Sremska Mitrovica – Autonomna pokrajina Vojvodina više neće imati Vladu i glavni grad nego Izvršno veće i administrativni centar, ili sedište pokrajinskih organa, prema danas objavljenom nacrtu Statuta Vojvodine.

188670_1863717082696_4794597_n

Pokrajinska Skupština, prema tom nacrtu, više ne utvrđuje „osnove politike na nivou AP Vojvodine“ i nije „najviši organ i nosilac normativne vlasti“. Takođe, nacrt ne predviđa postojanje Saveta nacionalnih zajednica, a umesto njega će Skupština Vojvodine obrazovati radno telo za nacionalnu ravnopravnost.

Vojvodina može biti član evropskih i svetskih udruženja regiona, a predstavljanje i promovisanje te pokrajine predviđeno je samo u posebnim jedinicama u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Srbije, koje bi bile formirane na zahtev pokrajine.

Radna grupa za izradu nacrta Statuta izbacila je stav prema kom se teritorija pokrajine ne može menjati bez saglasnosti građana na referendumu, a kao nosioci prava na pokrajinsku autonomiju označeni su stanovnici Vojvodine, a ne njeni građani.

Osim srpskog jezika i ćiriličnog pisma, u službenoj upotrebi u pokrajini biće mađarski, slovački, hrvatski, rumunski i rusinski jezik.

U nacrtu Statuta navedeno je i da je Skupština najviši organ Vojvodine, koji vrši normativne i druge funkcije, u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom, a Izvršno veće je definisano kao izvršni organ APV, čiji rad „usmerava Skupština“ i „odgovorno je Skupštini za svoj rad“.

Skupština Vojvodine, u okviru svojih nadležnosti, između ostalog donosi i menja Statut, donosi pokrajinske skupštinske odluke, bira, razrešava, kontroliše i usmerava rad Izvršnog veća, donosi budžet i završni račun pokrajine, odlučuje o zaduživanju pokrajine u skladu sa zakonom, predlaže zakone i druge propise, koje donosi Skupština Srbije…

Kada je reč o finansiranju AP Vojvodine, navodi se da pokrajina ima budžet u kojem se prikazuju svi rashodi i prihodi kojima se finansiraju njene nadležnosti, da budžet iznosi najmanje sedam odsto u odnosu na republički, kao i da se tri sedmine pokrajinskog budžeta koristi za finansiranje kapitalnih rashoda.

Vojvodina ima izvorne prihode, kojima finansira svoje nadležnosti, u skladu sa Ustavom i zakonom a vrsta i visina njenih izvornih prihoda i učešće u delu prihoda republike određuje se zakonom, u skladu sa Ustavom, predloženo je u Nacrtu Statuta.

Prema nacrtu novog Statuta, zastava AP Vojvodine jeste tradicionalna trobojka s horizontalnim poljima istih visina, crvene plave i bele boje, umesto aktuelne čije je srednje plavo polje, koje u sredini ima i tri žute zvezdice, znatno šire od crvenog i belog.

I dosadašnji grb AP Vojvodine, kao još jedan od simbola pokrajine, trebalo bi da bude zamenjen tradicionalnim grbom iz 1848. godine, sa crvenim štitom na kojem je srebrni krst između četiri zlatna ocila.

U tekstu Nacrta Statuta, koji je Radna grupa juče predstavila Kolegijumu Skupštine Vojvodine i skupštinskom Odboru za pitanja ustavno-pravnog položaja pokrajine, navedeno je i nekoliko alternativnih rešenja, koje bi trebalo da reši taj odbor. Kao alternativu su, između ostalog, dvojica članova Radne grupe predložili da umesto naziva institucije Pokrajinski ombudsman novi termin bude Zaštitnik građana.

Tekst Nacrta statuta AP Vojvodine objavljen je na sajtu Skupštine AP Vojvodine.

Možda Vam se svidi i