Konkurs za smeštaj u Dom učenika

Sremska Mitrovica – Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije raspisalo je Konkurs za prijem učenika na smeštaj i ishranu za školsku 2012/2013 godinu u Domu učenika srednjih škola u Sremskoj Mitrovici.

Prvi upisni rok za 190 raspoloživih mesta, u Domu učenika, počinje u petak, 6. jula, i trajaće do subote 14. jula, dok će preostala slobodna mesta, koja ne budu raspodeljena u prvom roku, biti raspodeljena u drugom roku, u vremenskom periodu od 27. do 31. avgusta.

Pravo na smeštaj i ishranu u ustanovi za smeštaj i ishranu učenika imaju redovni učenici srednjih škola u Republici Srbiji čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, državljani Srbije koji nemaju prebivalište u mestu u kome se nalazi sedište ustanove.

Pravo na prijem u ustanovu za smeštaj i ishranu učenika mogu ostvariti i učenici strani državljani država u okruženju čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije.

Učenici iz osetljivih društvenih grupa ostvaruju pravo na smeštaj i ishranu pod prethodno navedenim uslovima i primenom blažih kriterijuma.

Ispunjavanje uslova za prijem u ustanovu kandidati dokazuju odgovarajućom originalnom dokumentacijim, odnosno overenim fotokopijama.

Kandidati na konkurs podnose sledeća dokumenta:

–   Prijavu na Konkurs (dobija se prilikom konkurisanja);

–   Uverenje o prihodima po članu porodice za period januar-mart 2012. godine;

–   Overene fotokopije svedočanstava za peti. šesti, sedmi i osmi razred osnovne škole za učenike koji su upisani u prvi razred srednje škole;

–   Potvrda o upisu u srednju školu (za učenike prve godine);

–   Overena fotokopija svedočanstva o završenom prethodnom razredu srednje škole za učenike koji su upisani u drugi, treći ili četvrti razred srednje škole;

–   Diplome i ostale nagrade na takmičenjima u Domu i van njega;

–   Dokaz o izrečenim disciplinskim merama u prethodnim razredima;

–   Prilikom prijave na Konkurs učenici treba da dostave dokaz o uplati u visini od 400,00 dinara na ime administrativnih troškova na žiro račun Doma učenika srednjih škola Sremska Mitrovica broj 840-88667-04.

–   Učenik prilikom useljenja u ustanovu dostavlja uverenje o opštem zdravstvenom stanju, sa naznakom da je zdravstveno sposoban za boravak u ustanovama kolektivnog smeštaja (ne starije od 15 dana).

Nepotpune i neblagovremene prijave za Konkurs neće biti razmatrane.

Preliminarna rang lista biće objavljena 21. jula. Svaki kandidat ima pravo prigovora na rang listu u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.

Konačna rang lista biće objavljena 1. avgusta 2012. godine.

 

 

 

You May Also Like