Firma iz Šimanovaca planira izgradnju kompleksa za proizvodnju delova za autoindustriju u Sremskoj Mitrovici

Od strane Ozon
0 komentar

Albon Engineering&Manufacturing iz Šimanovaca planira izgradnju objekta proizvodno poslovnog kompleksa namenjenog za proizvodnju metalnih delova za autoindustriju u Sremskoj Mitrovici.
Naručilac urbanističkog projekta, koji se nalazi na javnom uvidu do 9. novembra, je Conform iz Novog Sada.
Predmetna parcela je građevinsko zemljište i nalazi se jugoistočno od centra grada u radnoj zoni Jezero. Planirana je izgradnja dva objekta: proizvodno-poslovni objekat (proizvodnja metalnih delova za autoindustriju) i portirnice.
Površina obuhvata Urbanističkog projekta iznosi 32.965 m2 (3,29ha).
Projektovani objekat broj 1 izvodiće se kao proizvodna hala za potrebe proizvodnje metalnih delova za autoindustriju. Konstruktivni sistem objekta je skeletna, ramovska, armiranobetonska prefabrikovana konstrukcija koja se sastoji od horizontalnih i vertikalnih nosećih elemenata. Spratnost objekta je P+1, a predviđena ukupna bruto površina iznosi 10.867 m2.
Drugi objekat – portirnica planirana je kao slobodnostojeći objekat spratnosti P+0. Sastoji se od radnog prostora i toaleta, a ispred objekta je planirana nadstrešnica koja će se protezati preko saobraćajnice. Bruto površina drugog objekta iznosi 105 m2.
Parcela ima pristup javnoj površini preko dva dvosmerna kolska priključka i pristupne saobraćajnice, koja nakon ulaska u parcelu kruži oko planiranih objekata i tako omogućava kretanje teških i lakih vozila.
Predviđeno je potpuno ograđivanje predmetne parcele i u sam kompleks se ulazi preko dve kapije. Ispred proizvodne hale planiran je parking prostor sa 30 parking mesta za utomobile (4 mesta za invalide sa jugoistočne strane i 26 parking mesta za automobile) i 2 parking mesta za kamione sa jugozapadne strane.Oko hale je planirana i pešačka staza, a sa jugoistočne strane predviđen je veliki plato.
Obrađivač projekta je Javno preduzeće za urbanističke poslove Urbanizam iz Sremske Mitrovice.

eKapija

Možda Vam se svidi i