Više slobodnih radnih mesta u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više radnih mesta.

Oglas je raspisan za radna mesta:

Doktor medicine u Odeljenju za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Služba za specijalističko – konsultativne preglede – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
– Izvršilac 2.

Uslovi: Visoko obrazovanje, završen medicinski fakultet: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, položen stručni ispit.

Opis posla: vrši prijem bolesnika sa uputom od strane specijaliste na bolničko lečenje. Vrši medicinski pregled i obavlja prijem u vezi sa primljenim pacijentima posle sanitarne obrade. Upućuje pacijenta na odgovarajuća odelenja u Opštoj Bolnici. U slučaju potrebe vrši konsultacije sa odgovarajućim specijalistima na odelenjima i u slučaju ocene da se pacijent ne može lečiti u Opštoj bolnici, takvog pacijenta upućuje u druge odgovarajuće zdravstvene ustanove i daje nalog za prevoz pacijenta. Radi sve poslove prema svojoj specijalnosti iz delokruga službe i po nalogu načelnika odelenja i načelnika Sektora kojima odgovara za svoj rad. Radno mesto sa povećanim rizikom.

Administrator baze podataka – Odsek plana, analize, statistike i informacione tehnologije – Služba za finansijske poslove, Službe za pravne, finansijske i tehničke poslove na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
– Izvršilac 1

Uslovi: visoko obrazovanje na osnovnim studijama u obimu 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10.septembra 2005. godine ili na osnovim studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.septembra 2005. godine.

Opis posla: vrši pripremu, obradu i unos informacija, podataka i dokumenata u informacionom sistemu. Vrši pretraživanje baze podataka informacionog sistema i kreiranje izveštaja. Postavlja i održava integrisani sistem računarske i mrežne opreme-servera, računarskih radnih stanica i mrežne opreme. Podešava i prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu računarske i mrežne opreme – servera, računarskih radnih stanica i mrežne opreme. Instalira, podešava, prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu sistemskog softvera i servisa. Dostavlja izveštaje direktoru opšte bolnice, načelniku službe i pomoćniku direktora za tehničke poslove kojima neposredno odgovara za svoj rad.

Medicinska sestra – tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 2 – Odsek koronarne jedinice – Odeljenje interne medicine 1 – Odeljenje kardiologije i koronarne jedicnice – Služba interne medicine, Sektor za internističke grane medicine, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom
– izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis poslova: vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize, učestvuje u sprovođenju mera reanimacije. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red, obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice i sastavlja hranarinske liste, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja naplaćuje participaciju. Uredno vodi listu bolovanja pacijenata po doktorima), protokol bolesnika i svu potrebnu propisanu dokumentaciju. Radi i druge poslove iz svog delokruga rada po nalogu glavne medicinske sestre – tehničara, šefa odelenja, načelnika kojima neposredno i odgovara za svoj rad. Radno mesto sa povećanim rizikom.

Medicinska sestra – tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Odeljenje urologije, Služba opšte hirurgije, Sektor za hirurške grane medicine, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis poslova: vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize. Održava nstrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Pored napred navedenih poslova učestvuje u svim dijagnostičkim – terapeutskim poslovima za koje je osposobljena redovnim školovanjem, a u vezi obolenja koje se odnose na profil rada Odelenja. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri – tehničaru na odelenju, šefu Odelenja i načelniku Službe.

Medicinska sestra – tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Odsek za produženo lečenje i negu, Odeljenje za produženo lečenje i negu terminalnih stanja, Služba interne medicine, Sektor internističke grane medicine, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis poslova: vrši poslove vezane za poboljšavanje kvaliteta lečenja pacijenta uz poštovanje etičkih principa i savremenih stavova lečenja u medicini sa negom stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje inekcije i propisanu terapiju pacijentima ordiniranu od strane doktora medicine sa odseka , vrši ishranu, toaletu, previjanje, negu stome, negu traheostome, hegu tubusa, negu i prevenciju dekubitalnih rana uz nadzor doktora medicine. obavlja negu bolesnika koji se u okviru nastavka lečenja nalaze na respiratoru. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize, učestvuje u sprovođenju mera reanimacije. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red, obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona. Uredno vodi listu pacijenata protokol bolesnika i svu potrebnu propisanu dokumentaciju. Radi i druge poslove iz svog delokruga rada po nalogu lekara odseka, šefa odseka, i glavne sestre odseka kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

Spremač/spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, Služba za spec. konsultativne preglede na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: završena osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, ličnoj higijeni i zaraznim bolestima.

Opis posla: čisti i uređuje sve prostorije i nusprostorije službe kao i sav inventar. Izbacuje smeće, čisti prašinu, pere podove, prozore, pere hodnike i stepeništa i čisti i dezinfikuje sanitarne čvorove – svakodnevno. Učestvuje u dopremanju sanitarnog i drugog materijala iz magacina do ambulante tj. odeljenja. Stara se o racionalnoj upotrebi materijala za održavanje čistoće i vodi evidenciju o potrošnji. Radi i sve druge poslove na svom odeljenju i drugim odeljenjima istog sektora po nalogu glavne sestre odelenja, vezano za potrebe mesta izvršenja rada.

Više informacija na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

You may also like