Izmenjen kadrovski plan za organe Grada Sremska Mitrovica za 2023. Godinu

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Na osnovu zakonskih odredbi i statuta Grada Sremska Mitrovica, Skupština Grada je na sednici održanoj u septembru 2023. godine donela izmene u Kadrovskom planu organa Grada Sremska Mitrovica za 2023. godinu. Ovaj izmenjeni Kadrovski plan naći će se na 31. sednici Skupštine grada.

Izmene u Kadrovskom planu imaju za cilj precizno definisanje broja zaposlenih na neodređeno vreme, zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla i broja pripravnika u organima Grada Sremska Mitrovica, kako na dan 1. septembra 2023. godine, tako i planirani broj zaposlenih za 2023. godinu. Ovaj plan takođe obuhvata i broj zaposlenih u Kabinetu Gradonačelnika.

Izmene Kadrovskog plana za 2023. godinu sadrže sledeće tačke:

Član 1. – Kadrovski plan za organe Grada Sremska Mitrovica sadrži prikaz broja zaposlenih na neodređeno vreme, zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla i broj pripravnika u organima Grada Sremska Mitrovica prema zvanjima na dan 01.09.2023. godine, kao i planirani broj zaposlenih u 2023. godini. Plan sadrži i prikaz broja zaposlenih u Kabinetu Gradonačelnika.

Član 2. – Ovaj član detaljno opisuje broj zaposlenih u organima Grada Sremska Mitrovica za 2023. godinu, razvrstan po zvanjima i tipu zaposlenja, uključujući i zaposlene u Kabinetu Gradonačelnika.

Član 3. – Kadrovski plan stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Sremska Mitrovica“ i primenjivaće se od 01. oktobra 2023. godine.

Izmene Kadrovskog plana su rezultat zakonskih odredbi i usklađivanja sa promenama u budžetu Grada Sremska Mitrovica. Ove izmene neće uticati na budžet Grada i ciljaju na bolje upravljanje kadrovskim resursima u organima Grada kako bi se obezbedila efikasnija i adekvatna podrška za sve aktivnosti i usluge koje pruža lokalna samouprava.

Možda Vam se svidi i