Skupšina usvojila: Od sada osam gradskih uprava

Od strane Ozon
0 komentar


Na današnoj sednici, Skupština je usvojila oredlig da Grad Sremska Mitrovica ima osam uprava, umesto nekadašnjih sedam.
U gradu Sremska Mitrovica obrazuju se:
1) Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu;
2) Gradska uprava za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata; 3) Gradska uprava za budžet i lokalni ekonomski razvoj,
4) Gradska uprava za kulturu i sport;
5) Gradska uprava za obrazovanje;
6) Gradska uprava za socijalnu zaštitu zaštitu i zaštitu životne sredine;

7) Gradska uprava za poljoprivredu;
8) Gradska uprava za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove.

“ Do sada smo imali 7 gradskih uprava, po novoj odluci, biče ih 8, iz razloga što se Gradska Uprava za obrazovanje, kulturu i sport razdvaja na dve uprave. Sada ćemo imati Gradsku Upravu za obrazovanje, kao i za kulturu i sport. Ostale uprave ostaju kao što su bile i do sada, sem Gradske Uprave za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, tu sada imamo novu upravu koja će se zvati Gradska Uprava za socijalnu i ekološku zaštitu. Ostakle Gradske Uprave ostaju iste, kao što je Gradska Uprava za budžet, lokalni ekonomski razvoj, uprava za urbanizam, uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu, za komunalne i inspekcijske poslove. To je urađeno iz razloga što uprava za kulturu, sport i obrazovanje ima u okviru svog delovanja, 12 različitih oblasti, jedna jako velika uprava, mislim da ćemo na ovakav način mnogo bolje i efikasnije raditi i sarađivati. Promena na budžet grada nema. Uprava za socijalnu i zdravstvenu zaštitu je potpala pod pokrajinski sekretarijat, tako da mi nemamo ingerencije tu.“ izjavila je gradonačelnica Svetlana Milovanović.

Na osnovu člana 59.stav 1. i člana 66. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007 i 83/2014 – dr. zakon i 101/2016 – dr. Zakon i 47/2018) i člana 74. Statuta grada Sremske Mitrovice („Sl. list grada Sremska Mitrovica“, br. 3/2019 i 5/2019-ispr.), Skupština grada Sremska Mitrovica na sednici održanoj _. godine, donela je
ODLUKU O GRADSKIM UPRAVAMA GRADA SREMSKA MITROVICA
I OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovom Odlukom obrazuju se gradske uprave za pojedine oblasti grada Sremska Mitrovica (u daljem tekstu: gradske uprave), utvrđuje njihov broj, naziv i delokrug poslova i uređuju druga pitanja od značaja za njihov rad.
Član 2.
Gradske uprave se obrazuju radi pripreme nacrta propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće, njihovog sprovođenja, obavljanja upravnih i stručnih poslova u vezi sa izvršavanjem zakona i drugih propisa čije je izvršavanje povereno Gradu i radi obavljanja stručnih i drugih poslova koje utvrdi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće.
Član 3.
Gradske uprave u svom radu postupaju prema pravilima struke, nepristrasno, politički neutralno i dužne su da svakom omoguće jednaku pravnu zaštitu, te da građanima omoguće nesmetano, brzo i efikasno ostvarivanje njihovih prava i pravnih interesa, daju potrebne podatke i obaveštenja, pružaju pravnu pomoć, sarađuju sa njima i poštuju njihovu ličnost i dostojanstvo.
Član 4.
Rad gradskih uprava je javan.
Javnost rada gradskih uprava obezbeđuje se putem:

 • dostavljanja i pretresanja izveštaja o radu,
 • objavljivanja informatora o radu,
 • objavljivanja informacija u vezi sa radom i saradnjom sa medijima,
 • postavljanja internet prezentacije,
 • na drugi način u skladu sa zakonom i Statutom Grada.
  Podatke i obaveštenja o radu gradskih uprava daju načelnici ili lica koja oni ovlaste.
  II ORGANIZACIJA I DELOKRUG RADA GRADSKIH UPRAVA
  Član 5.
  U gradu Sremska Mitrovica obrazuju se:
  1) Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu;
  2) Gradska uprava za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata; 3) Gradska uprava za budžet i lokalni ekonomski razvoj,
  4) Gradska uprava za kulturu i sport;
  5) Gradska uprava za obrazovanje;
  6) Gradska uprava za socijalnu zaštitu zaštitu i zaštitu životne sredine; 7) Gradska uprava za poljoprivredu;
  8) Gradska uprava za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove. Član 6.
  U gradskim upravama, za vršenje srodnih poslova, mogu se obrazovati niže unutrašnje organizacione jedinice kao što su odseci i službe.
  U gradskim upravama se mogu obrazovati unutrašnje organizacione jedinice sa drugim nazivima, (kabinet, kancelarija i sl.), ako to više odgovara prirodi poslova koji treba da se obavljaju u tim jedinicama, sa istim statusom i pod uslovima za obrazovanje unutrašnjih organizacionih jedinica, utvrđenim ovom Odlukom.
  Član 7.
  Organizacione jedinice u okviru gradskih uprava, njihov broj i naziv, radna mesta sa opisom poslova, potreban broj izvršilaca i njihovo razvrstavanje po zvanjima, vrsta i stepen obrazovanja, radno iskustvo i drugi uslovi za rad na svakom radnom mestu, uređuju se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u skladu sa Kadrovskim planom.
  Kadrovski plan čija je sadržina utvrđena zakonom usvaja Skupština grada istovremeno sa Odlukom o budžetu Grada.
  Izmena Kadrovskog plana može se vršiti u slučaju izmene Odluke o budžetu.
  Pravilnik koji uređuje organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u gradskim upravama grada (u daljem tekstu: Pravilnik) priprema načelnik gradske uprave u čijoj nadležnosti su poslovi upravljanja ljudskim resursima, na osnovu predloga koji mu dostavljaju načelnici za svoje gradske uprave.
  Pravilnik iz stava 4. ovog člana sadrži i organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Gradskom pravobranilaštvu, koji priprema Gradski pravobranilac i dostavlja načelniku gradske uprave u čijoj nadležnosti su poslovi upravljanja ljudskim resursima.
  Načelnik gradske uprave u čijoj nadležnosti su poslovi upravljanja ljudskim resursima, Pravilnik kao objedinjeni predlog, dostavlja Gradskom veću Grada Sremska Mitrovica na usvajanje.
  Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu Član 8.
  Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu obavlja sledeće poslove:
  Obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Skupštine grada i njenih radnih tela, a naročito:
  1) Priprema i organizuje sednice Skupštine grada i njenih radnih tela; 2) Priprema Program rada Skupštine grada i prati njegovo izvršavanje;
  3) Priprema nacrte odluka i drugih opštih akata koje donosi Skupština grada iz oblasti organizacije sistema vlasti;
  4) Obezbeđuje rad i daje stručna mišljenja u vezi sa radom i zadacima Skupštine grada i njenih
  radnih tela;
  5) Obezbeđuje i priprema dokumentacione i druge materijale i podatke potrebne za rad Skupštine grada i njenih radnih tela;
  6) Prati izvršenje propisa i svih drugih opštih i pojedinačnih akata koje donosi Skupština grada i obezbeđuje izvršenje odluka i zaključaka radnih tela;
  7) Obavlja poslove vezane za saradnju sa drugim gradovima i opštinama, organizacijama i asocijacijama, na teritoriji Republike Srbije kao i poslove saradnje sa gradovima, opštinama i organizacijama drugih zemalja;
  8) Vrši stručne i administrativne poslove za funkcionere Skupštine grada i pruža stručnu pomoć odbornicima;
  9) Obavlja poslove u vezi sa uređivanjem i izdavanjem „Službenog lista grada Sremska Mitrovica“ i poslove prezentacije službenog lista na zvaničnoj internet prezentaciji grada Sremska Mitrovica; 10) Obavlja stručne, normativno-pravne, administrativno-tehničke organizacione i druge poslove u okviru nadležnosti i poslova Gradonačelnika i Gradskog veća i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata ovih organa;
  11) Vrši poslove koji se odnose na saradnju i pružanje stručne pomoći drugim gradskim upravama, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Grad, o pitanjima iz nadležnosti Gradonačelnika i Gradskog veća kao i u pripremi propisa i drugih opštih akata, koje razmatraju ovi organi;
  12) Prati propise i daje mišljenja Gradonačelniku i Gradskom veću o saglasnosti predloga odluka i drugih propisa i opštih akata koje pripremaju gradske uprave sa Ustavom, zakonom i Statutom grada;
  13) Obavlja upravne i stručne poslove u neposrednom sprovođenju zakona i drugih propisa koji su povereni Gradu u oblasti ličnih stanja građana (državljanstva, vođenja matičnih knjiga, ličnog imena, braka, biračkih spiskova i dr);
  14) Vodi delovodnik za sve gradske uprave i službe, prima zahteve elektronskim putem, vodi
  portal E uprave, prima podneske, daje uputstva i potrebna obaveštenja strankama u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava kod organa Grada;
  15) Vodi pisarnicu i arhivu, prijem i ekspediciju pošte;
  16) Obavlja stručne poslove upravljanja ljudskim resursima, poslove koji su vezani za kadrovska pitanja, socijalnu i zdravstvenu zaštitu zaposlenih u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, kao i poslove koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu;
  17) Vrši poslove u vezi sa pružanjem besplatne pravne pomoći u skladu sa zakonom koji uređuje ovu oblast;
  18) Stara se o tekućem održavanju zgrada, opreme i uređaja, fizičkom obezbeđenju i protivpožarnoj zaštiti objekata koje koriste organi Grada, štampanju, umnožavanju i dostavi materijala, pružanju usluga prevoza za potrebe organa Grada i stara se o voznom parku, održavanju sistema veza, vrši interne ugostiteljske usluge, vrši i druge stručno-tehničke poslove za potrebe organa Grada;
  19) Obavlja poslove javnih nabavki za gradske uprave, službe i organe kao naručioce u smislu zakona koji uređuje javne nabavke, a naročito pruža stručnu pomoć u planiranju javnih nabavki, izrađuje konkursnu dokumentaciju i sprovodi postupke javnih nabavki, izrađuje akta u postupcima javnih nabavki, izrađuje ugovore o javnim nabavkama, pruža stručnu pomoć kod praćenja izvršenja javne nabavke i obavlja druge poslove koji su povezani sa postupcima javnih nabavki;
  20) Obavlja poslove finansijske službe u skladu sa propisima o budžetskom sistemu u okviru svojih nadležnosti;
  21) Obavlja poslove vezane za planiranje, pokretanje postupka i izveštavanje o javnim nabavkama, koje se odnose na njen delokrug poslova;
  22) Obavlja poslove u oblasti odbrane Grada i protivpožarne zaštite, stručne i administrativne poslove za Gradski Štab za vanredne situacije, kao i poslove koordinacije
  svih organa i službi, organizacione, stručne i administrativne poslove u slučaju vanrednih situacija;
  23) Vrši stručne poslove za potrebe gradskih robnih rezervi, utvrđuje njihov obim i strukturu, priprema godišnji program robnih rezervi, sprovodi aktivnosti vezane za davanje pozajmica iz zaliha gradskih robnih rezervi, kao i druge poslove vezane za gradske robne rezerve;
  24) Obavlja stručne, upravno-pravne, normativno-pravne, i administrativno- tehničke poslove u vezi sa upravljanjem, imovinom koja je u javnoj svojini Grada;
  25) Obavlja poslove u vezi sa uspostavljanjem i održavanjem jedinstvene evidencije o nepokretnoj imovini Grada, dostavlja propisane izveštaje u vezi sa imovinom nadležnim organima; 26) Priprema i predlaže akta o pribavljanju, korišćenju, upravljanju i raspolaganju građevinskim zemljištem i drugim nepokretnim stvarima u javnoj svojini Grada, koje donosi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće (osim održavanja stambenog prostora, upravljanja, i davanja u zakup poslovnog prostora i garaža za koje poslove je osnovano posebno privredno društvo);
  27) Vodi informacionu osnovu o građevinskom zemljištu u javnoj svojini Grada i svim izgrađenim objektima, stara se o upisu nepokretnosti u javnoj svojini Grada i pravima na njima u javne evidencije nepokretnosti;
  28) Izrađuje programe uređivanja, pribavljanja i otuđenja građevinskog zemljišta i prati njegovu realizaciju;
  29) Stara se o obavljanju poslova komunalnog opremanja i uređivanja građevinskog zemljišta; 30) Vodi investitorske poslove u ime Grada;
  31) Izrađuje sve potrebne podloge, elaborate i mišljenja za pribavljanje ili raspolaganje
  građevinskim zemljištem, stara se o formiranju početne cene i sprovođenju postupka raspolaganja i stručne i tehničke poslove u vezi zaključivanja ugovora sa investitorom;
  32) Vrši stručni nadzor nad izgradnjom i održavanjem objekata komunalne infrastrukture i drugih objekata;
  33) Vrši tehnički pregled i prijem objekata;
  34) Obavlja poslove u vezi osnivačkih prava Grada nad pravnim licima osnovanim od strane Grada u oblasti održavanja stambenih zgrada i poslovnog prostora;
  35) Obavlja i druge poslove koji se tiču planiranja, zaštite, i unapređenja gradske infrastrukture i imovine Grada i energetske efikasnosti objekata u javnoj svojini Grada;
  36) Obavlja i druge poslove iz izvornog delokruga gradskih uprava, kao i određene poslove koje Republika odnosno Pokrajina poveri gradu, a koje nisu određene u okviru delokruga rada drugih gradskih uprava.
  Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu vrši poslove koordinacije Gradskim uslužnim centrom koji predstavlja jedinicu sa posebnim položajem u kojoj se obavljaju poslovi prijemne kancelarije za poslove iz nadležnosti svih gradskih uprava i organa Grada, naplata taksi i drugi poslovi pružanja usluga građanima.
  Član 9.
  U Gradskoj upravi za opšte i zajedničke poslove i imovinu obrazuje se Kabinet Gradonačelnika, kao posebna organizaciona jedinica koja ima položaj službe. U Kabinetu Gradonačelnika radni odnos na određeno vreme zasnivaju pomoćnici Gradonačelnika, kao funkcioneri koje rešenjem postavlja Gradonačelnik.
  Gradonačelnik može da postavi do 3 pomoćnika za oblasti koje su od značaja za razvoj i funkcionisanje Grada i to: razvoj i unapređenje sela, urbanizam i komunalne delatnosti, obrazovanje, kultura i sport, poljoprivreda, privreda i preduzetništvo, turizam, saobraćaj, investicije i lokalni ekonomski razvoj, socijalna i zdravstvena zaštita, zaštita životne
  sredine i drugo.
  Konkretna oblast za koju se određeni pomoćnik Gradonačelnika postavlja određuje se aktom Gradonačelnika o postavljenju.
  Pored pomoćnika Gradonačelnika, aktom načelnika gradske uprave, radni odnos na određeno vreme u Kabinetu Gradonačelnika, u skladu sa zakonom, može zasnovati i lice zaduženo za protokol, kao i druga lica u zavisnosti od potrebe.
  Član 10.
  Radni odnos pomoćnika Gradonačelnika, lica zaduženog za protokol i drugih lica koja su zasnovala radni odnos u Kabinetu Gradonačelnika, traje najduže dok traje dužnost Gradonačelnika. Član 11.
  Za obavljanje određenih poslova lokalne samouprave iz delokruga gradskih uprava, kao i drugih poslova uprave, radi bržeg i efikasnijeg obavljanja tih poslova u mestu stanovanja građana, u okviru Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove i imovinu, obrazuju se Mesne kancelarije u naseljenim mestima i to:
 • Mesna kancelarija sa sedištem u Bešenovu (za naseljena mesta Bešenovo i Bešenovački Prnjavor),
 • Mesna kancelarija sa sedištem u Bosutu,
 • Mesna kancelarija sa sedištem u Velikim Radincima, – Mesna kancelarija sa sedištem u Grgurevcima,
 • Mesna kancelarija sa sedištem u Divošu,
 • Mesna kancelarija sa sedištem u Zasavici I,
 • Mesna kancelarija sa sedištem u Zasavici II, – Mesna kancelarija sa sedištem u Jarku,
 • Mesna kancelarija sa sedištem u Kuzminu,
 • Mesna kancelarija sa sedištem u Laćarku,
 • Mesna kancelarija sa sedištem u Ležimiru,
 • Mesna kancelarija sa sedištem u Manđelosu,
 • Mesna kancelarija sa sedištem u Martincima,
 • Mesna kancelarija sa sedištem u Mačvanskoj Mitrovici, – Mesna kancelarija sa sedištem u Noćaju,
 • Mesna kancelarija sa sedištem u Ravnju,
 • Mesna kancelarija sa sedištem u Radenkoviću,
 • Mesna kancelarija sa sedištem u Salašu Noćajskom,
 • Mesna kancelarija sa sedištem u Sremskoj Rači,
 • Mesna kancelarija sa sedištem u Staroj Binguli,
 • Mesna kancelarija sa sedištem u Šašincima,
 • Mesna kancelarija sa sedištem u Šišatovcu,
 • Mesna kancelarija sa sedištem u Šuljmu,
 • Mesna kancelarija sa sedištem u Čalmi.
  Gradska uprava za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata Član 12.
  Gradska uprava za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata:
  1) Obavlja upravne i stručne poslove na neposrednom sprovođenju propisa iz izvornog
  delokruga Grada, kao i poslove neposrednog sprovođenja zakona i drugih propisa, koji su povereni Gradu u oblasti:
 • urbanizma i prostornog planiranja – poslovi koji se tiču pripreme, donošenja, evidentiranja i čuvanja planskih dokumenata, razmatranje inicijative za izradu planskih dokumenata, sprovođenje postupka potvrđivanja urbanističko-tehničkih dokumenata, pripreme opštih akata koji uređuju način korišćenja javnih površina, drugih površina javne namene i vodnog zemljišta i svi drugi poslovi iz ove oblasti;
 • izgradnje objekata – poslovi koji se odnose na sprovođenje objedinjene procedure u postupcima za izdavanje akata u ostvarivanju prava na izgradnju i korišćenje objekata i vođenje propisanih evidencija;
 • izdavanja potrebnih akata za izvođenje radova za koje nije propisana obaveza pribavljanja građevinske dozvole, izdavanja akata potrebnih za postavljanja i uklanjanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim i drugim površinama, balon hala sportske namene, nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prevozu, objekata za deponovanje i separaciju rečnih agregata i plovećih postrojenja na vodnom zemljištu, spomenika i spomen obeležja na površinama javne namene, izdavanje privremenih građevinskih dozvola, odobravanje rušenja objekata u slučajevima predviđenim zakonom i slično;
 • legalizacije odnosno ozakonjenja objekata;
 • imovinsko-pravnih odnosa (vodi upravni postupak i donosi odgovarajuća akta i rešenja u oblastima eksproprijacije, deeksproprijacije, stambenoj oblasti, utvrđivanju zemljišta za redovnu upotrebu objekta i formiranju građevinske parcele u tim postupcima, izuzimanja iz poseda građevinskog zemljišta, konverziju odnosno pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine, prestanak prava korišćenja, izdavanje uverenja o starosti objekta, uverenja o etažiranju posebnih delova objekta i postupa po drugim imovinsko-pravnim zahtevima podnosioca ili pokreće potrebne postupke po službenoj dužnosti);
 • obavlja poslove u vezi vođenja Registra stambenih zajednica na teritoriji Grada, određuje lice koje će voditi Registar i obavlja druge poslove u vezi stanovanja i održavanja zgrada;
  2) Priprema i predlaže Skupštini grada, Gradskom veću i Gradonačelniku donošenje akata iz oblasti za koje je obrazovana;
  3) Predlaže mere za realizaciju programa razvoja i strateških dokumenata i stara se o implementaciji planiranih mera u planove razvoja drugih delatnosti;
  4) Učestvuje u preduzimanju mera radi otklanjanja posledica elementarnih nepogoda iz svog delokruga, po nalogu Gradskog Štaba za vanredne situacije i gradske uprave nadležne za koordinaciju poslova i aktivnosti u vanrednim situacijama;
  5) Obavlja poslove vezane za planiranje, pokretanje postupka i izveštavanje o javnim nabavkama, koje se odnose na njen delokrug;
  6) Obavlja poslove finansijske službe u skladu sa propisima o budžetskom sistemu u okviru svojih nadležnosti;
  7) Obavlja poslove koji se odnose na planiranje i razvoj energetike grada (Učestvuje u izradi strategije razvoja energetike, utvrđivanja potrebe za energijom na teritoriji Grada i pripremi za izradu energetskog bilansa Republike, izdaje energetske dozvole za izgradnju objekata za proizvodnju toplotne energije snage 1 MWt i više i objekata za proizvodnju biogoriva kapaciteta preko 1000 t; vrši i druge poslove iz oblasti energetike); priprema Program energetske efikasnosti, u skladu sa zakonom koji uređuje efikasno korišćenje energije, predlaže akta u vezi načina i uslova utvrđivanja mogućih finansijskih i drugih podsticaja za ove namene;
  8) Vrši poslove u vezi osnivačkih prava Grada nad radom pravnih lica osnovanih od strane Grada u oblasti urbanizma i prostornog planiranja i energetike
  9) Vrši i druge upravne i stručne poslove po nalogu državnih organa, Skupštine grada, Gradskog veća i Gradonačelnika.
  Gradska uprava za budžet i lokalni ekonomski razvoj
  Član 13.
  Gradska uprava za budžet i lokalni ekonomski razvoj obavlja sledeće poslove:
  1) Priprema i izrađuje nacrt budžeta grada Sremske Mitrovice i završni račun budžeta Grada, bilans javnih prihoda i javnih rashoda, sastavlja uputstva za izradu nacrta budžeta, obavlja kontrolu finansijskih planova direktnih korisnika, odobrava kvartalne i mesečne planove i kvote preuzetih obaveza, obavlja poslove odobravanja zahteva za promenu aproprijacije i kvota, praćenje prihoda i primanja i rashoda i izdataka budžeta, stara se o realizaciji rešenja o upotrebi sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve i privremene obustave izvršenja budžeta, praćenje primanja, izdataka i drugih obaveza Grada po osnovu zaduživanja;

2) Priprema nacrte propisa iz oblasti izvornih javnih prihoda u saradnji sa gradskim upravama (lokalne komunalne takse, gradske administrativne takse, boravišne takse, stopa poreza na imovinu, mesni samodoprinos, naknade za zaštitu životne sredine, naknada za korišćenje javne površine);
3) Daje mišljenja na nacrte odluka i drugih akata koji imaju uticaja na budžetske prihode i primanja i rashode i izdatke i normativno uređivanje poslova iz svoje nadležnosti;
4) Obavlja poslove trezora, i to: finansijsko planiranje kroz praćenje priliva na konsolidovanom računu trezora i zahteva za plaćanje rashoda, upravljanje sredstvima i likvidnošću na konsolidovanom računu trezora, kontrolisanje rashoda i odobravanje plaćanja na teret budžetskih sredstava, vođenje evidencije o dugovanjima i upravljanje prilivom od pozajmljivanja, vođenje budžetskog računovodstva i izveštavanje, obračun plata direktnih korisnika budžeta Grada, pripremu akata o obavljanju poslova budžeta i upravljanje finansijskim informacionim sistemom;
5) Vrši poslove budžetske inspekcije i kontrole;
6) Utvrđuje, naplaćuje i kontroliše javne prihode utvrđene Zakonom i vodi odgovarajuće evidencije;
7) Obavlja poslove lokalne poreske administracije;
8) Vodi i ažurira Geografski-informacioni sistem grada Sremska Mitrovica i dostavlja potrebne podatke po zahtevu nadležnih organa;
9) Prati i izveštava o stanju sredstava gradskih uprava i gradskih organa;
10) Vrši knjigovodstvenu evidenciju o imovini Grada i njenoj vrednosti.
11) Obavljaposlovebudžetskogračunovodstva,poslovelikvidatureiobračunskeposloveza
gradske organe i gradske uprave;
12) Organizujeiuređujeistaraseoinformatičkojobradipodataka,zasveorganeGradau vršenju njihovih nadležnosti;
13) Prati, usmerava i koordinira rad mesnih zajednica, daje uputstva za njihov rad na normativnom regulisanju statusa, na realizaciji programa i finansijskih planova, pruža drugu stručnu pomoć iz svoje nadležnosti;
14) Obavlja i druge poslove iz izvornog delokruga Grada, kao i određene poslove koje Republika, odnosno Pokrajina povere Gradu;
15) Izvršava opšte i pojedinačne akte koje donosi Skupština grada, Gradsko veće i Gradonačelnik u vezi sa javnim prihodima Grada;
16) Učestvuje u preduzimanju mera radi otklanjanja posledica elementarnih nepogoda iz svog delokruga, po nalogu Gradskog Štaba za vanredne situacije i gradske uprave nadležne za koordinaciju poslova i aktivnosti u vanrednim situacijama
17) Obavlja poslove vezane za planiranje, pokretanje postupka i izveštavanje o javnim nabavkama, koje se odnose na njen delokrug;
18) Obavlja poslove prinudnog izvršenja rešenja gradske uprave iz svog delokruga;
19) Prati rad javnih preduzeća i obavlja stručne poslove za radno telo koje pregleda programe poslovanja javnih preduzeća i privrednih društava osnovanih od strane Grada i prati njihovu realizaciju;
20) Vrši i druge upravne, stručne, analitičke i administrativne poslove za potrebe državnih organa i organa Grada.
Član 14.

U sastavu Gradske uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj obavljaju se poslovi Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj.
Poslovi Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj su:
1) Stara se o realizaciji i sprovođenju programa i planova lokalnog ekonomskog razvoja grada; 2) Priprema Lokalni akcioni plan zapošljavanja i stara se o njegovoj realizaciji;
3) Stara se o unapređenju opšteg okvira za privređivanje u Gradu;
4) Promoviše ekonomske potencijale Grada putem medija, internet prezentacija, kroz stalnu i neposrednu komunikaciju sa postojećim i potencijalnim investitorima kao i kroz komunikaciju sa organima, organizacijama, asocijacijama i drugim subjektima na svim nivoima koji ostvaruju kontakte sa potencijalnim investitorima;
5) Stara se o stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta za postojeće privredne subjekte;
6) Podstiče osnivanje novih privrednih subjekata i otvaranje novih radnih mesta posredstvom kancelarije za brze odgovore ili na drugi pogodan način;
7) Inicira usklađivanje obrazovnih profila u školama sa potrebama privrede;
8) Vodi, organizuje i koordinira poslove razvojnih projekata grada (priprema predloge, prati konkurse i aplicira kod razvojnih fondova – domaćih i stranih, učestvuje u realizaciji projekata), usklađuje i vodi aktivnosti koje se odnose na saradnju i povezivanje sa drugim institucijama domaćim i stranim na planu razvoja Grada.
9) Obavlja stručne poslove i predlaže mere kojima se podstiču pravna i fizička lica da investiraju u privredu Grada;
10) Prati započete investicije u oblasti industrijske proizvodnje, saobraćaja, ugostiteljstva, zanatstva, trgovine i drugih usluga i podstiče razvoj preduzetništva;
11) Priprema i predlaže Skupštini grada i Gradskom veću donošenje Plana razvoja Grada i Strategije privrednog razvoja grada, kao i programa razvoja privrednih delatnosti, pojedinačno i drugih akata iz oblasti za koje je obrazovana;
12) Vrši stručne, administrativne, tehničke i druge poslove na vođenju, koordiniranju i servisiranju poslova iz oblasti ekonomskog razvoja grada;
13) Održava redovne kontakte sa republičkim i drugim institucijama koje se bave unapređenjem ekonomskog razvoja i privlačenjem investicija;
14) Obavlja poslove za potrebe Agencije za privredne registre;
15) Priprema mišljenja koja nadležni organi daju Agenciji za privatizaciju povodom inicijative za privatizaciju;
Gradska uprava za obrazovanje Član 15.
Gradska uprava za obrazovanje:
1) Vrši upravne i stručne poslove u neposrednom sprovođenju zakona i drugih propisa iz izvornog delokruga Grada, kao i poslove koji su povereni Gradu u oblastima predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja;
2) Organizuje i učestvuje u izradi planova razvoja i drugih strateških dokumenata u oblastima predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja;
3) Prati stanje u oblastima za koje je zadužena i predlaže odgovarajuće mere;
4) Obezbeđuje realizaciju godišnjih programa i stara se o razvoju i unapređenju predškolskog obrazovanja;
5) Obezbeđuje sredstva za finansiranje materijalnih troškova u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vrši nadzor nad korišćenjem tih sredstava;
6) Obavlja poslove koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju i održavanje objekata koje koriste ustanove u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji Grada,

prati konkurse i priprema dokumentaciju radi učešća na konkursima kod ministarstava, nadležnih pokrajinskih organa, i drugih institucija radi obezbeđenja sredstava za navedene namene;
7) Obavlja poslove u vezi rada sa talentovanom decom, učenicima i studentima (stipendiranje, organizovanje specijalizovane nastave, organizovanje stručnih usavršavanja, obezbeđivanje uslova za rad, prostorija, opreme i dr.);
8) Obrazuje interresornu komisiju za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku i obavlja stručne poslove za interresornu komisiju;
9) Obezbeđuje sredstva u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja za stručno usavršavanje i prevoz zaposlenih i obezbeđivanje drugih prava iz kolektivnih ugovora za koje je nadležna lokalna samouprava;
10) Obezbeđuje sredstava za prevoz učenika osnovnih škola koji imaju prebivalište na zakonom određenoj udaljenosti od sedišta škole i obezbeđuje sredstava za prevoz, smeštaj i ishranu
dece i učenika sa smetnjama u razvoju bez obzira na udaljenost mesta stanovanja od škole, prevoz učenika na takmičenja i sl., kao i druge rashode za materijalne troškove škola u skladu sa zakonom;
11) Učestvuje u preduzimanju mera radi otklanjanja posledica elementarnih nepogoda iz svog delokruga, po nalogu Gradskog Štaba za vanredne situacije i gradske uprave nadležne za koordinaciju poslova i aktivnosti u vanrednim situacijama;
12) Obavlja poslove vezane za planiranje, pokretanje postupka i izveštavanje o javnim nabavkama, koje se odnose na njen delokrug;
13) Obavlja poslove finansijske službe u skladu sa propisima o budžetskom sistemu u okviru svojih nadležnosti;
14) Obavlja i druge poslove koje Republika, odnosno Pokrajina poveri Gradu, kao i druge upravne, stručne i administrativne poslove za Skupštinu grada, Gradsko veće i Gradonačelnika.
Gradska uprava za kulturu i sport Član 16.
U oblasti kulture i informisanja, Gradska uprava za kulturu i sport obavlja poslove koji se odnose na:
1)Planiranje razvoja delatnosti kulture i informisanja, obezbeđivanjem sredstava za
zadovoljavanje potreba u ovim oblastima i nadzor nad korišćenjem tih sredstava;
2) Praćenje i obezbeđivanje funkcionisanja ustanova i organizacija kulture, obezbeđivanje sredstava za zaštitu kulturnih dobara od značaja za Grad;
3) Bibliotečku delatnost, umetničko stvaralaštvo i međunarodno kulturno stvaralaštvo,
čuvanje arhivske građe;
4) Izgradnju, rekonstrukciju i održavanje objekata vezanih za ostvarivanje delatnosti u oblasti kulture;
5) Rad samostalnih umetnika, manifestacije i jubileje u oblasti kulture od značaja za Grad i razvoj kulturno-umetničkog amaterizma, kao i ostvarivanje programa ustanova kulture;
6) Obavljanje poslova informisanja javnosti o radu organa lokalne samouprave i poslova koji se odnose na saradnju sa medijima,
7) Postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja upućenim svim gradskim upravama, službama i organima, kao i drugu poslove vezane za oblast informisanja.
U oblasti sporta i omladine, Gradska uprava za kulturu i sport obavlja poslove koji se odnose na:
1) Pripremu programa razvoja u oblasti sporta i omladine i njihovo ostvarivanje;

2) Izgradnju, održavanje i korišćenje sportskih objekata u kojima se ostvaruju potrebe u oblasti sporta na teritoriji Grada;
3) Učešće Grada u organizovanju gradskog i međuopštinskog nivoa školskih sportskih takmičenja;
4) Obezbeđivanje posebnih uslova za povećanje obuhvata i kvaliteta rada sa mladim sportskim talentima;
5) Organizaciju i održavanje sportskih takmičenja i manifestacija od značaja za Grad;
6) Obezbeđivanje uslova za rad sportskih stručnjaka u organizacijama u oblasti sporta na teritoriji Grada;
7) Obavljanje poslova u vezi sa planiranjem u oblasti sporta i omladine obezbeđivanjem sredstava za zadovoljavanje potreba u ovim oblastima i nadzor nad korišćenjem tih sredstava;
8) Obavljanje poslova i aktivnosti od značaja za rad sa mladima, obezbeđivanje uslova za rad ustanova koje organizovano rade sa nadarenim i talentovanim mladima; staranje o stvaranju
uslova za aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, negovanje zdravih i bezbednih stilova života; obezbeđivanje sufinansiranja mladih – učenika i studenata za stručno usavršavanje, učešće na međunarodnim takmičenjima i kongresima; obezbeđivanje uslova za organizovanje seminara, konferencija i drugih stručnih okupljanja od strane ustanova ili organizacija koje imaju međunarodni karakter, a koja su deo programske aktivnosti udruženja mladih; staranje o realizaciji programa za mlade za vreme školskog raspusta i drugo;
U oblasti turizma Gradska uprava za kulturu i sport:
1) Obavlja poslove u vezi sa planiranjem razvoja delatnosti u oblasti turizma, obezbeđivanjem sredstava za zadovoljavanje potreba u ovoj oblasti i nadzorom nad korišćenjem tih sredstava, kao i u vezi sa poslovima promocije turizma;
2) Priprema propise i druge mere kojima se uređuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata i drugih uslova za njihovo poslovanje;
Kao povereni poslovi u Gradskoj upravi za kulturu i sport obavljaju se poslovi razvrstavanja ugostiteljskih objekata u kategorije, u slučajevima kada je to propisano zakonom koji uređuje oblast turizma.
Član 17.
U sastavu Gradske uprave za kulturu i sport obavljaju se poslovi Kancelarije za praćenje ostvarivanja prava nacionalnih manjina, ravnopravnost polova i dijasporu.
Poslovi Kancelarije za praćenje ostvarivanja prava nacionalnih manjina, ravnopravnost polova i dijasporu se odnose na:
1) Praćenje ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina u oblasti obrazovanja, kulture, javnog informisanja, službene upotrebe jezika i pisma i drugim oblastima od značaja za nacionalne manjine, izradu informacija i izveštaja o položaju nacionalnih manjina, ostvarivanje saradnje sa Nacionalnim savetima nacionalnih manjina, učešće u pripremi izbora za Nacionalne savete nacionalnih manjina, saradnju sa Savetom za međunacionalne
odnose Grada i druge poslove od značaja za praćenje ostvarivanja prava nacionalnih manjina;
2) Unapređenje i promociju ravnopravnosti polova i politike jednakih mogućnosti i praćenje stanja u ovoj oblasti, uključivanje u projekte koji se tiču ovih oblasti, saradnju sa organizacijama civilnog društva iz ove oblasti, pružanje stručne pomoći u integrisanju principa ravnopravnosti polova i organizovanje edukacije zaposlenih u cilju implementacije principa ravnopravnosti polova u gradskim upravama, i službama, saradnju sa Komisijom za rodnu ravnopravnost i druge poslove od značaja za oblast ravnopravnosti polova;
3) Unapređenje ekonomske saradnje dijaspore i privrednih subjekata sa teritorije Grada, pružanjem informacija o mogućnostima za privredne aktivnosti na teritoriji Grada, očuvanje nacionalnog, kulturnog i duhovnog identiteta kroz podsticanje kulturne, prosvetne, naučne i sportske saradnje sa dijasporom i drugi poslovi saradnje matice i dijaspore;

Član 18.
Gradska uprava za kulturu i sport obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem osnivačkih prava Grada prema ustanovama u oblasti kulture, sporta, i turizma.
Gradska uprava za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine Član 19.
Gradska uprava za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine:
1) Vrši upravne, stručne i analitičke poslove na neposrednom sprovođenju Zakona i drugih propisa iz izvornog delokruga grada, kao i poslove koji su povereni gradu u oblastima dečije, socijalne, boračko invalidske zaštite, primarne zdravstvene zaštite koja je u nadležnosti Grada, poslove iz nadležnosti Grada u oblasti javnog zdravlja kao i poverene i izvorne poslove
iz oblasti zaštite životne sredine na teritoriji grada Sremska Mitrovica;
2) Organizuje i učestvuje u izradi planova razvoja i drugih strateških dokumenata u oblastima za koje je zadužena, prati stanje u tim oblastima i priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada, Gradsko veće i Gradonačelnik, iz svog delokruga;
3) Učestvuje u preduzimanju mera radi otklanjanja posledica elementarnih nepogoda iz svog delokruga, po nalogu Gradskog Štaba za vanredne situacije i gradske uprave nadležne za koordinaciju poslova i aktivnosti u vanrednim situacijama;
4) Obavlja poslove vezane za planiranje, pokretanje postupka i izveštavanje o javnim nabavkama, koje se odnose na njen delokrug;
5) Obavlja poslove finansijske službe u skladu sa propisima o budžetskom sistemu u okviru svojih nadležnosti;
U oblasti socijalne zaštite Gradska uprava za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine obavlja sledeće poslove:
1) Obezbeđuje realizaciju prava u oblasti dečije zaštite – prava na dečiji i roditeljski dodatak i isplate naknada porodiljama;
2) Stara se o ostvarivanju prava u oblasti boračko invalidske zaštite – zaštite ratnih i civilnih invalida rata i njihovih porodica;
3) Predlaže donošenje propisa i obezbeđuje ostvarivanje prava u oblasti socijalne zaštite na području Grada Sremske Mitrovice, koja su u nadležnosti lokalne samouprave;
4) Podstiče aktivnosti, prati i koordinira rad udruženja osoba sa invaliditetom i obolelih lica i drugih socijalno-humanitarnih organizacija i udruženja građana u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, a posebno prati realizaciju programa i projekata organizacija i udruženja građana za koja se sredstva obezbeđuju u budžetu Grada;
5) Rešava u upravnom postupku u drugom stepenu na rešenja koja donosi Centar za socijalni
rad o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite na području Grada; 6) Obavlja poslove povereništva za izbegla i prognana lica;
7) Vrši i druge upravne i stručne poslove po nalogu državnih organa, Skupštine grada, Gradskog veća i Gradonačelnika iz oblasti socijalne zaštite.
U oblasti zdravstvene zaštite Gradska uprava za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine obezbeđuje i sprovodi mere zdravstvene zaštite od interesa za građane na teritoriji Grada i to:
1) Praćenje zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvene službe na svojoj teritoriji, kao i staranje o sprovođenju utvrđenih prioriteta u zdravstvenoj zaštiti;
2) Stvaranje uslova za pristupačnost i ujednačenost korišćenja primarne zdravstvene zaštite na svojoj teritoriji;

3) Koordiniranje, podsticanje, organizaciju i usmeravanje sprovođenja zdravstvene zaštite koja se ostvaruje delatnošću organa jedinica lokalne samouprave, građana, preduzeća, socijalnih, obrazovnih i drugih ustanova i drugih organizacija;
4) Planiranje i ostvarivanje sopstvenog programa za očuvanje i zaštitu zdravlja od zagađenja životne sredine štetnim i opasnim materijama u vazduhu, vodi i zemljištu, odlaganjem otpadnih materija, opasnih hemikalija, zagađenja izvodima jonizujućih i nejonizujućih zračenja, bukom i vibracijama, kao i vršenje sistematskih ispitivanja životnih namirnica, predmeta opšte upotrebe, vode za piće i drugih voda koje služe za proizvodnju i preradu životnih namirnica i sanitarno-higijenske i rekreativne potrebe, radi utvrđivanja njihove zdravstvene i higijenske ispravnosti i propisanog kvaliteta;
5) saradnja sa humanitarnim i stručnim organizacijama, savezima i udruženjima na poslovima razvoja zdravstvene zaštite;
6)obezbeđivanje sredstava za pružanje hitne medicinske pomoći;
7) obavljanje stručnih i administrativnih poslova za Savet za zdravlje obrazovan na nivou
Grada;
8)obezbeđivanje rada mrtvozorske službe;
U oblasti zaštite životne sredine Gradska uprava za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine:
1) Vrši upravne, stručne i analitičke poslove na neposrednom sprovođenju zakona i drugih propisa iz izvornog delokruga grada, kao i poverene poslove, izdaje odgovarajuće dozvole i druga akta u oblastima:

 • zaštite životne sredine;
 • upravljanja otpadom, osim komunalnog otpada;
  2) Stara se o integraciji utvrđenih mera zaštite i unapređenja životne sredine i obezbeđuje usaglašenost sa planovima razvoja ostalih delatnosti;
  3) Stara se o uspostavljanju lokalne mreže mernih stanica i/ili mernih mesta za praćenje kvaliteta vazduha na nivou jedinice lokalne samouprave, organizuje i učestvuje u izradi programa za obavljanje monitoringa kvaliteta vazduha u lokalnoj mreži, dostavlja podatke o kontroli kvaliteta vazduha Agenciji za zaštitu životne sredine, organizuje i učestvuje u izradi planova kvaliteta vazduha i kratkoročnih akcionih planova u slučajevima navedenim u zakonu;
  4) Učestvuje u utvrđivanju mera i uslova zaštite od buke, odnosno zvučne zaštite u planovima, programima i projektima, organizuje akustičko zoniranje, određuje mere;
  5) Obavlja i druge poslove iz oblasti zaštite životne sredine.
  Član 20.
  U Gradskoj upravi za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine, obavljaju se poslovi u vezi sa ostvarivanjem osnivačkih prava Grada prema Apotekarskoj ustanovi i Centru za socijalni rad.
  Gradska uprava za poljoprivredu Član 21.
  Gradska uprava za poljoprivredu:
  1) Vrši upravne, stručne i analitičke poslove na neposrednom sprovođenju zakona i propisa iz izvornog delokruga Grada, kao i poslove koji su povereni Gradu, izdaje odgovarajuće dozvole i druga akta u oblastima:
 • poljoprivrede; – vodoprivrede; 2) Organizuje i učestvuje u izradi i realizaciji planova razvoja i drugih strateških dokumenata u oblasti poljoprivrede i vodoprivrede, izrađuje i obezbeđuje realizaciju godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta;
  3) Priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada, Gradsko veće i Gradonačelnik iz oblasti za koje je zadužena;
  4) Prati stanje u oblasti poljoprivrednog zemljišta, šuma, voda, i predlaže odgovarajuće mere;
  5) Organizuje izradu i učestvuje u donošenju planova i programa upravljanja državnim resursima u skladu sa strateškim planovima i dokumentima;
  6) Izvršava odluke i druge akte Skupštine grada, Gradskog veća i Gradonačelnika;
  7) Učestvuje u preduzimanju mera radi otklanjanja posledica elementarnih nepogoda iz svog delokruga, po nalogu Gradskog Štaba za vanredne situacije i gradske uprave nadležne za koordinaciju poslova i aktivnosti u vanrednim situacijama;
  8) Obavlja poslove vezano planiranje, pokretanje postupka i izveštavanje o javnim nabavkama,
  koje se odnose na njen delokrug;
  9) Obavlja poslove finansijske službe u skladu sa propisima o budžetskom poslovanju u okviru svojih nadležnosti;
  10) Obavlja i druge poslove za potrebe Skupštine grada, Gradskog veća i Gradonačelnika.
  Gradska uprava za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove Član 22.
  Gradska uprava za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove:
  1) Vrši upravne, stručne i analitičke poslove u neposrednom sprovođenju zakona i drugih propisa iz izvornog delokruga Grada kao i poslove koji su povereni Gradu u oblastima:
 • saobraćaja,
 • komunalnih delatnosti (snabdevanje vodom za piće, prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda, proizvodnja, distribucija i snabdevanje toplotnom energijom, upravljanje komunalnim otpadom, gradski i prigradski prevoz putnika, upravljanje grobljima i sahranjivanje, pogrebna delatnost, upravljanje javnim parkiralištima, obezbeđivanje javnog osvetljenja, upravljanje pijacama, održavanje ulica i puteva, održavanje čistoće na površinama javne namene, održavanje javnih zelenih površina, dimničarske usluge, delatnost zoohigijene i druge delatnosti od lokalnog interesa koje Skupština jedinice lokalne samouprave odredi kao komunalne);
  2) Priprema predloge opštih i pojedinačnih akata koje donose Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće iz oblasti za koje je osnovana;
  3) Izrađuje i priprema nacrte opštih akata kojima se propisuje način upravljanja opštinskim putevima i određuje upravljač, nacrte opštih akata u vezi kategorizacije opštinskih puteva i ulica kao i nacrte programa u vezi sa izgradnjom, održavanjem, zaštitom i korišćenjem lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica u naseljima;
  4) Obavlja inspekcijski nadzor u oblastima u kojima su poslovi inspekcijskog nadzora povereni lokalnoj samoupravi, kao i u poslovima iz izvornog delokruga Grada i to: poslovi inspekcijskog nadzora u oblasti izgradnje objekata pravnih lica i građana, komunalnih delatnosti, saobraćaja, zaštite životne sredine, obrazovanja i vaspitanja i sporta;
  5) Obavlja poslove komunalne policije;
  6) Predlaže donošenje propisa i preduzima potrebne mera za obezbeđenje uslova za rad i organizaciju taksi prevoza u Gradu;
  7) Učestvuje u preduzimanju mera radi otklanjanja posledica elementarnih nepogoda iz svog delokruga, po nalogu Gradskog Štaba za vanredne situacije i gradske uprave nadležne za koordinaciju poslova i aktivnosti u vanrednim situacijama;
  8) Obavlja poslove finansijske službe u skladu sa propisima o budžetskom sistemu u okviru svojih nadležnosti; 9) Obavlja poslove vezane za planiranje, pokretanje postupka i izveštavanje o javnim nabavkama, koje se odnose na njen delokrug;
  10) Vrši i druge upravne, stručne, analitičke i administrativne poslove za potrebe državnih organa i organa grada u oblastima za koje je osnovana.
  Član 23.
  U obavljanju inspekcijskog nadzora nadležni inspektori preduzimaju mere i radnje za koje su ovlašćeni zakonom, drugim propisom ili opštim aktom.
  Član 24.
  U postupku pred gradskom upravom, u kojem se rešava o pravima, obavezama i interesima građana i pravnih lica, primenjuju se propisi o upravnom postupku.
  III RAD GRADSKIH UPRAVA
  Samostalni izvršioci Član 25.
  Pojedine poslove u gradskoj upravi mogu vršiti samostalni izvršioci izvan unutrašnjih jedinica, ako to nalažu priroda i obim poslova. Samostalan izvršilac radi po uputstvima i nalozima načelnika gradske uprave i njemu odgovara za svoj rad.
  Stalna koordinaciona grupa Član 26.
  Gradske uprave dužne su da ostvaruju međusobnu saradnju i da razmenjuju podatke i obaveštenja od značaja za rad.
  Radi nesmetanog i što usklađenijeg vršenja poslova koji zahtevaju stalnu vezu između gradskih uprava, može se obrazovati Stalna koordinaciona grupa.
  Stalnu koordinacionu grupu obrazuje Gradonačelnik aktom koji određuje njen sastav, zadatke i rok za izvršenje zadataka.
  Komisije Član 27.
  Radi izvršavanja zadataka koji zahtevaju učešće zaposlenih iz različitih gradskih uprava, a koji ne mogu biti izvršeni u okviru redovnih poslova zaposlenih, može se obrazovati
  komisija.
  Komisiju obrazuje Gradsko veće ili Gradonačelnik, aktom kojim određuje njen sastav, zadatke i rok za izvršenje zadataka, oslobađanje članova komisije od redovnih poslova ili način plaćanja njihovog dodatnog angažovanja na tim zadacima.
  Posebna radna grupa Član 28.
  Radi davanja stručne pomoći u najsloženijim projektnim poslovima gradske uprave, načelnik može da obrazuje posebnu radnu grupu, u koju imenuje stručnjake iz oblasti za koju je obrazovana.
  Posebnom radnom grupom rukovodi načelnik ili njegov zamenik po ovlašćenju načelnika. Aktom o obrazovanju posebne radne grupe određuje se njen sastav, zadaci, vreme na koje se obrazuje, način rada, sredstva i drugo.
  Radi obavljanja određenih poslova ili sprovođenja konkursa, oglasa i slično, kada je to posebnim propisima uređeno načelnik može, umesto radne grupe, obrazovati komisiju iz reda zaposlenih u svojoj upravi.
  IV RUKOVOĐENjE
  Član 29.
  Radom gradske uprave rukovodi načelnik kao službenik na položaju.
  Načelnik predstavlja i zastupa gradsku upravu, obezbeđuje zakonito, efikasno i stručno obavljanje poslova iz delokruga gradske uprave, organizuje, objedinjava i usmerava rad gradske uprave, odnosno zaposlenih i postavljenih lica, daje uputstva i smernice za rad unutrašnjih
  organizacionih jedinica u pogledu načina izvršavanja poslova i zadataka, donosi i potpisuje akte gradske uprave u skladu sa zakonom, Statutom i ovom Odlukom, postavlja i razrešava rukovodioce unutrašnjih organizacionih jedinica, i druga lica u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskoj upravi, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima iz rada i po osnovu rada zaposlenih lica u gradskoj upravi, stara se o obezbeđivanju materijalnih i drugih uslova za efikasan rad, vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, odlukama Skupštine grada, Gradskog veća i Gradonačelnika.
  Član 30.
  Načelnika postavlja Gradsko veće, na osnovu javnog konkursa, na period od pet godina.
  Za načelnika može biti postavljeno lice koje ispunjava opšte uslove propisane zakonom, Statutom i ovom Odlukom, ima završen odgovarajući fakultet u odnosu na delokrug gradske uprave i to:
  1) Načelnik Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove i imovinu: završen pravni, ekonomski fakultet, odnosno drugi fakultet iz polja društveno-humanističkih nauka,(stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama, odnosno na studijama koje su zakonom izjednačene sa tim studijama u pogledu prava koja iz njih proizlaze), završene Interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne (IMT) i dvopredmetne studije sa stečenim odgovarajućim stručnim, akademskim ili naučnim nazivom, položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
  2) Načelnik Gradske uprave za urbanizam prostorno planiranje i izgradnju objekata: završen pravni fakultet, završen arhitektonski, građevinski ili drugi odgovarajući fakultet iz polja Tehničko- tehnološke nauke, (stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u
  obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama, odnosno na studijama koje su zakonom izjednačene sa tim studijama u pogledu prava koja iz njih proizlaze), položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
  3) Načelnik Gradske uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj: završen pravni ili ekonomski fakultet, (stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama, odnosno na studijama koje su zakonom izjednačene sa tim studijama u pogledu prava koja iz njih proizlaze), položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci, 4) Načelnik Gradske uprave za obrazovanje: završen pravni, ekonomski, odnosno drugi fakultet iz polja društveno humanističkih nauka (stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama, odnosno na studijama koje su zakonom izjednačene sa tim studijama u pogledu prava koja iz njih proizlaze), ili drugi odgovarajući fakultet u odnosu na delokrug gradske uprave, položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
  5) Načelnik Gradske uprave za kulturu i sport: završen pravni, ekonomski, odnosno drugi fakultet iz polja društveno humanističkih nauka (stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama, odnosno na studijama koje su zakonom izjednačene sa tim studijama
  u pogledu prava koja iz njih proizlaze), ili drugi odgovarajući fakultet u odnosu na delokrug gradske uprave, položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
  6) Načelnik Gradske uprave za socijalnu zaštitui zaštitu životne sredine: završen pravni, ekonomski odnosno drugi fakultet iz polja društveno humanističkih nauka (stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama, odnosno na studijama koje su zakonom izjednačene sa tim studijama u pogledu prava koja iz njih proizlaze), ili drugi odgovarajući fakultet u odnosu na delokrug gradske uprave, položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
  7) Načelnik Gradske uprave za poljoprivredu: završen pravni, ekonomski, poljoprivredni ili drugi odgovarajući fakultet iz polja Tehničko- tehnološke nauke (stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama, odnosno na studijama koje su zakonom izjednačene sa tim studijama u pogledu prava koja iz njih proizlaze), ili drugi odgovarajući fakultet u odnosu na delokrug gradske uprave, položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.
  8) Načelnik Gradska uprave za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove: završen pravni fakultet, ekonomski fakultet odnosno drugi fakultet iz polja društveno humanističkih nauka, ili završen odgovarajući fakultet iz polja Tehničko-tehnološke nauke, (stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje
  četiri godine ili specijalističkim studijama, odnosno na studijama koje su zakonom izjednačene sa tim studijama u pogledu prava koja iz njih proizlaze), ili drugi odgovarajući fakultet u odnosu na delokrug gradske uprave, položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.
  Član 31.
  Načelnik može imati zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja svoju dužnost.
  Zamenik načelnika se postavlja na isti način i pod istim uslovima kao i načelnik i ima status službenika na položaju.
  Član 32. Službeniku prestaje rad na položaju:
  1) protekom vremena na koje je postavljen;
  2) podnošenjem pismene ostavke;
  3) stupanjem na funkciju u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili organu jedinice lokalne samouprave;
  4) ukidanjem jedinice lokalne samouprave ili ukidanjem organa uprave;
  5) danom navršenja 65. godine života ako ima najmanje 15 godina staža osiguranja; 6) ako mu radni odnos prestane njegovim pismenim otkazom;
  7) ukidanjem položaja;
  8) razrešenjem u slučajevima predviđenim zakonom
  Odgovornost načelnika Član 33.
  Načelnik za svoj rad i rad gradske uprave odgovara Skupštini grada i Gradskom veću u skladu sa Statutom i ovom Odlukom.
  Član 34.
  Radom unutrašnje organizacione jedinice u gradskoj upravi rukovodi rukovodilac u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskoj upravi.
  Rukovodioce unutrašnjih organizacionih jedinica u gradskim upravama, raspoređuje načelnik.
  Radom Komunalne milicije rukovodi načelnik komunalne milicije, koga raspoređuje načelnik nadležne gradske uprave u čijem sastavu je komunalna milicija.
  Član 35.
  Zaposlena lica u gradskim upravama imaju, po osnovu rada, obaveze i odgovornosti utvrđene zakonom i drugim propisima.
  Član 36.
  Sredstva za finansiranje gradskih uprava, radi izvršavanja poslova iz njihovih nadležnosti, obezbeđuju se u budžetu Grada.
  Član 37.
  Gradske uprave u svom radu koriste pečate izrađene u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.
  V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
  Član 38.
  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Sl.listu Grada Sremska Mitrovica“.
  Član 39.
  Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju sa radom -Gradska uprava za obrazovanje, kulturu i sport; -Gradska uprava za zdravstvenu i socijalnu zaštitu;
  -Gradska uprava za poljoprivredu i zaštitu životne sredine; -Stručna služba Skupštine Grada.
  Član 40.
  Danom stupanja na snagu ove Odluke počinju sa radom:
 • Gradska uprava za obrazovanje;
 • Gradska uprava za kulturu i sport;
 • Gradska uprava za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine; – Gradska uprava za poljoprivredu;
  Član 41.
  Danom stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju sa radom sa nadležnostima utvrđenim ovom Odlukom sledeće gradske uprave:
 • Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu;
 • Gradska uprava za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata; – Gradska uprava za budžet i lokalni ekonomski razvoj;
 • Gradska uprava za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove.
  Član 42.
  Danom stupanja na snagu ove Odluke, poslove, preuzete obaveze, zaposlene koji rade na poslovima iz oblasti obrazovanja, jednog zaposlenog koji radi na poslovima iz oblasti finansija i arhivu iz oblasti obrazovanja dosadašnje Gradske uprave za obrazovanje, kulturu i sport, preuzima Gradska uprava za obrazovanje, obrazovana ovom Odlukom , kao pravni sledbenik Gradske uprave za obrazovanje, kulturu i sport u delu nadležnosti koje se tiču obrazovanja.
  Danom stupanja na snagu ove Odluke, poslove, preuzete obaveze, zaposlene koji rade na svim drugim poslovima osim obrazovanja, jednog zaposlenog koji radi na poslovima iz oblasti finansija i arhivu iz svih ostalih oblasti osim obrazovanja dosadašnje Gradske uprave za obrazovanje, kulturu, sport, preuzima Gradska uprava za kulturu i sport, obrazovana ovom Odlukom, kao pravni sledbenik Gradske uprave za obrazovanje, kulturu i sport u svim ostalim nadležnostima osim obrazovanja.
  Danom stupanja na snagu ove Odluke poslove, preuzete obaveze, zaposlene koji rade na poslovima zaštite životne sredine, arhivu iz oblasti zaštite životne sredine dosadašnje Gradske uprave za poljoprivredu i zaštitu životne sredine preuzima Gradska uprava za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine, obrazovana ovom Odlukom kao pravni sledbenik Gradske uprave za poljoprivredu i zaštitu životne sredine u delu nadležnosti koje se tiču zaštite životne sredine.
  Danom stupanja na snagu ove Odluke poslove, preuzete obaveze, arhivu, zaposlene koji rade na poslovima socijalne zaštite i ostalim poslovima iz nadležnosti Grada dosadašnje Gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu preuzima Gradska uprava za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine obrazovana ovom Odlukom kao pravni sledbenik Gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu u nadležnostima iz oblasti socijalne zaštite i drugim poslovima koji ostaju u nadležnosti Grada.
  Danom stupanja na snagu ove Odluke poslove, preuzete obaveze, zaposlene koji rade na poslovima poljoprivrede i drugim poslovima osim poslova životne sredine i arhivu iz oblasti poljoprivrede i ostalim poslovima osim životne sredine dosadašnje Gradske uprave za poljoprivredu i zaštitu životne sredine preuzima Gradska uprava za poljoprivredu, obrazovana ovom Odlukom kao pravni sledbenik Gradske uprave za poljoprivredu i zaštitu životne sredine u ostalim nadležnostima osim životne sredine. Danom stupanja na snagu ove Odluke poslove, preuzete obaveze, zaposlene u dosadašnjoj Stručnoj službi Skupštine grada preuzima Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu.
  Preuzimanje zaposlenih u smislu stava 1,2,3,4,5 i 6 ovog člana izvršiće se u skladu sa zakonom koji uređuje status zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.
  Do donošenja novog objedinjenog Pravilnika kojim će se urediti organizacija i sistematizacija radnih mesta u skladu sa ovom Odlukom, preuzeti zaposleni nastavljaju da obavljaju poslove koje su obavljali, a prava na platu ostvaruju prema postojećim rešenjima.
  Novi objedinjeni Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, na predlog načelnika gradske uprave nadležne za poslove upravljanja ljudskim resursima, Gradsko veće će doneti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke
  Načelnik gradske uprave u koju su zaposleni preuzeti, rasporediće zaposlene u svojoj gradskoj upravi u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu objedinjenog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta iz prethodnog stava.
  Član 43.
  Gradsko veće će, u skladu sa zakonom koji uređuje status zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, doneti rešenja kojim se utvrđuje prestanak rada na položajima sa danom stupanja na snagu ove Odluke, zbog prestanka rada gradske uprave, načelnicima i zamenicima načelnika dosadašnjih gradskih uprava koje prestaju sa radom.
  Službenici na položaju kojima je prestao rad na položaju ostvaruju prava u skladu sa zakonom koji uređuje položaj zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.
  Gradsko veće će, u skladu sa zakonom koji uređuje status zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, postaviti vršioce dužnosti načelnika Gradske uprave za obrazovanje, Gradske uprave za kulturu i sport, načelnika Gradske uprave za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine i načelnika Gradske uprave za poljoprivredu, tako da status vršioca dužnosti počinje da im teče od dana stupanja na snagu ove Odluke.
  Član 44.
  Načelnici i zamenici načelnika gradskih uprava koje nastavljaju da rade u skladu sa članom 41. ove Odluke, nastavljaju da obavljaju dužnost službenika na položaju u skladu sa važećim rešenjima o postavljenju na položaj donetim po sprovedenom postupku javnog konkursa.
  Zaposleni u gradskim upravama koje nastavljaju da rade u skladu sa članom 41. ove Odluke, nastavljaju da obavljaju poslove u skladu sa važećim rešenjima o raspoređivanju.
  Član 45.
  Vršioci dužnosti načelnika gradskih uprava iz člana 42. stav 3., do početka primene Odluke o budžetu grada Sremska Mitrovica za 2021. godinu, izvršavaće budžetske pozicije iz Odluke o budžetu grada Sremska Mitrovica za 2020. godinu („Sl.list grada Sremska Mitrovica“ broj 18/2019 i 26/2020), koje se odnose na nadležnosti preuzete od gradskih uprava koje su prestale sa radom u skladu sa ovom Odlukom.
  Član 46.
  Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o gradskim upravama grada Sremska Mitrovica („Sl. list grada Sremska Mitrovica“, br. 2/2018).
  Ob r a zl ož enje

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u odredbi člana 59. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl glasnik RS“ br. 129/2007, 83/2014 – dr.zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), kojim je utvrđeno da „akt o organizaciji opštinske uprave donosi Skupština opštine na predlog opštinskog veća“, kao i u odredbi člana 66. stav 3. i 5. istog Zakona koji propisuje da „odredbe ovog zakona koje se odnose na skupštinu opštine primenjuju se na gradsku skupštinu“ , a „ odredbe ovog zakona koje se odnose na opštinsko veće primenjuju se na gradsko veće“
Zakon o lokalnoj samoupravi takođe propisuje da opštinska/gradska uprava može da se obrazuje kao jedinstveni organ, a mogu se obrazovati i opštinske/gradske uprave za pojedine oblasti u opštinama sa preko 50.000 stanovnika.
Statutom Grada Sremske Mitrovice („Sl.list Grada Sremska Mitrovica“ br.3/2019 i 5/2019-ispr.), Skupština grada opredelila se da poslove uprave vrši više gradskih uprava obrazovanih za pojedine oblasti, a broj i naziv uprava, njihove nadležnosti i poslovi uređuju su posebnom Odlukom Skupštine grada.
Kako je od momenta donošenja do sada važeće Odluke o gradskim upravama Grada Sremske Mitrovice, došlo do izmene pojedinih zakonskih propisa, te kako je lokalna samouprava izgubila neke nadležnosti, a u nekim oblastima dobila neke nove nadležnosti u cilju blagovremenog i ažurnog obavljanja poslova u skladu sa jedinstvenim popisom poslova lokalne samouprave koji se vodi kod Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, preuzimanjem određenih poslova od strane postojećih gradskih uprava i reorganizacijom pojedinih uprava, uspostavlja se najoptimalnija organizacija za koju smatramo da će najbolje odgovoriti zadacima koji se postavljaju pred lokalnu samoupravu.
Prema mišljenju Gradske uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj broj 04-2- 22/2020-VIII od 18.11.2020. godine o finansijskim efektima ove Odluke na budžet Grada Sremska Mitrovica, donošenje ove Odluke nema uticaja na budžet Grada Sremska Mitrovica ni na prihodnoj ni na rashodnoj strani.

Možda Vam se svidi i