Sremska Mitrovica, Ozon Media. –   Građani imaju mogućnost da se prijave za priključenje nelegalno izgrađenih objekata na struju, vodu, gas, grejanje i kanalizaciju od 15. septembra. Period prijave traje 30 dana, zaključno sa 15. oktobrom, bez mogućnosti produženja roka.

Gradska uprava Sremske Mitrovice objavila je uputstvo građanima za privremeno priključenje nelegalno izgrađenih objekata na komunalnu infrastrukturu. U uputstvu se navodi da rok za podnošenje zahteva za privremeno priključenje počinje u petak, 15. septembra. Traje sve do 15. oktobra. Priključenje je moguće za samo jedan objekat, odnosno jedan stan istog vlasnika koji se koristi za stanovanje.

Zahtev za priključenje se podnosi lokalnoj službi za ozakonjenje na teritoriji opštine ili grada gde se nelegalni objekat nalazi. U slučaju zgrada, zahtev mora obavezno da sadrži i zahtev za priključenje zajedničkih delova zgrade na distributivni sistem električne energije, kao što su liftovi, osvetljenje, podstanice i drugi elementi. Ukoliko stambena zajednica nije formirana, zahtev mogu podneti vlasnici pojedinačnih stanova.

Ko može podnositi zahteve? Zahteve za priključenje mogu podnositi vlasnici stambenih objekata koji se koriste isključivo za stanovanje vlasnika i članova domaćinstva. Vlasnici stambeno-poslovnih i poslovnih objekata nemaju pravo na ovakva priključenja.

Neophodni dokumenti: Zahtev za priključenje treba podneti sa geodetskim snimkom objekta, očitanom ličnom kartom i dokazom o statusu postupka ozakonjenja objekta.

Ispitivanje uslova: Nadležni organ proverava zahtev i utvrđuje pravne uslove za priključenje u roku od 15 dana. Ako se utvrdi da su uslovi ispunjeni, prosleđuje se obaveštenje nadležnom privrednom društvu.

Tehnički uslovi: Tehničke uslove objekta utvrđuje privredno društvo i obaveštava vlasnika objekta o ih ispunjenju.

Privremeno uključenje: Privremeno uključenje se odnosi na uključenje objekta na električnu mrežu dok se odvija postupak ozakonjenja objekta. Ako objekat ispunjava uslove, on će biti ozakonjen. U slučaju da ne ispunjava uslove, nadležna gradska uprava će odbiti zahtev za ozakonjenje i privremeni priključak više neće važiti.

Ovaj postupak ima za cilj da osigura legalno i bezbedno priključenje objekata na električnu mrežu i da spreči neovlašćeno korišćenje električne energije. Ukoliko se neki objekat ne priključi na legalan način, može se suočiti sa pravnim posledicama.

Šta je potrebno priložiti od dokumentacije?

Od dokumentacije su potrebne očitane lične karte (ili fotokopije u slučaju da je lična karta bez čipa) vlasnika i članova njegovog domaćinstva, kao i geodetski snimak.

Potrebno je priložiti i jedan od dokaza: ugovor o kupovini ili izgradnji stana, odnosno porodične stambene zgrade; ugovor o kupovini objekta u izgradnji; ugovor o suinvestiranju prilikom izgradnje objekta; ugovor o zajedničkoj izgradnji; ugovor o poklonu; ugovor sa stambenom zajednicom o pretvaranju zajedničkih prostorija u stan ili o nadziđivanju; pravnosnažno rešenje o nasleđivanju; ugovor o dugoročnom stambenom kreditu za kupovinu nepokretnosti ili nepokretnosti u izgradnji; pravosnažnu sudsku presudu; drugu ispravu ili odluku nadležnog organa kojom se dokazuje pravo svojine na nepokretnosti.

Za objekte izgrađene bez građevinske dozvole dostavlja se dokaz da je pokrenut postupak ozakonjenja i overena izjava (ili drugi dokaz) da je objekat izgrađen i da se koristi za stanovanje (u slučaju da nije pokrenut postupak ozakonjenja).

Vlasnik koji je kupovinom stana trajno rešavao svoje stambeno pitanje dostavlja ugovor o kupovini objekta, overen u formi propisanoj u vreme zaključenja ugovora, kao i izjavu da on i članovi porodičnog domaćinstva nemaju drugi objekat za stanovanje.

Vlasnik koji nema prebivalište u objektu koji je predmet priključenja dostavlja izjavu da će se odmah po privremenom priključenju, sa članovima porodičnog domaćinstva, useliti u njega.

Možda Vam se svidi i