Šta će se raditi u naselju Čalma?

Od strane Ozon
1 komentar

Na ovom prostoru obuhvataju se dve zone ili dva bloka, jedan je blok sa naseljskim parkom spomen obeležja iz Drugog svetskog rata i objektima u javnoj nameni i objektima u tercijarnoj nameni, promene koje će se desiti u ovom bloku, ovaj plan sadrži sve elemente centralne zone jednog seoskog naselja. Urediće se park, prostor za izgradnju, projekat za objekat koji će najverovatnije biti u smislu kulture, izgradnja savremenog objekta prodavnice u Čalmi. Što se tiče stanovanja ruralnog karaktera, planiramo da se to ubaci u poslovanje centralnog sadržaja, na postojećim parcelama u privatnom vlasništvu mogu se graditi objekti koji će u svom prizemlju imati sadržaj od značaja, banke, ambulante i u tom smislu aktiviranjem ovog dela moćiće se podići neki stepen urbaniteta i mogućnosti da se stanovnici Čalme tu mogu zaposliti i raditi.

(Foto: Print screen / PDR / JP Urbanizam)

Plan detaljne regulacije centralnog bloka sa parkom u naselju Čalma kod Sremske Mitrovice stvara planski osnov za izgradnju svih sadržaja potrebnih za savremeni način življenja u seoskom naselju i izgradnju neodostajuće mreže infrastrukture.
Obuhvaćena je površina od 8,1 ha, a čine je ulice Zanatlijska, Branka Radičevića, Pobede, Planinska, Ledinska.
Planirano porodično stanovanje ruralnog karaktera u bloku centralnih naseljskih sadržaja zauzima 4 ha i ne menja se u odnosu na postojeće stanje. Planirano je povećanje mogućnosti izgradnje novih objekata namenjenih stanovanju u ulici Ledinska.
Površine sa centralnim sadržajima će se povećati od 1,17 ha na 1,52 ha tako da se u ulici Branka Radičevića stvaraju prostorni uslovi za izgradnju objekata u javnoj nameni.
Postojeće zelene površine koje se uklapaju urbanistički u prostor bloka i nadopunjuju centralne i komercijalne sadržaje ostaju nepromenjene.
Moguće kompatibilne delatnosti centralnoj zoni naselja su :
– usluge u funkciji stanovanja- ugostiteljstvo,- sport i rekreacija,- administracija,- zdravstvo,- trgovina,- otvorene zelene površine – park.
U Planom obuhvaćenom prostoru, u zonama A i C , prema nameni površina i planiranoj organizaciji prostora, formirano je pet funkcionalnih celina – blokova.

Urbanistička zona A – zelene površine
Urbanističku zonu A čine parkovske površine, blok A1 – centralni park naselja Čalma i blok A2, manji park. Na ovim, delimično uređenim površinama, moguće je hortikulturno i parterno uređenje prostora za odmor ili igru dece. U ovom prostoru formirati zeleni „kutak“ u koji se postvalja urbani mobilijar i rekviziti za igru dece, rekreaciju odraslih i slično.
Za komplentnu rekonstrukciju i preuređenje ovih prostora, koje zahteva dodatnu infrastrukturnu opremljenost predviđena je izrada Urbanističkog projekta.

Urbanistička zona B – porodično stanovanjePostojeći objekti porodičnog stanovanja ruralnog karaktera, na sopstvenoj parceli, spratnosti do P+1+Pk, sa pratećim pomoćnim objektima, tipičnim za seoska domaćinstva.

Urbanistička zona C– centralni sadržajiU okviru ove zone izdvajaju se 3 bloka:
– Blok C1- lokalna samouprava i kultura. Postojeći objekat lokalne samouprave ima svojstvo nepokretnosti sa spomeničkim vrednostima, te se spoljni izgled objekta usklađuje sa konzervatorskim uslovima. Moguća je izgradnja novog objekta ili dogradnja postojećeg, koji će biti takođe u javnoj funkciji, za potrebe sadržaja iz oblasti kulture. Novi objekat je po svim parametrima potrebno uskladiti sa postojećim, pa ja za ovaj blok obavezna izrada Urbanističkog projekta arhitektonske razrade lokacije.
– Blok C2 – obrazovanje. U ovom bloku nalazi se objekat osnovnog obrazovanja, sa školskim dvorištem i sportskim terenima. U kompleksu škole moguće je parterno preuređenje i ozelenjavanje, kao i rekonstrukcija i sanacija postojećeg objekta, a za svaku dogradnju i eventualnu novu izgradnju, neophodna je izrada Urbanističkog projekta.
– Blok C3- zdravsvena zaštita. Postojeći objekat ambulante sa mogućnošću proširenja sadržaja u funkciji zdravstva, uz obaveznu izradu Urbanističkog projekta arhitektonske razrade.
Moguća prepalcelacija parcela br. 346 i 347, odnosno spajanje u jednu.

Urbanistička zona D – komercijalne delatnosti
Zona planirana za izgradnju objekata i uređenje površina za komercijalne i uslužne delatnosti, tj. objekte u funkciji trgovine za snabdevanje lokalnog stanovništva prehrambenim proizvodima i sl. (marketi, samousluge,itd.)

Urbanistička zona E – saobraćajne površine
Površine regulacionog pojasa saobraćajnica definisan je regulacionim linijama, odnosno uličnim koridorima. U ovom prostoru planira se izgradnja saobraćajne i sve ostale infrastrukture kao i uređenje javnih zelenih površina (drvoredi).
Grad Sremska Mitrovica naručilac je izrade Plana, a obrađivač JP Urbanizam.

eKapija/Ozon

Možda Vam se svidi i

1 komentar

Vasa 10.06.2022. - 10:51 am

U okviru sprovođenja akcije energetske efikasnosti kada će biti raspisan Oglas za zamenu kotlova na čvrsto gorivo za gasne kotlove za fizička lica na teritoriji grada Srem. Mitrovica a za 2022 godinu.

Komentari su zatvoreni.