Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za veše radnih mesta.

Oglas je raspisan za radna mesta:

Doktor medicine – Odeljenje interne medicine 1 – Odeljenje kardiologije i koronarne jedinice – Služba interne medicine – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme, do povratka zaposlene radnice sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom. – izvršioca

Uslovi: visoko obrazovanje, završen medicinski fakultet: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, položen stručni ispit.

Opis posla: prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem odgovarajućih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, odnosno obavlja poslove u okviru svoje stručne spreme pod nadzorom specijaliste ili subspecijaliste;
– sprovodi zdravstvenu zaštitu stanovništva;
– učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;
– obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;
– planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite;
–utvrđuje vreme i uzrok smrti.
-Radi druge poslove iz svog delokruga rada po nalogu načelnika Službe i načelnika Sektora kojima je neposredno odgovoran za svoj rad.

Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Odeljenje dermatovenerologije – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
– izvršioca 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i pregleda u ambulanti i na odelenju. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine u ambulanti i uzima biološki materijal za laboratorijske analize. Održava nstrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red obavlja potrebne administrativne poslove u ambulanti. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Pored napred navedenih poslova učestvuje u svim dijagnostičkim – terapeutskim poslovima u ambulanti za koje je osposobljena redovnim školovanjem, a u vezi obolenja koje se odnose na profil rada odeljenja. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri-tehničaru u službi, šefu i načelniku Sektora. Neposredno učestvuje u nezi bolesnika od prijema do otpusta sa odelenja prema dnevnom rasporedu rada. Vrši podelu terapije prema uputu doktora datom na listi za terapiju i unosi vrstu i količinu leka koji je dala pacijentu u knjigu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi u radu. Učestvuje u podeli hrane pacijentima, uredno vodi medicinsku dokumentaciju i šanje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove koje joj prema ukazanoj potrebi odredi načelnik,šef odelenja,glavna sestra i ordinirajući doktor. Za svoj rad odgovorna je šefu odelenja, glavnoj sestri i načelniku sektora.

Medicinska sestra/tehničar u hemodijalizi – Odeljenje interne medicine 3 -Odeljenje za hemodijalizu sa nefrologijom – Služba interne medicine Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
– izvršioca 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Neposredno učestvuje u nezi bolesnika od prijema do otpusta sa odelenja prema dnevnom rasporedu rada. Vrši podelu terapije prema uputu doktora datom na listi za terapiju i unosi vrstu i količinu leka koji je dala pacijentu u knjigu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi u radu. Učestvuje u podeli hrane pacijentima, uredno vodi medicinsku dokumentaciju i šalje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove koje joj prema ukazanoj potrebi odredi načelnik, šef odelenja, glavna sestra odelenja i ordinirajući doktor. Za svoj rad odgovoran je načelniku, šefu odelenja, glavnoj sestri odelenja. Radno mesto sa povećanim rizikom.

Medicinska sestra/tehničar na intenzivnoj nezi nivoa 2 – Služba za neurologiju sa intenzivnom negom – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do povratka zaposlene radnice sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
– izvršioca 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: radi na prijemu i smeštaju bolesnika na intenzivnu negu, učestvuje u pripremi za urgentne dijagnostičke metode, priprema pacijente za USG, RTG, EEG, EКG i ostala snimanja, asistira prilikom konzilijarnih pregleda, učestvuje u vizitama, radi administrativne poslove – izdavanje uputnica, uzimanje materijala. Radi na održavanju higijene pacijenata, a pogotovo komatoznih i delirantnih. Vrši negu, masažu, ishranu, oblačenje i presvlačenje pacijenata. Vrši permanentnu edukaciju pacijenata i rodbine o sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti, vodi dijetetske liste, vrši nadzor nad kućnim redom, vodi računa o ispravnosti instalacija, aparata i signalizacije. Pored toga trebuje lekove i evidentira ih, brine o sterilizaciji instumenata i materijala i vodi računa o inventaru u intenzivnoj jedinici, stara se i brine o pravilnoj pripremi bolesnika za razne medicinske intervencije i analize. Neprekidno je prisutna u prostorijama pri odseku, a u kojima se pruža zdravstvena usluga intenzivne nege. Radi i druge poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi i stečenim znanjima po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri i načelniku službe. Radno mesto sa povećanim rizikom.

Operater tehnike – Odeljenje zaštite – Služba za tehničke poslove – Službe za pravne, finansijske i tehničke poslove, na određeno vreme do povratka zaposlene radnice sa bolovanja, sa punim radnim vremenom.
– izvršioca 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine ili srednje stručno obrazovanje u trajanju od tri godine, 6 meseci radnog iskustva.

Opis posla: permanentno u toku 24 sata pravovremeno opslužuje sisteme telekomunikacije i to: telefonske centrale, radio stanice, multitom bežičnog sistema, centralne interfonije, teleksa, telefaksa, primopredajnik RT 20 TC 6. Uredno vodi dnevnik rada primopredaje i odgovarajuće izveštaje. Radi i druge poslove iz domena svoje stručnosti po nalogu šefa, načelnika i pomoćbnika direktora za tehničke poslove, kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

Pomoćni radnik – Služba za tehničke poslove – Službe za pravne, finansijske i tehničke poslove, na određeno vreme do povratka zaposlenog radnika sa bolovanja, sa punim radnim vremenom.
– izvršioca 1.

Uslovi: Završena osnovna škola.

Opis posla: svakodnevno čisti dvorište kruga bolnice, održava zelene površine, kosi travu. Za vreme zimskog perioda čisti u krugu bolnice sneg. Raznosi i skuplja oksigen boce sa odelenja i nazad, zamenjuje transportnog radnika u kuhinji i u službi vešeraja, po potrebi. Obavlja sve transparentne poslove (utovar, istovar i premeštaj) za potrebe odelenja i magacina. Radi i druge poslove iz svog delokruga po nalogu šefa, načelnika i pomoćnika direktora za tehničke poslove kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

Više informacija na sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

You may also like

1 komentar

Zdrave 68 05.07.2019. - 9:30 pm

Koja ste Vi banda pa to nema nidje. Dje će vam duša crkotine neljudske. Odoše nam deca u beli svet a Vi samo zapošljavate preko veze i za pare, kojekakve prekvalifikacije itd. Pa i Vi ćete jednog dana tražiti doktora ali ga neće biti a prvu pomoć će vam pružiti priučena frizerka. Čast pravim frizerkama.

Komentari su zatvoreni.