Od 1. februara veća novčana naknada za nezaposlene. Ko ima pravo na novčanu nadoknadu za nezaposlene?

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Od 1. februara primenjivaće se novi, veći iznosi osnovica dnevne novčane naknade za nezaposlene, kao i najviši i najniži mesečni iznos, pa će naknade onih koji ostaju bez posla, a ostvare pravo na ovo primanje, dobijati nešto više novca. To znači da će dnevna novčana naknada iznositi 1.407 dinara, najniži mesečni iznos novčane naknade biće 31.503 dinara, a najviši 73.029 dinara. Na osnovu Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, veće osnovice uskladila je Nacionalna služba za zapošljavanje. Ovim zakonom je propisano da se osnovica dnevne naknade, kao i najviša i najniža mesečna naknada, usklađuju jednom godišnje sa indeksom potrošačkih cena u prethodnoj godini i da se primenjuju od februara.

Indeks potrošačkih cena je, prema podatku Republičkog zavoda za statistiku za 2023. godinu, iznosio 7,6 odsto, a kada se ovaj podatak primeni na dosadašnje iznose naknada, od februara će dnevna novčana naknada upravo iznositi 1.407 dinara. Osnovica dnevne naknade je važna, jer se nezaposlenima koji ostvare pravo na novčanu naknadu, prilikom obračuna tog primanja, prvo računa dnevna naknada, koja se inače dobija tako što se osnovica te naknade pomnoži sa ličnim koeficijentom.

Lični koeficijent je drugačiji za svaku nezaposlenu osobu pojedinačno i zavisi od toga kolika je ko primanja imao za vreme dok je bio zaposlen. Zapravo predstavlja odnos ukupne zarade u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome je prestao radni odnos i prosečne godišnje zarade u Srbiji prema poslednjem podatku koji objavi Republički zavod za statistiku.

Ko ima pravo na novčanu nadoknadu za nezaposlene?

Pored prava iz zdravstvenog osiguranja, te prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja, i prava koja se ostvaruju za slučaj nezaposlenosti spadaju u prava iz socijalnog osiguranja.

 Radno angažovana lica (zaposleni, preduzetnici, lica koja obavljaju poslove po ugovoru) obavezno su osigurana po propisima o zdravstvenom osiguranju, o penzijskom i invalidskom osiguranju i najzad postoji obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti. To su tri oblika obaveznog  socijalnog osiguranja. Navedeni osiguranici obavezni su da plaćaju doprinose za socijalno osiguranje, a obaveznim osiguranjem za slučaj nezaposlenosti obezbeđuje se pravo na novčanu naknadu i pravo na zdravstveno osiguranje i penzijsko i invalidsko osiguranje za vreme dok traje novčana naknada.

Da bi lice koje se nalazi na evidenciji nezaposlenih imalo pravo na novčanu nadoknadu usled prekida radnog odonosa, potrebno je da je pre toga bilo zapsleno najmanje 12 meseci neprekidno, ili s prekidima u poslednjih 18 meseci, ali i da je radni odnos prekinut pod određenim okolnostima.

Pravo na novčanu naknadu

Pravo na novčanu naknadu ima nezaposleno lice koje je bilo obavezno osigurano za slučaj nezaposlenosti najmanje 12 meseci neprekidno ili 12 meseci sa prekidima u poslednjih 18 meseci. Neprekidnim osiguranjem smatra se i prekid osiguranja kraći od 30 dana.

Ne pripada svakom licu koje je ostalo bez posla pravo na novčanu naknadu. Ovo pravo se ostvaruje samo nakon prestanka obavljanja probnog rada, privremenih i povremenih poslova, prestanka radnog odnosa na određeno vreme, prestanka radnog odnosa zbog prestanka rada poslodavca (u slučaju stečaja ilikvidacija), kao i kod otkaza od strane poslodavca iz dva razloga-tehnološkog viška i zbog toga što zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi.

Osim kod prestanka radnog odnosa na opisani način, pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti ostvaruje i nezaposleni nakon prestanka obaveznog osiguranja po osnovu prestanka funkcije (izabrana, imenovana i postavljena lica) i  po osnovu prenosa osnivačkih prava, odnosno prava člana privrednog društva.

Novčana naknada pripada nezaposlenom od prvog dana prestanka osiguranja, ako se u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka nekog drugog vida radnog angažovanja nakon kojeg se isplaćuje naknada, podnese zahtev Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Samo ako je zahtev podnet u predviđenom roku isplaćuje se pun iznos naknade u visini koja je određena u skladu sa zakonom, odnosno isplaćuje se od prvog dana prestanka osiguranja.

Nezaposlenom koji zahtev podnese po isteku roka od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa ili prestanka osiguranja, novčana naknada ne pripada od dana restanka radnog odnosa, odnosno osiguranja, već od dana podnošenja zahteva za preostalo vreme.


Trajanje prava na novčanu naknadu

Novčana naknada isplaćuje se nezaposlenom:

-3 meseca, ako ima staž osiguranja od 1 do 5 godina

-6 meseci, ako ima staž osiguranja od 5 do 15 godina

-9 meseci, ako ima staž osiguranja od 15 do 25 godina

-12 meseci, ako ima staž osiguranja duži od 25 godina

Godinom staža osiguranja smatra se navršenih 12 meseci za koje je obveznik doprinosa bio obavezno osiguran.

Izuzetno od navedenog, novčana naknada isplaćuje se nezaposlenom u trajanju od 24 meseca, ukoliko nezaposlenom do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju nedostaje do dve godine. Ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na penziju, po osnovu staža osiguranja, nezaposleni dokazuje aktom  Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Mesečni iznos novčane naknade predstavlja proizvod dnevne novčane naknade i broja kalendarskih dana u mesecu za koji se ostvaruje pravo, a primanje naknade može da se produži u određenim uslovima i to za vreme privremene sprečenosti za rad, ali ne duže od 30 dana. Korisnik novčane naknade ima pravo na zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje za vreme trajanja prava na novčanu naknadu.

Postupak za ostvarivanje prava na novčanu naknadu

Možda Vam se svidi i