Bespovratna pomoć za ugostitelje. Ko može da konkuriše?

Od strane Ozon
0 komentar

Gradska uprava za kulturu i sport raspisala je javni poziv za dodelu subvencija za podršku radu privrednim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID19.

Svi privredni subjekti koji žele da konkurišu za subvencije, uz popunjavanje i predaju sve potrebne dokumentacije, ulaze u razmatranje za dobijanje subvencije.

To praktično znači da svi registrovani za obavljanje delatnosti MOGU da konkurišu, a o dodeli subvencija odlučiće Komisija koju obrazuje načelnik Gradske uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj 

Odmah nakon razmatranja podnetih zahteva, Komisija utvrđuje predlog za dodelu subvencija i dostavlja načelniku.

O dodeli i visini subvencija odlučuje načelnik Rešenjem, a na obrazložen predlog Komisije.

Sredstva se odobravaju u skladu sa prilivom sredstava u budžet Grada Sremska Mitrovica.

Konkurs se zatvara 2. marta 2021. godine.

Uslovi za odobravanje subvencija su sledeći:

-da privredni subjekt ima registrovano sedište na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,  

-da je privredni subjekt osnovan najkasnije 15.03.2020. godine,

-da privredni subjekt ima registrovanu pretežnu delatnost: 6820 – Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima,

-da je privredni subjekt izmirio sve prispele obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda.

Kriterijum za odobravanje subvencije je visina ostvarenih prihoda u 2019. godini i ostvaruje se na sledeći način:

-za privredne subjekte koji su ostvarili prihode do 1.000.000,00 dinara visina subvencije iznosi 500.000,00 dinara;

-za privredne subjekte koji su ostvarili prihode od 1.000.001,00 dinar do 3.000.000,00 dinara visina subvencije iznosi 1.500.000,00 dinara;

-za privredne subjekte koji su ostvarili prihode od 3.000.001,00 dinar do 6.000.000,00 dinara visina subvencije iznosi 2.000.000,00 dinara;

-za privredne subjekte koji su ostvarili prihode preko 6.000.000,00 dinara visina subvencije iznosi 3.000.000,00 dinara.

Zahtev za dodelu subvencija se podnosi na obrascu koji se može preuzeti sa zvanične internet stranice Grada Sremska Mitrovica www.sremskamitrovica.rs ili u gradskom Uslužnom centru. Uz zahtev za dodelu subvencija dostavlja se sledeća dokumentacija:

1. Izvod iz APR-a o registraciji privrednog subjekta,

2. Poresko uverenje Gradske uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj Grada Sremska Mitrovica o izmirenim obavezama po osnovu lokalnih javnih prihoda (ne starije od dana objavljivanja Javnog poziva),

3. Redovni godišnji finansijski izveštaj (bilans uspeha) za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine.

 Zahtevi sa potrebnom dokumentacijom se predaju lično na pisarnici Gradske uprave (u gradskom Uslužnom centru) ili poštom, na adresu Grada Sremska Mitrovica, ul. Svetog Dimitrija br. 13, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Gradska uprava za budžet i lokalni ekonomski razvoj – Zahtev za dodelu subvencija za podršku radu privrednim subjektima koji se bave iznajmljivanjem sala za organizovane skupove i proslave na teritoriji Grada Sremska Mitrovica zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 – NE OTVARATI“. Na poleđini koverte potrebno je napisati naziv i adresu privrednog subjekta.

Rok za predaju zahteva je 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja Javnog poziva, odnosno od 10.02.2021. godine do 02.03.2021. godine.

Neblagovremeni, nepotpuni, kao i zahtevi podneti od strane neovlašćenog lica neće se razmatrati.

Možda Vam se svidi i