Usvojeno. Šta će se raditi u naselju Čalma?

Od strane Ozon
1 komentar

Danas, na održanoj Skupšini grada Sremska Mitrovica, doneta je odluka da se pristupi izradi ,PLANA DETALjNE REGULACIJE CENTRALNOG BLOKA SA PARKOM U NASELjU ČALMA.

Opšti cilj izrade Plana je da se uredi deo centralne zone naselja Čalma. Da se u skladu sa razvojem ruralnih područja prostora života i rada stanovnika naselja Čalma omogući korišćenje prostora sa povećanim stepenom urbaniteta kroz mogućnost izgradnje savremenih objekata javne i ostale namene i uređenja javnih zelenih površina u skladu sa potrebama korisnika.
Uređenjem prostora stvoriće se planski osnov za izgradnju svih sadržaja potrebnih za savremeni način življenja u seoskom naselju i izgradnju neodostajuće mreže infrastrukture.
Razvoju ruralonog-seoskog područja na teritoriji Grada Sremska Mitrovica pristupa se sistemski, ne samo kroz ekonomske pokazatelje (kao mogućem održivom izvoru stvariti nove dodatne vrednosti i zapošljavanje i ostanak na selu), već i kroz multiplikativne efekte koje razvoj ruralnog područja ima na ukupan društveno-socijalni razvoj, lokalni i regionalni razvoj, na razvoj kulture i obrazovanja, unapređenje životne sredine i na razvoj komplementarnih delatnosti (trgovine, ugostiteljstva, poljoprivrede, građevinarstva i dr). Čalma kao selo mora da zauzme značajno mesto u privrednom razvoju na srednji i dugi rok ukupne teritorije Grada. Povezivanjem u mreži naselja može se očekivati razvoj u pravcu novih delatnosti, pre svega onih pratećih uz osnovnu poljoprivrednu delatnost.
Apostrofiranjem koncepta integralnog i održivog razvoja, gde poljoprivreda i razvoj malih i srednjih preduzeća, kao i razvoj turizma na ovim prostorima može započeti proces ekonomske, socijalne, demografske i kulturne revitalizacije ruralnog područjua, što je od dugoročnog strateškog značaja.

“Na današnjoj Skupštini doneta je odluka o planu detaljne regulacije centralne zone naselja Čalma. Ovaj plan detaljne regulacije omogućiće izgradnju centralne zone naselja Čalma i taj plan je osnov za razvoj tercijarnih delatnosti u jednom naseljenom seoskom mestu. U skladu sa strategijom razvoja ruralnih područja i sa prostornim planom teritorije grada Sremska Mitrovica izrađen je ovaj plan detaljne regulacije koju u centralnoj zoni naselja Čalma predviđa razvoj tercijalnih delatnosti. Ovaj razvoj doprinosi zaustavljanju odlaska mladih ljudi sa seoskih područja i negativan demografski trend, ovaj plan je osnov za izgradnju svih onih tercijarnih sadržaja, usluge, trgovina, administrativne delatnosti koje se grade u zoni dominantnog jednoporodičnog stanovanja što znači da izgradnja novih objekata ili svi ovi stari objekti mogu da se dopune objektima koji će u sebi sadržati poslovne objekte malih i srednjih preduzeća i trgovine usluge itd. Mislimo da je to dobar trend za grad, da se za sva naseljena mesta iz godine u godinu razvijaju centralni delovi sela i tako se mladi zadržavaju u selu da žive i posluju na tom prostoru. Donete su i dve odluke o pristupanju izradi planovi, to je sam početak, prvi, vrlo značajan je solarna elektrana Noćaj I i Noćaj II, radi se na prostoru katastarskih opština na poljoprivrednom zemljištu, to zemljište i dalje ostaje u funkciji poljoprivrede jer se tamo mogu postavljati solarne elektrane pogotovo ako imaju agrosolar. Na 300 hektara planira se izrada solarnog parka kapaciteta 75 megavata a istovremeno se u skladu sa tipom solarnih panela mogu gajiti kulture kompatabilne tom prostoru. Taj prostor će proizvoditi toliko energije koja može da pokrije potrebe celog Srema.Drugi plan detaljne regulacije je severno od magistralne železničke pruge odnosno u onom prostoru koji zovemo KPZ, tamo se dešava urbana remodelacija i naše ekipe su obišle teren i prostor gde se nalazi škola „Slobodan Bajić Paja“ tamo se nalazi površina koja može da se uredi u javnu namenu koja će činiti ulicu a ostali prostor može se odrediti za izgradnju stambenih objekata. Kompleks škole će se urediti da se reši uočeni imovinsko pravni odnosi.“ rekla je direktorica Javnog preduzeća za poslove urbanizma, Mirjana Vašut.

Granicom Plana obuhvaćena je površina od 8,1ha. Prostor obuhvata Plana se nalazi u građevinskom području seoskog naselja Čalma, u centralnom delu naselja.
Granica obuhvata Plana polazi iz tačke 1, u kojoj se seku granice parcela br. 484 i 379(ulica Zanatlijska). Dalje, granica se pruža prema istoku, preteći severnu stranu regulacionog pojasa ulice Branka Radičevića, sve do tačke br. 2, na spoju parcela br. 914(ulica Pobede) i severnog gornjeg ugla parcele br. 354. Nastavlja prema istoku, južnom stranom regulacionog pojasa uluce Planinske, odnosno, severnim granicama parcela br. 354, 361, 359 i 357, do tačke 3. Od tačke 3 granica se pruža ka jugu, idući po istočnim granicama parcela br. 357, 358, 350, 349, 347 i 345, do tačke 4. Od tačke 4, obuhvat ide ka zapadu, niz južne granice parcela br. 345 i 344, do tačke 5, koja predstavlja spoj parcela br. 344 i 914. Od tačke 5, dalje prema zapadu, južnom stranom regulacionog pojasa ulice Ledinske (parcela br. 344), do tačke br. 6. Od tačke br. 6 ka severu, istočnom stranom regulacionog pojasa ulice Zanatlijske, do spoja sa tačkom 1, gde se zatvara granica obuhvata.
Parcele navedene u tabelarnom prikazu, a prema podacima iz izvoda rgz.web-a lista nepokretnosti, imaju sledeće karakteristike :

Na ovom prostoru obuhvataju se dve zone ili dva bloka, jedan je blok sa naseljskim parkom spomen obeležja iz Drugog svetskog rata i objektima u javnoj nameni i objektima u tercijarnoj nameni, promene koje će se desiti u ovom bloku, ovaj plan sadrži sve elemente centralne zone jednog seoskog naselja.

Urediće se park, prostor za izgradnju, projekat za objekat koji će najverovatnije biti u smislu kulture, izgradnja savremenog objekta prodavnice u Čalmi. Što se tiče stanovanja ruralnog karaktera, planiramo da se to ubaci u poslovanje centralnog sadržaja, na postojećim parcelama u privatnom vlasništvu mogu se graditi objekti koji će u svom prizemlju imati sadržaj od značaja, banke, ambulante i u tom smislu aktiviranjem ovog dela moćiće se podići neki stepen urbaniteta i mogućnosti da se stanovnici Čalme tu mogu zaposliti i raditi.

(Foto: Print screen / PDR / JP Urbanizam)

Plan detaljne regulacije centralnog bloka sa parkom u naselju Čalma kod Sremske Mitrovice stvara planski osnov za izgradnju svih sadržaja potrebnih za savremeni način življenja u seoskom naselju i izgradnju neodostajuće mreže infrastrukture.
Obuhvaćena je površina od 8,1 ha, a čine je ulice Zanatlijska, Branka Radičevića, Pobede, Planinska, Ledinska.
Planirano porodično stanovanje ruralnog karaktera u bloku centralnih naseljskih sadržaja zauzima 4 ha i ne menja se u odnosu na postojeće stanje. Planirano je povećanje mogućnosti izgradnje novih objekata namenjenih stanovanju u ulici Ledinska.
Površine sa centralnim sadržajima će se povećati od 1,17 ha na 1,52 ha tako da se u ulici Branka Radičevića stvaraju prostorni uslovi za izgradnju objekata u javnoj nameni.
Postojeće zelene površine koje se uklapaju urbanistički u prostor bloka i nadopunjuju centralne i komercijalne sadržaje ostaju nepromenjene.
Moguće kompatibilne delatnosti centralnoj zoni naselja su :
– usluge u funkciji stanovanja- ugostiteljstvo,- sport i rekreacija,- administracija,- zdravstvo,- trgovina,- otvorene zelene površine – park.
U Planom obuhvaćenom prostoru, u zonama A i C , prema nameni površina i planiranoj organizaciji prostora, formirano je pet funkcionalnih celina – blokova.

Urbanistička zona A – zelene površine
Urbanističku zonu A čine parkovske površine, blok A1 – centralni park naselja Čalma i blok A2, manji park. Na ovim, delimično uređenim površinama, moguće je hortikulturno i parterno uređenje prostora za odmor ili igru dece. U ovom prostoru formirati zeleni „kutak“ u koji se postvalja urbani mobilijar i rekviziti za igru dece, rekreaciju odraslih i slično.
Za komplentnu rekonstrukciju i preuređenje ovih prostora, koje zahteva dodatnu infrastrukturnu opremljenost predviđena je izrada Urbanističkog projekta.

Urbanistička zona B – porodično stanovanjePostojeći objekti porodičnog stanovanja ruralnog karaktera, na sopstvenoj parceli, spratnosti do P+1+Pk, sa pratećim pomoćnim objektima, tipičnim za seoska domaćinstva.

Urbanistička zona C– centralni sadržajiU okviru ove zone izdvajaju se 3 bloka:
– Blok C1- lokalna samouprava i kultura. Postojeći objekat lokalne samouprave ima svojstvo nepokretnosti sa spomeničkim vrednostima, te se spoljni izgled objekta usklađuje sa konzervatorskim uslovima. Moguća je izgradnja novog objekta ili dogradnja postojećeg, koji će biti takođe u javnoj funkciji, za potrebe sadržaja iz oblasti kulture. Novi objekat je po svim parametrima potrebno uskladiti sa postojećim, pa ja za ovaj blok obavezna izrada Urbanističkog projekta arhitektonske razrade lokacije.
– Blok C2 – obrazovanje. U ovom bloku nalazi se objekat osnovnog obrazovanja, sa školskim dvorištem i sportskim terenima. U kompleksu škole moguće je parterno preuređenje i ozelenjavanje, kao i rekonstrukcija i sanacija postojećeg objekta, a za svaku dogradnju i eventualnu novu izgradnju, neophodna je izrada Urbanističkog projekta.
– Blok C3- zdravsvena zaštita. Postojeći objekat ambulante sa mogućnošću proširenja sadržaja u funkciji zdravstva, uz obaveznu izradu Urbanističkog projekta arhitektonske razrade.
Moguća prepalcelacija parcela br. 346 i 347, odnosno spajanje u jednu.

Urbanistička zona D – komercijalne delatnosti
Zona planirana za izgradnju objekata i uređenje površina za komercijalne i uslužne delatnosti, tj. objekte u funkciji trgovine za snabdevanje lokalnog stanovništva prehrambenim proizvodima i sl. (marketi, samousluge,itd.)

Urbanistička zona E – saobraćajne površine
Površine regulacionog pojasa saobraćajnica definisan je regulacionim linijama, odnosno uličnim koridorima. U ovom prostoru planira se izgradnja saobraćajne i sve ostale infrastrukture kao i uređenje javnih zelenih površina (drvoredi).

Možda Vam se svidi i

1 komentar

Vasa 10.06.2022. - 10:51 am

U okviru sprovođenja akcije energetske efikasnosti kada će biti raspisan Oglas za zamenu kotlova na čvrsto gorivo za gasne kotlove za fizička lica na teritoriji grada Srem. Mitrovica a za 2022 godinu.

Komentari su zatvoreni.