Zakazana Skupština Grada Sremska Mitrovica za 21. Septembar. Dnevni red

Od strane Ozon
0 komentar

Za 21. septembar (SREDA) zakazana je 24. SEDNICA SKUPŠTINE GRADA
SREMSKA MITROVICA

Sednica Skupštine grada će se održati u sali I Skupštine grada Sremska Mitrovica sa početkom u 10,00 časova.
Za ovu sednicu predlažen je sledeći

D N E V N I R E D

 1. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PLANA DETALjNE REGULACIJE
  CENTRALNOG BLOKA SA PARKOM U NASELjU ČALMA, GRAD SREMSKA
  MITROVICA,
 2. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE BLOKA
  OSNOVNE ŠKOLE „SLOBODAN BAJIĆ PAJA“ U SREMSKOJ MITROVICI,
 3. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE
  SOLARNOG PARKA NOĆAJ 1 I NOĆAJ 2,
 4. PREDLOG ODLUKE O DODELI SUBVENCIJA U VIDU ENERGETSKIH
  VAUČERA KOJE IZDAJE GRAD SREMSKA MITROVICA,
 5. PREDLOG GODIŠNjEG PROGRAMA ZAŠTITE UREĐENjA I KORIŠĆENjA
  POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA ZA 2022.GODINU,
 6. PREDLOG IZMENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANjA PARKOVA,
  ZELENIH I REKREACIONIH POVRŠINA SA PLANOM SANACIJE
  ZAŠTIĆENOG DRVOREDA PLATANA I PLANOM UKLANjANjA ŠTETNE
  VEGETACIJE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA U
  2022.GODINI,
 7. PREDLOG IZMENA PROGRAMA MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE
  POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA GRADA
  SREMSKA MITROVICA ZA 2022.GODINU,
 8. PREDLOG ZAKLjUČKA O ODREĐIVANjU NADLEŽNOG ORGANA ZA
  DAVANjE NA KORIŠĆENjE BEZ PLAĆANjA NAKNADE
  POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI,
 9. PREDLOG ZAKLjUČKA O ODREĐIVANjU NADLEŽNOG ORGANA ZA
  DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA
  U DRŽAVNOJ SVOJINI,
 10. IZMENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I PROGRAMA POSLOVANjA
  CENTRA ZA SOCIJALNI RAD „SAVA“ SREMSKA MITROVICA ZA
  2022.GODINU,
 11. IZMENE PROGRAMA POSLOVANjA I PRVA IZMENA FINANSIJSKOG
  PLANA PU „PČELICA“ SREMSKA MITROVICA ZA 2022.GODINU,
 12. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I
  REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA JAVNIH
  PREDUZEĆA I DRUŠTAVA KAPITALA I DRUGIH OBLIKA
  ORGANIZOVANjA NA KOJA SE PRIMENjUJE ZAKON O JAVNIM
  PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD SREMSKA MITROVICA ZA
  PERIOD 01.01.2022.-30.06.2022. GODINE I TO ZA:
  -JKP „VODOVOD“
  -JKP „KOMUNALIJE“
  -JP „SREM GAS“
  -JKP „TOPLIFIKACIJA“
  -JP „URBANIZAM“
  -DOO „SIRMIJUM PUT“
  -DOO „GRADSKO STANOVANjE“
 13. PREDLOG REŠENjA O PRIBAVLjANjU NEPOKRETNOSTI U JAVNU
  SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA, NEPOSREDNOM POGODBOM,
  UZ NAKNADU IZ SVOJINE KUKIĆ ĐORĐA I ŠAVIJA NATAŠE IZ
  SREMSKE MITROVICE,
 14. PREDLOG REŠENjA O OTUĐENjU NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE
  GRADA SREMSKA MITROVICA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANjA U
  K.O.ČALMA,
 15. PREDLOG ZAKLjUČKA O POKRETANjU POSTUPKA OTUĐENjA
  NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA,
  JAVNIM NADMETANjEM U K.O.SREMSKA MITROVICA,
 16. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU GRBA I
  ZASTAVE GRADA SREMSKA MITROVICA SAVEZU UDRUŽENjA BORACA
  NARODNOOSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE GRADA SREMSKA
  MITROVICA,
 17. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA
  GRADA SREMSKA MITROVICA SAVEZU UDRUŽENjA BORACA
  NARODNOOSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE GRADA SREMSKA
  MITROVICA,
 18. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA
  GRADA SREMSKA MITROVICA FEJSBUK STRANICI „SREMSKA
  MITROVICA IZGUBLjENO I NAĐENO“,
 19. IZBORI I IMENOVANjA .

Možda Vam se svidi i