Skupština će u petak razmatrati i o RAZMENI NEPOKRETNOSTI

Od strane Ozon
0 komentar

Jedna od tačaka dopunjenog dnevnog reda za predstojeću sednicu Skupštine Grada Sremska Mitrovica, zakazanu za petak 18. decembra 2020. godine, biće i postupak pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu i otuđenje nepokretnosti iz javne svojine, neposrednom pogodbom, putem razmene, uz naknadu. Strane u navedenoj razmeni su Grad Sremska Mitrovica sa jedne i firma “GOLF-RB” DOO preduzeće za trgovinu i usluge iz Sremske Mitrovice sa druge strane.

Prema zvaničnim podacima firma “GOLF-RB” DOO iz Sremske Mitrovice je inicijator navedene razmene koja za predmet ima parcelu broj 5159/13, potes “Grad”, ostalo prirodno neplodno zemljište, zemljište u građevinskom području u površini od 0.02.08 ha, upisana u izvod iz lista nepokretnosti, parcela broj 1029 k.o. Sremska Mitrovica, čiji je vlasnik Grad, a sa druge strane su nekretnine u vlasništvu firme “GOLF-RB” DOO iz Sremske Mitrovice i to parcela br. 5156/1, potes/ulica “Stevana Sremca”, ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište, zemljište u građevinskom području, u površini od 0.01.64 ha, upisana u list nepokretnosti broj 21385 k.o. Sremska Mitrovica i parcela 5157, potes “Grad”, voćnjak 3.klase, zemljište u građevinskom području, u površini od 0.00.13 ha, upisana u list nepokretnosti broj 20380 k.o. Sremska Mitrovica. Predviđeno je i to da iznos od 1.744.000,00 dinara na ime razlike u vrednosti navedih nepokretnosti koje su predmet planirane razmene Gradu isplatiti inicijator razmene, firma “GOLF-RB” DOO iz Sremske Mitrovice.

Uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu Grada Sremska Mitrovica je dana 28.08.2019. godine pod brojem 464-194/2019-V dala mišljenje o predmetnoj inicijativi za razmenu građevinskog zemljišta, uz naknadu, te je nakon uvida u relevantnu plansku dokumentaciju – Plan detaljne regulacije između ulica Jovanke Gabošac, Jovice Trajkovića i Stevana Sremca (“Sl. List Grada Sremska Mitrovica” broj 9/2019) utvrdila da nema smetnji za predmetnu razmenu.

Gradska uprava za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata je dana 09.11.2020. godine pod brojem 350-227/2020-VI izdala informaciju o lokaciji za parcele 5156 i 5159/1 k.o. Sremska Mitrovica u skladu sa Planom detaljne regulacije između ulica Jovanke Gabošac, Jovice Trajkovića i Stevana Sremca (“Sl. List Grada Sremska Mitrovica” broj 9/2019) u kome navodi da je ovim planom predviđena parcelacija / preparcelacija za parcele broj 5156 i 5157 (privatna svojina) i 5159/1 (javna svojina Grada Sremska Mitrovica) sve u k.o. Sremska Mitrovica, u cilju formiranja parcele za novoplanirani objekat višeporodičnog stanovanja P+3 na novoformiranoj parceli.Ovim PDR-om definiše se otuđenje dela parcele 5159/1 (javna svojina Grada Sremska Mitrovica) u korist vlasnika parcele 5156 (privatna svojina) u cilju realizacije objekta višeporodičnog stanovanja P+3, ispod gabarita objekta sa potrebnim parking prostorom,
trotoarom i uređenim zelenim površinama, sve na javnom građevinskom zemljištu te stoga postoje uslovi i interes Grada Sremska Mitrovica da se tražena razmena parcela realizuje na osnovu važećih odredba Zakona o javnoj svojini zatim Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini ,odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda, Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica te Statuta Grada Sremska Mitrovica.

Predlog Gradonačelnika za obrazovanje Komisije koja treba da sprovede napred pomenuti postupak pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu i otuđenje nepokretnosti iz javne svojine neposrednom pogodbom, putem razmene, uz naknadu, je da istu čine Vladimir Petrenj, dipl. pravnik – zaposleni u Javnom preduzeću za poslove urbanizma “Urbanizam” Sremska Mitrovica, Obrad Vučenović, dipl. inž. saobraćaja. – zaposleni u Javnom preduzeću za poslove urbanizma “Urbanizam” Sremska Mitrovica, Slavko Jonić, dipl. inž. arh. – zaposleni u Gradskoj upravi za urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove Grada Sremska Mitrovica i Mirko Ratić, dipl. ecc. – zaposleni u Gradskoj upravi za opšte i zajedničke poslove i imovinu Grada Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i