Usvojeno: Regulacija radne zone “Barice” Stvaranje mogućnosti za izgradnju objekata u funkciji poljoprivrede

Od strane Ozon
0 komentar

Na V zakazanoj sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica, usvojen je plan detaljne regulacije radne zone “Barice”, katastarske opštine Manđelos.

Direktorka JP Urbanizam Mira Vašut izjavila je „Danas je na naše zadovoljstvo donet plan detaljne regulacije radne zone „Barice“ u katastarskoj opštini Manđelos. Ovaj plan detaljne regulacije je još jedan doprinos u realizaciji planskih postavko prostornog plana grada Sremska Mitrovica, a to je stvaranje mogućnosti izgradnje objekata koji su u funkciji primarne poljoprivredne proizvodnje. Ovde se radi o prostoru od 10 hektara, koji se nalazi s istočne strane puta Sremska Mitrovica – Ležimir, a pre samog ulaska u naseljeno mesto Manđelos. To mesto je poznato našim građanima, gde se nedozvoljeno nasipao otpad. Taj prostor je devastiran i nasipanjem je nastala značajna denivalacija, pa je uz sam put teren viši, a prema istoku taj teren je niži, i na tom nižem delu prostora nije bilo značajnog nasipanja. Odlučili smo da uradimo ovu radnu zonu i da je podelimo u dve urbanističke celine. Prva urbanistička celina je predviđena za izgradnju objekta u funkciji poljoprivrede i ona će se vrlo brzo realizovati, direktnim sprovođenjem ovog plana detaljne regulacije, jer je već poznat potencijalni investitor koji bi kupio tu parcelu i koji bi gradio silose. Taj prostor koji se prodaje za izgradnju, kao građevinsko zemljište je obuhvatio deo tog prostora na kom nije bilo nasipanja, ali svakako i deo prostora gde je bilo nasipanja, pa će se taj proces nelegalnog nasipanja otpada na ovaj način, privatizacijom tog dela zemljišta sprečiti. Na preostalom prostoru, planirana je urbanistička celina, i na toj celini je moguća dodatna preparcelacija po zahtevima pojedinačnih investitora za dodatnu izgradnju uz izradu urbanističkih projekata arhitektonske razrade lokacija. Uz sam put, formiraće se baraž zaštitnog zelenila.“U skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (,,Sl.Glasnik RS”, br. 72/2009. 81/2009. – ispr, 64/2010 – odluka US i 24/2011, 121/2012, 43/2013 – odluka US , 50/2013. – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr.zakon i 9/2020) član 48, po objavljivanju Odluke o izradi planskog dokumenta (br. 350-18/2020-I od 31.01.2020.), obrađivač plana JP za poslove urbanizma ,,Urbanizam” Sremska Mitrovica pristupa izradi PLANA DETALjNE REGULACIJE RADNE ZONE “BARICE“ K.O. MANĐELOS ( u daljem tekstu : Plan ) u svemu u skladu sa Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata (,,Sl.Glasnik RS”, br.31/2010.,69/2010. i 16/2011. i 64/2015.).
Plan radne zone izrađuje se na osnovu iskazanih potreba Grada Sremska Mitrovica i zahtevima potencijalnih investitora.
Opšti cilj donošenja Plana je stvaranje planskog osnova za realizaciju planskih postavki Prostornog Plana teritorije Grada Sremska Mitrovica (“Službeni list Grada Sremska Mitrovica“, broj 08/2015.), odnosno stvaranje mogućnosti za izgradnju objekata u funkciji poljoprivrede (silosi za smeštaj poljoprivrednih proizvoda, skladišta voća, sušare, hladnjače i slični objekti) kao i objekata pratećih delatnosti usluga i trgovine vezanih za osnovnu namenu, bez značajnih uticaja na životnu sredinu.
Pored objekata u funkciji poljoprivrede izgradila bi se i neophodna infrastruktura za potrebe pojedinačnih radnih kompleksa i uredilo zaštitno i drugo zelenelo sa ciljem poboljšanja uslova prostora i uklapanja u pejsaž fruškogorskog pobrđa.
Planom će na predmetnom prostoru biti data pravila uređenja i građenja za planirane sadržaje, na predmetnom prostoru.

Poseban cilj izrade Plana je stvaranje pravnog i planskog osnova za :
 uređenje radne zone – agrozone za izgradnju objekata u funkciji poljoprivrede,
 saniranje postojećeg smetlišta,
 uređenje devastiranog prostora,
 određivanje novih putnih koridora i zemljišta u javnoj nameni.
Prostor obuhvata Plana odredio bi se za formiranje više pojedinačnih urbanističkih celina koje se poklapaju sa pojedinačnim radnim kompleksima i zonama prostora u javnoj nameni.
Posebni cilj izrade Plana je definisanje uslova za nove kapacitete za mrežu javnih saobraćajnica, energetsku, komunalnu i drugu infrastrukturu neophodnu za funkcionisanje urbanističke celine ( kompleksa ) kao jedinstvene radne zone “Barice“.
Pozitivan efekat realizacije planskih postavki je obezbeđenje radnih kompleksa sa elementima održivog razvoja kao podrška razvoju poljoprivrede i uređenje devastiranih površina.
U skladu sa strateškim opredeljenjem Grada, bržem razvoju poljoprivrede doprineće one aktivnosti koje pružaju mogućnost akumulacije i obrta uloženih sredstava te je zato neophodno između ostalog, razvijati oblike agro biznisa naročito po seoskim naseljenim mestima.
Takođe se očekuje brži razvoj tzv. malog agro biznisa za koji postoji značajan sirovinski potencijal ( žitarice, voće i povrće, duvan ), kvalifikovana radna snaga, potrebni prostorni potencijali (naročito u seoskim naseljima), i blizina velikih tržišta koja mogu da apsorbuju ovu proizvodnju. Razvoj malog agro biznisa uticaće na povećanje stepena zaposlenosti na selu kao sastavog dela teritorije Grada Sremska Mitrovica, bolju ponudu na domaćem i inostranom tržištu, supstituciju uvoza i povećanje izvoza.
Pravilnim usmeravanjem razvoja individualnog sektora, uz saradnju sa naučnim institucijama u oblasti poljoprivrede, mogu se ostvariti značajni rezultati. Ovakav razvoj doprineo bi izrastanju Grada Sremska Mitrovica kao značajnog ekonomskog, poljoprivrednog i turističkog centra zapadnog Srema i fruškogorske podgorine.
Prostornim Planom, u narednom planskom periodu planirano je da je potrebno na bazi postojeće tradicije i dostignutih proizvodnih rezultata unaprediti i razvijati one oblike poljoprivredne proizvodnje karakteristične za područje

Srema – ratarstvo, povratak voćarstvu, ratarstvu i vinogradarstvu, kao strateško opredeljenje razvoja teritorije Grada Sremska Mitrovica.
Za razvoj ovih grana poljoprivrede nužan je i podsticaj izgradnji agro zona sa objektima za smeštaj, čuvanje i preradu proizvoda.
Cilj izrade Plana je realizacija planiranih sadržaja uz usklađivanje svih relevantnih parametara prostora, uslova nadležnih institucija, kako u obuhvatu plana tako i u uticajnom području sa osnovnim principima održivog razvoja, odnosno usklađivan je aktivnosti u prostoru i zaštite životne sredine.

Možda Vam se svidi i