Sve o trećem paketu pomoći privredi – Od kada mora da postoji firma, kako da se prijavite i koji je rok da iskoristite novac

Od strane Ozon
0 komentar

Programom direktnih davanja iz republičkog budžeta privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica proizrokovanih epidemijom Covid-19, obuhvaćene su firme koje su zaključno sa danom stupanja na snagu programa osnovane i registrovane,odnosno ako su zaključno sa danom stupanja na snagu programa postali obveznici PDV, kao i one kojima na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kome se isplaćuju direktna davanja nije privremeno oduzet PIB.
Pravo na isplatu direktnih davanja mogu da koriste i preduzetnici, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici paušalci koji su registrovali privremeni prekid obavljanja delatnosti najranije na dan stupanja na snagu programa. 
Trećim paketom državne pomoći nisu obuhvaćene banke, društva za osiguranje i društva za reosiguranje, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, davaoci finansijskog lizinga, kao i platne institucije i institucije elektronskog novca.
Kako da se prijavite
Privredni subjekt prihvata isplatu direktnih davanja tako što daje posebnu izjavu na portalu Poreske uprave ePorezi. Izjava se daje se posebno za isplatu svakog davanja u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje novac, a najkasnije do poslednjeg dana u tom mesecu u skladu sa objašnjenjem koje će biti objavljeno na sajtu Poreske uprave.
Privrednim subjektima u privatnom sektoru koji ne podnose Obrazac PPP-PD, odnosno koji nemaju zaposlene i nisu preduzetnici, odnosno preduzetnici poljoprivrednici koji su se opredelili za isplatu lične zarade, direktna davanja se isplaćuju bez davanja izjave o prihvatanju isplate direktnih davanja u rokovima i na način propisan Programom.
Isplata sa posebnog namenskog računa
Isplata novca vrši se sa posebnog namenskog računa otvorenog za tu namenu kod Uprave za trezor, na osnovu dostavljenih podataka za isplatu u elektronskom obliku od Poreske uprave.
Namenski račun biće otvoren kod banke koja vodi tekući račun tog privrednog subjekta, a ukoliko firma ima otvorene tekuće račune kod više banaka dužna je da najkasnije 25. marta 2021. godine, putem elektronskih servisa Poreske uprave, dostavi podatak o nazivu banke kod koje će mu biti otvoren COVID račun.
Uprava za trezor i banka ne mogu naplatiti naknadu, niti druge troškove tog računa, a Narodna banka Srbije ne naplaćuje Upravi za trezor i banci naknade, niti druge troškove za izvršenje platnih transakcija u vezi s tim računima.
Po prenosu novčanih sredstava od nadležnog ministarstva, Uprava za trezor vrši prenos sredstava privrednim subjektima u privatnom sektoru na njihove COVID račune. Sredstva na COVID računu izuzeta su od prinudne naplate.
Banka gasi COVID račun zbog prestanka programa direktnog davanja ili gubitka prava na korišćenje. U slučaju da privredni subjekt ne prenese novčana sredstva sa COVID računa na tekuće račune zaposlenih do dana gašenja tog posebnog računa, banka prenosi sredstva s tog računa na poseban račun sa koga su direktna davanja isplaćena.
Šta kada se desi nenamerna greška
U slučaju da privredni subjekt usled nepravilnog izvršenja platne transakcije greškom prenese novčana sredstva sa COVID računa na tekuće račune lica kojima nisu namenjena, banke po dobijanju pismenog obaveštenja i zahteva privrednog subjekta koji je načinio grešku, sprovode analizu svakog konkretnog slučaja.
U situacijama kada ocene da je u pitanju nenamerna greška i kada bez odlaganja taj subjekt želi da nadoknadi sredstva na namenskom računu, banke uklanjaju sistemsku internu kontrolu i omogućavaju svom klijentu da uplati novčana sredstva koja je prethodno greškom preneo sa namenskog računa.
Čemu je novac namenjen i do kada se mora iskorisiti
Firme mogu primljena sredstva po osnovu direktnih davanja iskoristi isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima najkasnije do 30. jula 2021. godine.
Predviđene su isplate u aprilu, maju i junu 2021.godine i to u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podnet Obrazac PPP-PD i to do 31. marta (za februar), 30. aprila (za mart) i 31. maja (za april).
Broj zaposlenih kod preduzetnika, preduzetnika paušalca, preduzetnika poljoprivrednika i preduzetnika drugog lica uvećava se za jedan,osim u slučaju kada oni imaju istovremeno i status zaposlenog ili korisnika penzije.
Broj zaposlenih uvećava se i za broj zaposlenih sa nepunim radnim vremenom, i to tako što se za svakog zaposlenog sa nepunim radnim vremenom ukupan broj zaposlenih uvećava srazmerno ugovorenom procentu angažovanja u odnosu na puno radno vreme, a što se utvrđuje na osnovu podataka iz Obrasca PPP-PD za odgovarajući obračunski period.
Broj zaposlenih umanjuje se za broj zaposlenih za koje isplata zarade, odnosno naknade zarade, za obračunski period u celosti pada na teret drugih isplatilaca.
Gubitak prava na pomoć 
Privredni subjekt gubi pravo na korišćenje pomoći ukoliko do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja, smanji broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre stupanja na snagu Programa za period koji se završava u periodu od dana stupanja na snagu Programa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja.
Takođe, firme koje isplate dividende počev od dana stupanja na snagu Programa pa do kraja 2021. godine, nemaju pravo na pomoć.
Poreska uprava će provere vršiti svakog poslednjeg dana u mesecu počev od marta 2021. godine zaključno sa 30. septembrom 2021. godine, s tim da se ispunjenost uslova za gubitak prava može kontrolisati i nakon 30. septembra 2021. godine u rokovima za zastarelost prava na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja propisnim zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.
Privredni subjekti koji izgube pravo na pomoć dužni su da izvrše povraćaj direktnih davanja sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza počev od dana kada su im isplaćena pojedinačna direktna davanja, najkasnije u roku od pet dana od dana prestanka prava na korišćenje direktnih davanja.
Celokupan tekst Programa direktnih davanja iz republičkog budžeta privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica proizrokovanih epidemijom Covid-19 pogledajte u PDF fajlu u nastavku:

OVDE

eKapija

Možda Vam se svidi i