Na Skupštini o pravima građana u oblasti socijalne zaštite

Od strane Ozon
0 komentar

Odbornici Skupštine Grada Sremska Mitrovica, u petak 18. Decembra naći će se i pred ODLUKOM o izmenama i dopunama o pravima građana u oblasti  sicijalne zaštite na teritoriji Geada Sremska Mitrovica.

U Odluci o pravima građana u oblasti socijalne zaštite na teritoriji Grada Sremska Mitrovica („Sl. list Grada Sremska Mitrovica“ br 12/18, 3/19 i 17/19), član 2. alineja 2. menja se i glasi:

„pomoć u kući za decu, odrasle i starije sa smetnjama u razvoju i njihove porodice ,“ Član 2.

Glava II i članovi od 5. do 7. menjaju se i glase:

„II POMOĆ U KUĆI ZA DECU, ODRASLE I STARIJE SA SMETNjAMA U RAZVOJU I NjIHOVE PORODICE

Član 5.

Uslugom Pomoći u kući pruža se podrška deci, odraslima i starijima sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama, u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba u sopstvenim domovima, kako bi se unapredio kvalitet njihovog života i sprečio ili odložio smeštaj u institucije.

Korisnici usluge su deca, odrasli i stariji :

*sa umerenim, težim i teškim oblikom mentalne nedovoljne razvijenosti;

* sa telesnim invaliditetom;

* sa senzornim invaliditetom;

* sa višestrukom ometenošću;

* sa pervazivnim poremećajima;

* sa težim hroničnim oboljenjima

Član 6.

Po zahtevu roditelja / staratelja (zakonskog zastupnika), Centar za socijalni rad rešenjem utvrđuje potrebu i ispunjenost uslova za korišćenjem ove usluge.

U skladu sa čl. 64. Zakona o socijalnoj zaštiti („Sl. glasnik RS“ br 24/11) i propisima kojima se uređuje oblast javnih nabavki, uslugu Pomoć u kući za decu, odrasle i starije sa smetnjama u razvoju i njihove porodice, gradska uprava nadležna za

poslove socijalne zaštite nabavlja od licenciranog pružaoca, kroz postupak javne nabavke.

Ugovor o javnoj nabavci usluge, zaključuje se između naručioca i odabranog pružaoca usluge i njime se obavezno uređuje način plaćanja, praćenje, trajanje pružanja usluge , način izveštavanja i uslovi raskida ugovora.

Naručilac je dužan da obezbedi najkvalitetnije i najekonomičnije pružanje usluge koja se nabavlja putem javne nabavke.

Član 7.

Aktivnosti pomoći i podrške deci, odraslima i starijima sa smetnjama u razvoju, koje su po vrsti i trajanju, određene individualnim planom usluge, obavlja negovateljica – domaćica, sa završenom obukom po akreditovanom programu za pružanje usluge pomoć u kući.“

Član 3.

Članovi od 11. do 17. u okviru glave IV, menjaju se i glase: „Član 11.

„Usluga ličnog pratioca obezbeđuje se detetu ili učeniku sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom, kome je potrebna dodatna podrška u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima, pod uslovom da su uključeni u vaspitno obrazovnu ustanovu odnosno školu, do kraja školovanja.

Član 12.

O potrebi dodatne socijalne podrške, mišljenje daje Interresorna komisija, u skladu sa Pravilnikom o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku (“Sl. glasnik RS“ br, 80/18).

Član 13.

Centar za socijalni rad, na osnovu toga, rešenjem priznaje pravo na angažovanje pratioca.

Član 14.

Kao licencirani pružalac usluge, Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Radivoj Popović“ obezbediće potreban prostor, opremu i stručni kadar, organizovati i koordinirati rad ličnih pratilaca i obezbediti potrebnu edukaciju, usmeravati njihov rad u zavisnosti od individualnih potreba deteta, pratiće i evaluirati rad pratilaca, pružati podršku u pronalaženju adekvatnog ličnog pratioca za svako dete i obezbediti kontinuitet u pružanju ove usluge.

Član 15.

Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Radivoj Popović“, u dogovoru sa roditeljem ili starateljem, a u skladu sa potrebama deteta i učenika, bira lica koja će

obavljati poslove ličnog pratioca, i sa njim zaključuje ugovor, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

Lični pratilac ne može biti član porodičnog domaćinstva u kome živi dete (učenik), srodnik u pravoj liniji, kao ni brat i sestra, odnosno brat i sestra po ocu ili majci deteta (učenika) zbog koga se angažuje.

Član 16.

Cena usluge određuje se u visini troškova angažovanja odnosno zarade ličnog pratioca.

Jedinica mere za utvrđivanje cene usluge po korisniku je cena jednog sata troškova angažovanja, odnosno zarade ličnog pratioca.

Član 17.

Naknada za rad ličnog pratioca biće isplaćena po školskom danu, najviše do minimalne cene rada uvećane za pripadajuće poreze i doprinose, kao i troškove putovanja.“

Član 4.

U članu 18. stav 1. iza reči: „zbrinjavaju se u“, dodaje se reč:“ najbližoj“. U stavu 3. istog člana, iza reči: „upućuju se u“, dodaje se reč: „ najbliže“.

Na osnovu člana 64. člana 210. stav 2. i člana 213. Zakona o socijalnoj zaštiti „Sl.glasnik RS“ broj 24/11), člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi ( „ Sl.glasnik RS“ br. 129/07 i 83/12 i dr.zakon, 47/18) i člana 41. stav 1. tačka 6. Statuta Grada Sremska Mitrovica („Sl. list Grada Sremska Mitrovica“ br 3/19 i 5/19) Skupština Grada Sremska Mitrovica, na sednici održanoj __ 2020. godine, donela je
Odluku o metodologiji formiranja cene usluge Pomoći u kući za decu, odrasle i starije sa smetnjama u razvoju i njihove porodice
Član 1.
Ovom odlukom propisuje se metodologija formiranja cene usluge socijalne zaštite – pomoći u kući za decu, odrasle i starije sa smetnjama u razvoju i njihove porodice ( u daljem tekstu: usluga), koja se finansira iz budžeta Grada Sremska Mitrovica.
Član 2.
Cena usluge, u smislu ove Odluke, deo je troškova usluge i ona predstavlja osnov za participaciju korisnika.
Član 3.
Troškovi usluge obuhvataju:

 1. Troškova angažovanja, odnosno zarade stručnog radnika pružaoca usluge angažovanog po osnovu ugovara o radu na određeno vreme sa polovinom radnog vremena na poslovima koordinacije usluge, kao i poslovima procene, planiranja, ponovnog pregleda, evaluacije i dr. poslova od značaja za pružanje usluga;
 2. Troškove angažovanja, odnosno zarade negovateljica, angažovanih po osnovu ugovora o radu sa nepunim radnim vremenom za potrebe direktnog pružanja usluga u skladu sa individualnim planom podrške;
 3. Troškove prevoza negovateljica i korisnika, u skladu sa individualnim planom podrške,
 4. Troškove angažovanja, odnosno zarade drugog osoblja za potrebe pružanja usluge ( knjigovođa);
 5. Materijalne troškove usluge.
  Član 4.
  Cena usluge određuje se u visini 1/3 troškova angažovanja, odnosno zarade
  negovateljice.

Jedinica mere za utvrđivanje cene usluge po korisniku je cena jednog sata troškova angažovanja, odnosno zarade negovateljice.
Cena usluge po korisniku utvrđuje se u mesečnom iznosu, u skladu sa brojem sati dobijanja usluge prosečno nedeljno i individualnim planom podrške.
Član 5.
U skladu sa metodologijom propisanom ovom odlukom, cenu usluge Pomoći u kući za decu, odrasle i starije sa smetnjama u razvoju i njihove porodice, određuje Gradsko veće grada Sremska Mitrovica, na obrazloženi predlog nadležne gradske uprave.
Član 6.
Gradsko veće grada Sremska Mitrovica najmanje jednom godišnje preispituje cenu usluge.

You may also like