Skupština: USVOJENO Izrada plana detaljne regulacije stambenog bloka u Sremskoj Mitrovici

Od strane Ozon
0 komentar

Ovom Odlukom pristupa se izradi Plana detaljne regulacije stambenog bloka između ulica Jovana Cvijića, Ćukovca i Save Kovačevića u Sremskoj Mitrovici

Granica obuhvata planskog područja je određena kao preliminarna. Prostor obuhvata Plana se nalazi između ulica Jovana Cijića, Ćukovca i Save kovačevića, istočno od stambenog naselja „Aleja“ i spomen parka. Granicu obuhvata Plana na severu čini južna strana ulice Ćukovac, na istoku zapadna strana ulice Save Kovačevića i na zapadu istočna strana ulice Jovana Cvijića.

Uslovi i smernice planskih dokumenata višeg reda, šireg područja i razvojnih strategija

Prostor u obuhvatu Plana nalazi se u zoni šireg gradskog centra. U prostoru obuhvta Plana po odredbama GUP-a ovde je u većoj meri prisutno porodično i višeporodično stanovanje, s tim da su uslovi izgradnje, oblikovanja, uređenja i korišćenja prostora strožiji nego u drugim stambenim zonama. U ovoj zoni nisu dozvoljene proizvodne i poslovne delatnosti, izuzev poslovanja koje je kompatibilno centralnim sadržajima i stanovanju.

Kao prateće aktivnosti u zonama stanovanja mogu se javiti: snabdevanje stanovnika, zadovoljavanje društvenih potreba dece, omladine i odraslih, zdravstvena i socijalna zaštita, kulturne, sportske i društvene aktivnosti opšteg karaktera, ugostiteljske usluge i obavljanje zanatskih, poslovnih i uslužnih delatnosti kompatibilnih stanovanju.

Zona javnih zelenih površina planiraju se u sklopu uličnog koridora kao zelene površine javnog korišćenja. One će svojom slobodnom dostupnošću za sve stanovnike i načinom korišćenja ispuniti najvažnije socijalne funkcije. Javne zelene površine, odnosno zelene površine javnog korišćenja, treba povezati sa ostalim kategorijama zelenila u sistem zelenih površina preko uličnog zelenila.

Planirane intervencije u prostoru moraju tretirati sve elemente urbanog prostora u celini. Mogućnost transformacije namene u druge namene uslovljena je izradom plana detaljne regulacije za konkretan prostor.

Linearni javni urbani prostori su određeni regulacionim linijama, a čine ih ulice različitog saobraćajnog ranga koji predstavljaju ose urbanog identiteta. Rastojanje između regulacionih linija (širina pojasa regulacije) utvrđuje se u zavisnosti od funkcije i ranga gradskih saobraćajnica, odnosno planirane infrastrukture.

Primarna i sekundarna mreža saobraćajne i komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, elektronska komunikaciona mreža, gasna mreža, daljinsko grejanje) postavlja se, po pravilu, u pojasu ulične regulacije, odnosno na površinama javne namene, tako što se pojasi regulacije za postavljanje infrastrukturne mreže i javnog zelenila (drvoredi, parkovi, skverovi) utvrđuju planskim dokumentom.

Uređenje prostora u obuhvatu Plana zasniva se na načelima održivog razvoja i racionalnim korišćenjem građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog područja za izgradnju objekata stanovanja, a sve u cilju kontinuiranog planiranja uređenja stambenih naselja grada Sremska Mitrovica.

Donošenjem Plana doprineće se rešavanju imovinsko pravnih odnosa i racionalnijem korišćenju površina ostalog građevinskog zemljišta unutra postojećeg stambenog bloka.

Poseban cilj izrade Plana je ukidanje svojstva javnog dobra u opštoj upotrebi na katastarskoj paceli broj 3218/45 k.o. Sremska Mitrovica koje čini zaparložena zelena površina na denivelisanom i površinskom vodom ugroženom terenu. Ukidanjem javnog dobra vrši se promena javnog građevinskog zemljišta u ostalo građevinsko zemljište.

Uočeni problemi se odnose pre svega na neracionalno i neadekvatno korišćenje zemljišta u delu stambenog bloka.

Finansiranje izrade plana je iz drugih izvora finansiranja.

Izrada Plana poverava se J.P. za poslove urbanizma „Urbanizam“ iz Sremske Mitrovice. Rok za izradu plana je 90 dana od dana pribavljanja svih relevantnih podataka nadležnih ustanova i institucija.

Izlaganje materijala na rani javni uvid u trajanju od 15 dana obaviće se u zgradi gradske kuće Grada Sremska Mitrovica, ulica Svetog Dimitrija broj 13 u Sremskoj Mitrovici.

Nacrt Plana detaljne regulacije, pre podnošenja organu nadležnom za njegovo donošenje, podleže stručnoj kontroli i izlaže se na javni uvid u trajanju od 30 dana u zgradi gradske kuće Grada Sremska Mitrovica.

Izlaganje predloga Plana detaljne regulacije na javni uvid oglašava se u dnevnom i lokalnom listu, pri čemu se oglašavaju podaci o vremenu i mestu izlaganja predloga Plana detaljne regulacije na javni uvid, način na koji zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe na predlog Plana detaljne regulacije, kao i druge informacije koje su od značaja za javni uvid.

Možda Vam se svidi i