Do isteka prijava na konkurs za dodelu studenskih stipendija još šest dana

Od strane Ozon
0 komentar

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisalo je konkurs za dodelu studentskih stipendija studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji za školsku 2022/2023. godinu.

I Uslovi za prijavu na konkurs za dodelu studentskih stipendija

Pravo da se prijave na Konkurs za dodelu studentskih stipendija, u skladu sa zakonom, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji nisu u radnom odnosu, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji nisu gubili ni jednu godinu tokom studija, uz maksimalnu efikasnost tokom studiranja, koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli prosečnu ocenu najmanje 9,00 (devet) i koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti od II do V (i VI) godine osnovnih studija i studenti drugog i trećeg stepena studija, koji su odmah po završetku osnovnih studija nastavili studije drugog, odnosno trećeg stepena studija i ukoliko ispunjavaju ostale uslove u skladu sa zakonom i pravilnikom. 

Studenti iz osetljivih društvenih grupa

Studenti iz osetljivih društvenih grupa (studenti bez roditeljskog staranja, iz jednoroditeljske porodice, pripadnici romske nacionalne manjine, studenti sa invaliditetom, studenti sa hroničnim bolestima, studenti čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ, izbeglice i raseljeni studenti, povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti) imaju pravo da podnesu zahtev da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenog broja, pod uslovima iz stava 1. ove tačke Konkursa, a primenom blažih kriterijuma, u skladu sa zakonom i pravilnikom, izuzev studenata bez roditeljskog staranja, studenata pripadnika romske nacionalne manjine i studenata sa invaliditetom, koji se posebno rangiraju primenom blažih kriterijuma u skladu sa afirmativnim merama u oblasti obrazovanja, od druge godine studija, ukoliko nisu gubili godinu tokom studija, bez obzira na prosečnu ocenu i ESPB bodove.

Broj studentskih stipendija utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u budžetu Republike Srbije za odgovarajuću godinu.

II Potrebna dokumenta 

Student, osnovnih studija, prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce, koji su navedeni u konkursu i čine njegov sastavni deo, i to:

 • PRIJAVU (Obrazac br. 1),
 • UVERENjE o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija (Obrazac br. 2),
 • dva primerka svojeručno potpisanog UGOVORA o studentskoj stipendiji (Obrazac br. 5a) i
 • štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte (bez čipa).

Student, koji je bio korisnik studentske stipendije za školsku 2021/2022. godinu, prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo, i to:

 • PRIJAVU (Obrazac br. 1a) – sadrži dokaz o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija i
 • štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte (bez čipa).

Student, na studijama drugog ili trećeg stepena, prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo, i to:

 • PRIJAVU (Obrazac br. 1),
 • UVERENjE o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija (Obrazac br. 2),
 • dva primerka svojeručno potpisanog UGOVORA o studentskoj stipendiji (Obrazac br. 5a), ukoliko do sada nije koristio studentsku stipendiju,
 • fotokopiju uverenja o diplomiranju na osnovnim studijama i master studijama,
 • dokaz da nije u radnom odnosu
 • izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje (student mora biti prijavljen u Nacionalnoj službi za zapošljavanje) ili potvrdu nadležnog organa (potvrdu iz PIO fonda ukoliko nema uplata iz radnog odnosa) kojom se potvrđuje da nije u radnom odnosu i
 • štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte (bez čipa).

Napred navedena dokumenta, odnosno dokazi moraju biti overeni od strane odgovarajuće službe, i to:

 • Obrazac br. 2 i Obrazac br. 1a – overava visokoškolska ustanova na kojoj studira učesnik konkursa;
 • dokaz da nije u radnom odnosu – izdaje nadležni organ za tržište rada u opštini njegovog prebivališta (student mora biti prijavljen u Nacionalnoj službi za zapošljavanje) ili potvrdu iz PIO fonda ukoliko nema uplata iz radnog odnosa.

Studenti iz osetljivih društvenih grupa, osim napred navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, i to:

 1. studenti bez roditeljsko staranja- potvrdu da su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice preminulih roditelja,
 2. iz jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je roditelj nepoznat,
 3. pripadnici romske nacionalne manjine – potvrdu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma,
 4. studenti sa invaliditetom i studenti sa hroničnim bolestima – potvrdu udruženja studenata sa hendikepom, potvrdu udruženja invalida ili lekarsko uverenje izdato od nadležnog doma zdravlja,
 5. studenti čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ – potvrdu odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica,
 6. izbeglice i raseljeni studenti – potvrdu da student ima status izbeglice ili raseljenog lica (pribavlja se u Komesarijatu za izbeglice i migracije RS, a preko Povereništva za izbeglice sa teritorije opštine na kojoj boravi) i
 7. povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti – potvrdu MUP-a. 

Potvrde ne mogu biti starije od devedeset (90) dana.

Eventualna dopuna dokumentacije može se izvršiti preko visokoškolske ustanove u roku predviđenom za dokumentovane prigovore.

Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

III Rok za podnošenje dokumenata

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 3. do 31. oktobra 2022. godine.

Konkursna dokumentacija dostavljena po isteku navedenog roka neće biti razmatrana.

IV Kriterijumi za utvrđivanje redosleda

Redosled prijavljenih studenata za dodelu studentske stipendije utvrđuje se na osnovu:

 1. uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju i
 2. efikasnosti studiranja.

Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju iskazuje se brojem bodova u visini prosečne ocene položenih ispita tokom studiranja (od 9 do10 bodova). Efikasnost studiranja iskazuje se brojem ESPB bodova,prema godini studija u koju je student upisan, i to:

 1. za studente koji ostvare 60 ESPB – 3,50 bodova,
 2. za studente koji ostvare 120 ESPB – 4,00 boda,
 3. za studente koji ostvare 180 ESPB – 4,50 bodova,
 4. za studente koji ostvare 240 ESPB – 5,00 bodova i
 5. za studente koji ostvare 300 ESPB – 5,50 bodova.

(ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova u toku studija).

Studenti se rangiraju prema ukupnom broju ESPB bodova ostvarenom po svim osnovama koje se vrednuju za dodelu studentske stipendije.

Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.

V Postupak

Student za dobijanje studentske stipendije podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom visokoškolskoj ustanovi u koju je upisan, u roku utvrđenom Konkursom.

Visokoškolske ustanove od 1. do 5. novembra 2022. godine, uz sačinjen i overen kontrolni spisak prijavljenih studenata (na obrascu koji je sastavni deo Konkursa) dostavljaju podneta konkursna dokumenta, zavisno od svog sedišta, odgovarajućoj službi za sprovođenje konkursa, prema uputstvu za sprovođenje konkursa.

Izvod iz utvrđenog predloga rang liste dostavlja se odgovarajućim visokoškolskim ustanovama u koje su upisani studenti za dobijanje studentske stipendije.

Svaki student ima pravo dokumentovanog prigovora na predlog rang liste u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja odgovarajućeg izvoda iz predloga rang liste na oglasnoj tabli, internet stranici Ministarstva ili internet stranici ovlašćene banke (www.studenti.unicreditbank.rs).

Student podnosi dokumentovani prigovor Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije, preko visokoškolske ustanove u koju je upisan.

Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija. Prigovor koji nije obrazložen, odnosno uz koji nije dostavljena odgovarajuća dokumentacija neće se razmatrati.

Visokoškolska ustanova, u roku od tri (3) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, sačinjava spisak studenata koji su podneli prigovore i dostavlja ga sa dokumentacijom Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije.

Komisija za učeničke i studentske kredite i stipendije razmatra prigovore i utvrđuje konačnu rang listu, koja se objavljuje na internet stranici Ministarstva ili internet stranici ovlašćene banke (www.studenti.unicreditbank.rs).

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u roku do devedeset (90) dana od dana zaključenja konkursa, donosi odluku o dodeli studentske stipendije za školsku 2022/2023. godinu na osnovu konačne rang liste.

Na osnovu odluke ministra o dodeli studentske stipendije, student zaključuje ugovor o stipendiji s Ministarstvom, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendije.

Stipendija se dodeljuje bez obaveze vraćanja.

VI Isplata stipendija

Studentu se isplaćuje studentska stipendija u 10 jednakih mesečnih rata.

Odobrena stipendija isplaćuje se preko studentskog tekućeg računa otvorenog kod ovlašćene banke (UniCredit Bank Srbija a.d.).

Studentu se obustavlja isplata odobrene stipendije u slučaju netačno prikazanih podataka, kada istovremeno prima stipendiju, kredit ili sličan oblik davanja po drugom osnovu iz budžeta Republike Srbije, kada izgubi pravo na finansiranje studiranja iz budžeta ili napusti redovne studije.

VII Konkursni obrasci

Obrasci naznačeni u tački II ovog konkursa (zajedno s uputstvima o pribavljanju potrebnih dokumenata i podnošenju prijava na konkurs) posebno su štampani u vidu brošure STUDENTSKI KREDITI I STIPENDIJE 2022/2023.

Student koji je bio korisnik studentske stipendije za školsku 2021/2022. godinu, preko visokoškolske ustanove (dostavljen od strane ovlašćene banke) dobija(na svoje ime ispunjen) obrazac – PRIJAVU (Obrazac br. 1a), kojim prijavljuje svoje učešće na konkursu za školsku 2022/2023. godinu, uz podnošenje ostalih dokumenata navedenih u konkursu.

Bliže informacije o dostupnosti izdanja konkursnih obrazaca iz navedene brošure zainteresovani mogu dobiti na visokoškolskim ustanovama, 15 dana pre početka konkursa.

Napomena:

Student, koji je bio korisnik studentske stipendije za školsku 2021/2022. godinu, a narednu godinu je upisao sa prenetim ispitom iz prethodne godine studija ili s prosečnom ocenom manjom od 9,00 (devet) – može podneti prijavu za dobijanje studentskog kredita, u skladu s uslovima Konkursa za dodelu studentskih kredita, uz podnošenje PRIJAVE- Obrazac br. 1a, Uverenja o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice (Obrazac br. 4) i dva svojeručno potpisana Ugovora o studentskom kreditu (Obrazac br. 5), kao i štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte (bez čipa).

Možda Vam se svidi i