Kako do subvencije za stolariju i energetsku efikasnost

Od strane Ozon
0 komentar

Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji našeg Grada raspisan je, i sa pratećom dokumentacijom objavljen na sajtu Grada Sremska Mitrovica. Javni poziv je zatvoren 03.06.2022. godine. Nakon ovog poziva i formiranja liste privrednih subjekata biće objavljen i poziv za građane koji će biti krajnji korisnici ovih mera.

Nakon potpisivanja tehničkog sporazuma sa privrednim subjektima, Grad sprovodi postupak odabira krajnjih korisnika (domaćinstava). Obaveza je da krajnji korisnik prilikom prijave predmere/predračune uzme samo od direktnih korisnika koji su odabrani u prethodnoj fazi.

Nakon izbora pojedinačnih projekata građana i utvrđivanja konačnog broja korisnika po privrednom subjektu, potpisuju se trojni ugovori između Grada Sremska Mitrovica – Gradske uprave za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata, direktnog korisnika i krajnjeg korisnika o realizaciji mera energetske sanacije.

Grad će vršiti prenos sredstava isključivo direktnim korisnicima ne krajnjim korisnicima, nakon što pojedinačni krajnji korisnik izvrši uplatu direktnom korisniku celokupnu svoju obavezu i nakon završetka realizacije mere.

Uslov da se prenesu sredstva direktnom korisniku je potvrda Komisije da su radovi izvedeni kako je predviđeno predmerom i predračunom koji je građanin predao kada se prijavio za meru kao i u skladu sa zapisnikom Komisije o obavljenom izlasku na teren, a nakon izvršenih radova.

Nakon potpisivanja tehničkog sporazuma sa privrednim subjektima, Grad sprovodi postupak odabira krajnjih korisnika (domaćinstava). Po pozivu koji će biti raspisan, ravo učešća na Javnom pozivu imaju građani koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • da je podnosilac prijave vlasnik sa mestom prebivališta u porodičnoj kući ili u stanu za koji podnosi prijavu (prema rešenju za porez na imovinu ili fotokopiji, odnosno očitanoj ličnoj karti),
  • da je izmirio dospele obaveze po osnovu poreza na imovinu,
  • da poseduje jedan od sledećih dokaza za stambeni objekat:
  • dokaz o izgradnji objekta pre donošenja propisa o izgradnji,
  • građevinsku dozvolu dobijenu kroz redovan postupak obezbeđenja dozvole,
  • građevinsku dozvolu dobijenu iz postupka legalizacije,
  • rešenje o ozakonjenju.

Dodeljen novac može se iskoristiti za u četiri slučaja.

Prvi slučaj je unapređenje termičkog omotača, odnosno zamena spoljnih prozora i vrata, termička izolacija ispod krova, kao i termička izolacija zidova i tavanica. Najveće interesovanje među građanima vlada za upravo ovim subvencijama.

Zatim, novac od subvencije može se iskoristiti za unapređenje termotehničkih sistema zgrade – kupovinu efikasnijeg kotala ili peći, radijatora, cirkulacionih pumpi, uređaja za merenje i regulisanje toplote i cevne mreže.

Za projekte unapređenja energetske efikasnosti u zgradama maksimalan iznos podsticaja je 30 miliona dinara, ali u opštinama čiji je stepen razvijenosti ispod 50 odsto republičkog proseka, država može finansirati i do 100 odsto vrednosti projekta. U ostalim slučajevima država može da finansira do 70 odsto.

Sledeća moguća namena jesu solarni kolektori, a zatim i solarni paneli.

Novac se može dobiti za nabavku solarnih panela snage koja nije veća od odobrene snage mernog mesta, što se može videti na računu za struju, a maksimalno do snage od 6 kilovata.

Subvencije za zamenu stolarije neće pokriti troškove nabavke materijala i radova koji nastaju pre prvog obilaska Komisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje projekata energetske efikasnosti.

Takođe, subvencije ne pokrivaju troškove u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem kreditnog zaduženja, dakle troškove odobravanja kredita, kamata, osiguranja kredita i slične troškove.

Troškove nabavke opreme koju podnosilac zahteva za subvencionisanje sam proizvodi, kao i troškove usluga koje podnosilac sam izvršava, takođe nisu pokriveni iznosom subvencije.

Pravo na učestvovanje na konkursu za dobijanje subvencija za zamenu stolarije imaju svi građani koji ispunjavaju dva propisana uslova.

Prvi od tih uslova jeste da budete vlasnik stana ili kuće za koju podnosite prijavu, kao I da vam je prijavljeno mesto prebivališta upravo na toj adresi.

Drugi uslov je da posedujete neki od dokaza za stambeni objekat za koji podnosite prijavu – prepis lista nepokretnosti, kojim se dokazuje da je objekat izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji, da je preuzet iz zemljišne knjige, kao i da je upisan po zakonu o zakonjenju ili ima upotrebnu dozvolu.

Drugi dokaz jeste upotrebna dozvola, ukoliko objekat nije zaveden u katastru. U istom slučaju možete priložiti, umeso upotrebne dozvole, rešenje o ozakonjenju.

Kada se prijavljujete na konkurs, možete da se opredeliti samo za jednu meru, na primer zamenu spoljnih prozora ili instalaciju solarnog panela.

Za građane će biti raspisan jedan javni poziv, a na osnovu bodovanja koje određuje opština, pravi se jedinstvena rang lista građana.

Poziv za građane raspisuje lokalna samouprava.

Ko ne može da se prijavi za subvencije?

Ukoliko ne živite u stanu ili kući za koji želite da podnesete zahtev, nećete moći da računate subvencije.

Takođe, pravo na subvencije za zamenu stolarije i energetsku efikasnost nemaju vlasnici nekretnina koji su u prethodnom periodu koristili sredstva Grada za slične aktivnosti, kao I vlasnici stambenih objekata koji su tokom prethodne dve godine nakon dostavljanja rešenja o dodeli bespovratnih sredstva za slične aktivnosti odustali od sprovođenja tih aktivnosti.

Na subvencije nemaju pravo ni vlasnici stambenih objekata koji su se prijavili za više od jedne mere.

Konkurs za energetsku sanaciju kuća i stanova u Sremskoj Mitrovici tokom maja – Ozon Media

Možda Vam se svidi i