Polaganje stručnog ispita putem vibera

Od strane Ozon
0 komentar

Ministarstvo zdravlja u uslovima vanrednog stanja oraganizuje stručne ispite za zdravstvene radnike on line – putem aplikacije viber.

Кandidati koji su obavili pripravnički staž u skladu sa planom i programom propisanim pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika (,,službeni glasnik rsˮ, broj 33/19), podneli pismenu prijavu sa priloženim overenim prepisom diplome o završenoj srednjoj, višoj, odnosno visokoškolskoj ustanovi, overenom pripravničkom knjižicom, kao i dokaz o uplati republičke administrativne takse, odnosno naknade troškova za polaganje stručnog ispita, i tako ispunili uslov za polaganje stručnog ispita, biće kontaktirani na telefone koje su naveli u prijavama i obavešteni o terminu polaganja stručnog ispita.

Raspored polaganja stručnih ispita biće i blagovremeno istaknut na sajtu Ministarstva zdravlja.

You may also like