Novčana naknada sa biroa: Ko ima prava i kako podneti zahtev

Od strane Ozon
0 komentar

OZON Media | Sremska Mitrovica Vesti – Novčana naknada sa biroa je socijalna pomoć koja se dodeljuje nezaposlenim licima u Srbiji kao privremena finansijska podrška. Pravo na naknadu imaju nezaposleni koji su registrovani na Nacionalnoj službi za zapošljavanje, ispunjavajući određene uslove, uključujući prethodno zaposlenje i plaćene doprinose. Naknada se dodeljuje u skladu sa propisanim procedurama i može se isplaćivati ​​na određeni period ili do ponovnog zapošljavanja. Uslovi za ostvarivanje prava na novčanu naknadu sa biroa rada u Srbiji obuhvataju: prethodno zaposlenje i uplaćene doprinose tokom određenog perioda, status nezaposlenosti registrovan na Nacionalnoj službi za zapošljavanje, aktivnu potragu za poslom, prihvatanje ponuđenih radnih mesta i pravilno podnošenje zahteva sa potrebnom dokumentacijom. Takođe, neophodno je da ne postoji prepreka za zaposlenje, poput bolovanja ili obaveza prema porodici, kako bi se ispunili uslovi za dodelu naknade.

Kako ostvariti pravo na novčanu nadoknadu – nezaposlena lica. Važno je da nezaposlena lica podnesu zahtev u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa ili prestanka osiguranja, kako se nadoknada ne bi smanjila za dane kada nisu podneli zahtev. Nezaposlenom pripada novčana naknada od prvog dana od dana prestanka obaveznog osiguranja, ako podnese zahtev Nacionalnoj službi za zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa ili prestanka osiguranja.

Pravo na novčanu naknadu ima nezaposleno lice koje je bilo obavezno osigurano 12 meseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 meseci. Neprekidnim osiguranjem smatra se i prekid osiguranja kraći od 30 dana.

Gde se prijaviti?

Prijavljivanje za nadoknade se vrši u Nacionalnoj službi za zapošljavanje , obavlja se lično, u organizacionim jedinicama NSZ, prema mestu prebivališta, odnosno mestu rada ili prestanka radnog odnosa, ako u tom mestu imate boravište.

Ovo pravo ostvaruje se u slučaju prestanka radnog odnosa ili prestanka obaveznog osiguranja, a po osnovu:

 • Prestanka radnog odnosa otkazom od strane poslodavca u skladu sa propisima o radu i to:
 • Ukoliko zbog tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena prestane potreba za obavljanje određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla, osim za lica koja su se zbog rešavanja viška zaposlenih svojevoljno opredelila za novčanu naknadu ili posebnu novčanu naknadu  – u većem iznosu od visine otpremnine utvrđene Zakonom o radu.
 • Ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi.
 • Prestanka radnog odnosa na određeno vreme, privremenih i povremenih poslova, probnog rada.
 • Prestanka funkcije izabranih, imenovanih i postavljenih lica, ukoliko nije ostvareno pravo na mirovanje radnog odnosa ili naknadu plate.
 • Prenosa osnivačkih prava vlasnika, odnosno člana privrednog društva.
 • Otvaranja stečaja, pokretanja likvidacionog postupka i u drugim slučajevima prestanka rada poslodavca.
 • Premeštaja bračnog druga, u skladu sa posebnim propisima.
 • Prestanka radnog odnosa u inostranstvu.

Pravo na novčanu naknadu ne može da ostvari zaposleni kome je radni odnos prestao njegovom voljom ili krivicom. Posle prestanka radnog odnosa iz ovog razloga potrebno je ponovo ostvariti  minimalni staž osiguranja od 12 meseci neprekidno ili 12 meseci sa prekidima u poslednjih 18 meseci.

Osnovna dokumentacija za prijavljivanje:

 • lična karta ili druga važeća javna isprava sa fotografijom i podacima o licu izdata od strane ovlašćenog državnog organa, u kojoj postoji podatak o prebivalištu lica
 • dokaz o školskoj spremi ili stručnoj osposobljenosti (original dokumenta na uvid)
 • akt o prestanku radnog odnosa (ako je lice bilo u radnom odnosu)
 • drugi dokazi u skladu sa zakonom (uverenja, potvrde, izjave).

Put do novčane naknade

Nezaposlenom pripada novčana naknada od prvog dana od dana prestanka obaveznog osiguranja, ako podnese zahtev Nacionalnoj službi za zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa ili prestanka osiguranja. Nezaposlenom koji podnese zahtev po isteku roka od 30 dana, novčana naknada pripada od dana podnošenja zahteva. Pravo na novčanu naknadu nema nezaposleni koji podnese zahtev po isteku vremena za koje bi mu pravo na novčanu naknadu pripadalo.

Visina naknade

Osnovica za utvrđivanje visine novčane naknade jeste prosečna zarada, odnosno plata ili naknada zarade nezaposlenog u skladu sa zakonom u poslednjih šest meseci koji prethode mesecu u kojem je prestao radni odnos, odnosno osiguranje. Novčana naknada utvrđuje se u visini od 50 odsto osnovice utvrđene zakonom. Novčana naknada ne može biti viša od 160 odsto niti niža od 80 minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu za mesec u kojem se vrši isplata novčane naknade.

Trajanje isplate

Novčana naknada isplaćuje se nezaposlenom tri meseca, ako ima staž osiguranja od jedne do pet godina, šest meseci ukoliko ima staž od pet do 15 godina, devet meseci za staž osiguranja od 15 do 25 godina i 12 meseci ukoliko je staž osiguranja duži od 25 godina.

Novčana naknada jе pravo iz osiguranja za slučaj nеzaposlеnosti kojе sе ostvarujе pod uslovima i na način propisan Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nеzaposlеnosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 i 113/2017 – dr. zakon).

Možda Vam se svidi i