Sremska Mitrovica – Osmaci mogu danas u svojim školama pogledati rezultate završnog ispita, a oni koji smatraju da su oštećeni imaju pravo na žalbu, dok bi konačni rezultati trebalo da budu objavljeni do 26. juna.

Privremeni rezultati završnog ispita objavljuju se u školi do 8:00 časova na dan predviđen kalendarom ispitnih aktivnosti.

Učenik ili roditelj, odnosno staratelj ima pravo na uvid u test. Uvid u test omogućava školska komisija koja dežura u školi od 8:00 do 16:00 časova na dan objavljivanja privremenih rezultata u skladu sa kalendarom ispitnih aktivnosti. Ukoliko komisija za prigovore ne radi u školi, već na drugom mestu, uvid u test se omogućava u školi u kojoj je učenik obavio završni ispit od 8:00 do 13:00 časova.
Ukoliko učenik smatra da postoje greške u bodovanju njegovog rada, roditelj ili staratelj učenika ima pravo da uloži prigovor. Roditelj ili staratelj učenika ulaže prigovor školskoj komisiji nakon uvida u test na dan objavljivanja privremenih rezultata od 8:00 do 16:00 časova isključivo u pisanoj formi na Obrascu 11. Ovaj obrazac roditelj, odnosno staratelj dobija u školi.
Školsku komisiju za prigovore čine tri predmetna nastavnika koji su učestvovali u radu komisije za pregledanje srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike, i pet predmetnih nastavnika koji su učestvovali u radu komisije za pregledanje kombinovanog testa.
Školska komisija za prigovore odmah rešava prispele prigovore i odgovor na podneti prigovor daje roditelju, odnosno staratelju takođe u pisanoj formi, na Obrascu 12. Školska komisija za prigovore dostavlja sve odgovore na prigovore i školskoj komisiji.
Ukoliko učenik nije zadovoljan odgovorom školske komisije za prigovore, roditelj, odnosno staratelj ima pravo da podnese prigovor okružnoj komisiji na dan predviđen kalendarom ispitnih aktivnosti od 8:00 do 16:00 časova. Školska komisija je u obavezi da pruži informaciju o sedištu okružne komisije.
Pravo prigovora okružnoj komisiji imaju samo oni učenici koji su prethodno uložili prigovor školskoj komisiji za prigovore. Uz prigovor okružnoj komisiji roditelj, odnosno staratelj obavezno prilaže i odgovor školske komisije za prigovore.
Okružna komisija za prigovore odmah rešava prispele prigovore i odgovor na podneti prigovor daje roditelju, odnosno staratelju takođe u pisanoj formi, na Obrascu 12a. Okružna komisija za prigovore dostavlja sve odgovore na prigovore i školskoj komisiji.
Odluka okružne komisije za prigovore u drugom stepenu je konačna. Republička komisija ne rešava prigovore na rezultate završnog ispita.

Možda Vam se svidi i