera energetske sanacije prenose se direktnim korisnicima u skladu sa odredbama  Ugovora.

Prenos sredstava vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje prenos sredstava, a nakon što:

1. Komisija proveri da li su aktivnosti stvarno realizovane, i to konstatuje zapisnikom;

2. krajnji korisnik direktnom korisniku isplati isporučena dobra/izvršene usluge u iznosu umanjenom za odobrena bespovratna sredstva;

3. direktni korisnik dostavi zahtev za isplatu sredstava.

Na osnovu zahteva za isplatu i zapisnika Gradska uprava za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata vrši isplatu iz budžeta.  

Možda Vam se svidi i