Više od 1800 usluga pruženo korisnicima „Pomoć u kući“ u Sremskoj Mitrovici

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U toku 2023. godine uslugu pomoći u kuće i nege koristilo je ukupno 119 porodica u Sremskoj Mitrovici. Ova usluga, koja se sastoji od podrške ostarelim i hronično obolelim licima sa ograničenjima fizičkih i psihičkih sposobnosti, omogućava tim osobama da žive nezavisno u svojim domovima uz redovnu negu i nadzor.

Najčešći korisnici ove usluge su osobe starosti između 70 i 85 godina, a usluga je pokrila gradsko, prigradsko i 25 seoskih naselja Grada Sremska Mitrovica. Prosečan godišnji broj korisnika kretao se u rasponu od 100 do 120, a uslugu je pružalo 12 gerontodomaćica i 2 gerontodomaćina.

Centar za rad je tokom 2023. godine sproveo evaluaciju usluge i procenu zadovoljstva korisnika, sa ciljem poboljšanja kvaliteta usluge „Pomoć u kući“. Evaluacija je obuhvatila sve segmente usluge, uključujući komunikaciju i saradnju sa gerontodomaćicama, koje su korisnici ocenili kao izuzetno korisnu i prilagođenu njihovim potrebama.

U sklopu ovog projekta, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, realizovan je i projekat „Savetovalište na točkovima“. Ovaj projekat je pružao psihološko i pravno savetovanje, kao i porodičnu medijaciju polupokretnim i nepokretnim licima u njihovim domovima. Ciljevi projekta bili su unapređenje mentalnog zdravlja korisnika i zaštita starih lica od moguće zloupotrebe i rizika sklapanja Ugovora o doživotnom izdržavanju.

Rezultati projekta su pokazali da su korisnici izuzetno zadovoljni ovim vidom podrške. Ističu da su se osetili kao članovi zajednice koji su nekome važni, jer su se dugo vremena osećali izopšteni iz društva, prevashodno zbog ograničene mobilnosti.

Kod porodica gde je uočeno narušeno porodične odnose i prekinuti kontakti sa decom, primenjivane su veštine i tehnike iz porodične medijacije. U većini slučajeva, razlozi poremećenih odnosa su imovinska pitanja. Zbog toga su korisnicima omogućena pravna savetovanja o svim pitanjima imovinskih odnosa.

Zaključak je da je ovim projektom usluga „Pomoć u kući“ podignuta na jedan značajno viši nivo. Pored neposredne nege i očuvanja fizičkog zdravlja, omogućeno je očuvanje mentalnog zdravlja u kriznim situacijama, obezbeđena je sigurnost življenja na svojoj imovini.

Možda Vam se svidi i