Sremska Mitrovica – Javno komunalno preduzeće  „Vodovod“  iz Sremske Mitrovice sprovelo je istraživanje javnog mnjenja sa ciljem da se ispitaju stavovi potrošača o kvalitetu vodosnabdevanja.

Posao koji je trajao nekoliko meseci obavljalo je preko dvadeset anketara u gradu i selima sremskomitrovačke opštine. Oko 1500 potrošača je između ostalog moglo da se izjasni o tome šta misle o kvalitetu vode, kakva su njihova razmišljanja o snabdevanju vodom, zdravstvenoj ispravnosti, ceni isporučene vode.

Nekoliko pitanja bilo je vezano za zadovoljstvo korisnika tehničkim, kao i uslugama kontakta sa potrošačima. Istovremeno, upitnik je trebalo da pokaže i zadovoljstvo potrošača kvalitetom usluga „Vodovoda“ koji dobijaju za svoj novac. Preporuka relevantnih agencija je da se istraživanja javnog mnjenja ovakvog tipa rade svake tri godine. Na taj način se može doći do podataka o mišljenju potrošača, naročito nakon značajnijih ulaganja u unapređenje procesa rada i pružanja usluga.

Na konferenciji za novinare Saša Bugadžija, direktor Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod“ je istakao da ovo preduzeće koje obavlja delatnost od vitalnog značaja za funkcionisanje života u gradu ovim putem dolazi do saznanja kakve su navike i percepcije potrošača u vezi sa našim uslugama.

„Naši pokazatelji govore o poboljšanjima u svim sektorima rada u proteklih nekoliko godina, a ove ankete pokazuju da li i naši sugrađani to primećuju u svakodnevnom životu. S obzirom na velike pomake u kvalitetu vodosnabdevanja mi smo zadovoljni  većim stepenom zadovoljstva potrošača, što uostalom pokazuju i rezultati ankete. Posebnu važnost ima formiranje korisničkog servisa čime je značajno unapređen kontakt sa korisnicima. Istovremeno, dobijeni podaci ukazuju i na to koje segmente rada bi trebalo unaprediti“, rekao je direktor Bugadžija.

 

Rezultati ankete:

U odnosu na istraživanja Stratedžik marketinga od pre tri godine, rezultati su ili na istom nivou ili su bolji kod odgovora na neka pitanja.

–          Vodu za piće iz gradskog vodovoda koristi 80,6% građana, izvorsku – 10,21% ( uglavnom u selima ), flaširanu – 6,75%, iz bunara – 3,25% i filtriranu – 1,91%.

–          Većina ispitanika ( 71% ) misli da je kvalitet vode dobar, 21% sumnja u njen kvalitet, dok je najmanje onih koji misle da je loš – 7%.

–          Ocenama od 1 do 5 građani su ocenjivali pritisak vode ( prosečna ocena je 4,20 ), ukus vode ( 4 ), zdravstvena ispravnost ( 4 ), kvalitet vode ( 3,90 ) i cena ( 3,80 ).

–          95, 81% ispitanika nije imalo problema sa vodosnabdevanjem.5, 81% je imalo, a uglavnom je reč o pucanju cevi i lošem pritisku i nestašicama vode u letnjem periodu (odnosi na sela sa lokalnim sistemom vodosnabdevanja ).

–          Na pitanje da li su zadovoljni tehničkim uslugama, 91% anketiranih je odgovorilo pozitivno, a 8% – negativno.

–          43% ispitanih primećuje poboljšanja u kvalitetu vodosnabdevanja ( manje prekida, bolji pritisak, efikasnije otklanjanje kvarova, bolji kvalitet vode ), a 57% – ne.

–          Na skali od 1 do 5, zaposleni vodoinstalateri i drugo tehničko osoblje dobili su prosečnu ocenu 4, 51, a zaposleni u uslugama kontakta sa potrošačima – 4,45. U odnosu na ranije istraživanje, ove ocene su sada bolje.

–          90,63% ispitanika reklo je da redovno plaća račune za vode, dok ostali kasne u plaćanju. U tačnost računa veruje njih 84,72%, dok ostali – 15,92% ne veruje.

–          Računi za vodu su za većinu podnošljiv trošak ( 74,81% ), značajan trošak je za 16,81%, ogroman za 6,45%, a najmanje je onih kojima je zanemarljiv trošak – 5,18%.

–          Na pitanje da li su zadovoljni kvalitetom vodosnabdevanja koji dobijaju za svoj novac, visok procenat ipitanih – 89% je odgovorilo pozitivno, a nezadovoljnih je 8,66%. I ovde je stepen zadovoljstva povećan u odnosu na prethodna istraživanja.

 

 

 

 

 

You may also like