Sremska Mitrovica – Rok za plaćanje prve rate poreza na imovinu građana ističe 20. februara, a iznosi poreza su isti kao prošle godine.

Od ove godine obveznik poreza na imovinu je i onaj ko je stan kupio na lizing, iako je samo korisnik, a ne i vlasnik stana sve dok ne otplati zaduženje.

Prema izmenama Zakona o porezu na imovini, koje su usvojene krajem 2011, ove godine će, pored građevinskog zemljišta do 10 ari, biti izuzeto i poljoprivredno i šumsko zemljište do iste površine.

Porez se neće plaćati ni na zemljište pod objektom, dok je do sada je oporezivanja bilo oslobođeno samo zemljište pod građevinskim objektom.

Najveća poreska stopa za nepokretnost do 10 miliona dinara je 0,4 odsto procenjene vrednosti, a umanjenje po osnovu amortizacije iznosi 0,8 odsto godišnje ili maksimalno 40 odsto.

Porez na imovinu plaća se kvartalno, a poreski obveznici su dužni da plaćaju isti iznos kao i prethodne godine dok ne dobiju novo poresko rešenje. Za kašnjenje u izmirivanju te obaveze plaća se zatezna kamata.

You may also like