U ponedeljak sednica Skupštine grada, a evo o čemu će odbornici razmatrati

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U ponedeljak, 24. aprila, sa početkom u 10:00 časova održaće se XIII sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1. Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije kompleksa za izgradnju elektrane – biogasnog postrojenja u K.O. Jarak Grad Sremska Mitrovica,
2. Predlog Odluke o donošenju plana detaljne regulacije radne zone logistički centar u K.O. Sremska Rača Grad Sremska Mitrovica,
3. Predlog Odluke o angažovanju eksternog revizora za reviziju završnog računa budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2016. godinu,
4. Predlog odluke o raspodeli dobiti za 2016. godinu nadzornog odbora JKP „Toplifikacija“ Sremska Mitrovica,
5. Predlog Odluke o podeli likvidacionog ostatka JP „Direkcija za izgradnju grada u likvidaciji“ Sremska Mitrovica,
6. Predlog programa održavanja parkova, zelenih rekreacionih površina sa planom sanacije zaštićenog drvoreda platana i planom uklanjanja štetne vegetacije na teritoriji Grada Sremska Mitrovica u 2017. godini,
7. Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju JKP „Toplifikacija“ Sremska Mitrovica za 2016. godinu,
8. Izveštaj o izvršenju programa poslovanja javnog preduzeća „Urbanizam“ Sremska Mitrovica za 2016. godinu,
9. Izveštaj o radu Centra za socijalni rad „Sava“ Sremska Mitrovica za 2016. godinu,
10. Izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva Grada Sremska Mitrovica za 2016. godinu.
11. Izveštaj o radu budžetskih korisnika iz oblasti kulture, sporta i turizma za 2016. godinu,
12. Izveštaj o sprovedenom postupku likvidacije JP „Direkcija za izgradnju grada u likvidaciji“ Sremska Mitrovica,
13. Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica,
14. Izbori i imenovanja
15. Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije kompleksa za izgradnju biogasnog postrojenja i farme svinja u K.O. Divoš Grad Sremska Mitrovica,
16. Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije površinskog kopa „Mutalj“ K.O. Bešenovački Prnjavor i K.O. Šuljam Grad Sremska Mitrovica,
17. Predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o Vodovodu,
18. Predlog Odluke o visini naknade za upotrebu opštinskih puteva i ulica na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,
19. Predlog Programa održavanja lokalnih puteva, ulica, javnih površina, održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, zimska služba za 2017. godinu,
20. Prva izmena Plana i programa poslovanja preduzeća za održavanje puteva i ulica „Sirmijum put“ D.O.O. Sremska Mitrovica za 2017. godinu,
21. Izveštaj o radu „Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“ D.O.O. Sremska Mitrovica za 2016. godinu.

Možda Vam se svidi i