Od 1. januara 2022. godine korišćenje pesticida samo uz obuku. Sertifikat uslov za kupovinu sredstva za zaštitu bilja

Od strane Ozon
0 komentar

Od 1. januara 2022. godine svi poljoprivrednici koji koriste pesticide moraće da prođu obaveznu obuku, dok će sertifikat biti uslov da profesionalni korisnici u doglednom vremenu, kada veći broj lica bude obučen, mogu na osnovu njega da kupuju sredstva za zaštitu bilja u registrovanim prodajnim objektima, odnosno u poljoprivrednim apotekama.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009 i 17/2019 – dalje: Zakon) usvojen je 2019. godine, s tim što odredbe koje se odnose na obuku poljoprivrednih korisnika, kao i odredbe koje se odnose na obaveznu proveru tehničke ispravnosti i funkcionalnosti uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja, počinju sa primenom od 1. januara 2022. godine, navode iz Uprave za bilje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Kako objašnjavaju u resornom Ministarstvu, u skladu sa odredbama pomenutog Zakona sva lica koja koriste sredstva za zaštitu bilja u okviru svojih profesionalnih aktivnosti i lica koja svoje poljoprivredne proizvode stavljaju na tržište smatraju se profesionalnim korisnicima i dužni su da primenu sredstava za zaštitu bilja i sve aktivnosti u vezi sa primenom, kao što su rukovanje, skladištenje, transport i odlaganje, sprovode pod uslovima i na način kojim se ne ugrožava život i zdravlje ljudi i životinja i životna sredina. U tom smislu će biti organizovane obuke za sva ova lica koja će dobiti sertifikat profesionalnog korisnika.

“Kroz obuke korisnici pesticida će dobiti saznanja o samim pesticidima, mehanizmima njihovog delovanja, fizičkim i hemijskim svojstvima, pravilnom načinu rukovanja, primene, skladištenja, transporta, odlaganja. Takođe, korisnici će dobiti informacije o korišćenju ličnih zaštitnih sredstava, poštovanju karence, zaštiti zdravlja ljudi, domaćih i divljih životinja, svih neciljanih organizama, prvenstveno pčela, o integralnom upravljanju štetnim organizmima u smislu što manje upotrebe hemijskih sredstava i korišćenja agrotehničkih i mehaničkih mera u cilju suzbijanja štetnih organizama i korova”, navode u Ministarstvu poljoprivrede.

Sve ove mere imaju za cilj proizvodnju bezbedne hrane, prvenstveno u smislu ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji su manji od maksimalno dozvoljenih količina ostataka, kao i zaštitu životne sredine.

Na pitanje gde se najčešće snabdevaju srpski poljoprivrednici kada je reč o ovim sredstvima i koliko je u Srbiji zastupljeno “crno tržište” pesticida, u Ministarstvu naglašavaju da se prodaja vrši u poljoprivrednim apotekama koje moraju da budu upisane u Registar distributera i uvoznika, što znači da ispunjavaju uslove za promet i da imaju zaposleno stručno lice, koje korisnicima daje savete u vezi sa izborom pesticida i načinom primene.

“Korišćenje sredstava za zaštitu bilja mora da bude u skladu sa deklaracijom i uputstvom koje se nalazi uz svako sredstvo i u kojem je detaljno napisano o kakvom se pesticidu radi, za koju namenu je registrovan, u kojoj kulturi, količini i kom vremenskom periodu se primenjuje. To je bila obaveza i do sada, a i ubuduće”, ističu u Upravi za bilje ministarstva poljoprivrede.

Pojedina sredstva se kupuju i na “crnom tržištu” što nije dozvoljeno, a što predstavlja veliki rizik jer se obično radi o sredstvima koja nisu registrovana kod nas. To znači da nisu prošla postupak ispitivanja u skladu sa zakonom, kao i da se radi o sredstvima koja su zabranjena za primenu ili kojima je istekao rok upotrebe, objašnjavaju.

“Za svako stavljanje u promet, kao i primenu sredstava za zaštitu bilja suprotno odredbama Zakona, propisane su kaznene odredbe, bilo da se u promet stavljaju ili primenjuju neregistrovana ili zabranjena za primenu sredstva za zaštitu bilja, ili sredstva sa isteklim rokom upotrebe. Sve nepravilnosti vezano za promet i primenu sredstava za zaštitu bilja treba prijaviti MUP-u i fitosanitarnoj inspekciji”, navode u resornom Ministarstvu.

Izvor Paragraf

Možda Vam se svidi i