Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) je danas na vanrednoj sednici usvojio Odluku o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije kovid-19 i Odluku o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije.

Naime, NBS propisuje obavezu bankama da dužniku (građaninu, poljoprivredniku, preduzetniku i privrednom društvu), koji usled pandemije ne može da otplaćuje kredit ili lizing, odobri olakšicu u otplati ovih obaveza.

Kako se prijaviti za olakšice?

Banke i davaoci finansijskog lizinga će najkasnije do 22. decembra ove godine na svojoj internet prezentaciji i u svojim poslovnicama objaviti obaveštenje kojim se dužnici informišu o mogućnostima podnošenja zahteva za dobijanje olakšica, kao i o uslovima koji u tom smislu treba da ispunjavaju. Klijenti mogu podneti zahtev za dobijanje olakšica i elektronskim putem ili poštom, kao i u poslovnim prostorijama do 30. aprila 2021. godine, a o zahtevu će biti obavešteni u roku od 30 dana od dana prijema.

Ko će moći da konkuriše?

Narodna banka Srbije je procenila da potrebu za olakšicama imaju posebno nezaposleni, zatim dužnici čiji su prosečni neto mesečni prihodi u poslednja tri meseca ispod proseka zarada u Srbiji. Takođe, tu spadaju i dužnici sa prosečnim neto mesečnim prihodima u poslednja tri meseca do 120.000 dinara, a čiji je neto mesečni prihod manji za 10 odsto ili više u odnosu na prihod pre 15. marta 2020. godine i čiji je stepen kreditne zaduženosti (opterećenost mesečnih primanja kreditnim i drugim obavezama) iznad 40 odsto tih prihoda.

Za poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva ocenjeno je da je olakšice u otplati obaveza potrebno ponuditi naročito dužnicima koji su u 2020. godini imali pad poslovnih prihoda, odnosno prometa, od najmanje 15 odsto u odnosu na 2019. ili je došlo do prekida poslovanja dužnika u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana usled pandemije.

Kartice i dozvoljeni minus

Drugi kreditni proizvodi ‒ kreditna kartica i dozvoljeno prekoračenje računa, mogu biti obuhvaćeni olakšicama u skladu sa ovom odlukom, na način da se odobri kredit za refinansiranje obaveza po osnovu tih proizvoda uz grejs period od šest meseci, i ugovorenu mesečnu otplatu. Pri tome se, kažu u NBS, period otplate produžava na način da mesečne obaveze ne budu veće u odnosu na mesečne obaveze koje bi dužnik inače plaćao po tom proizvodu.

Takođe, pravo na navedene olakšice imaće i dužnici koji kasne sa otplatom više od 30 dana u materijalno značajnom iznosu po osnovu bilo koje obaveze (kredita, lizinga, kartice) na koje se odluka primenjuje.

– Pored navedenog, ostavljena je mogućnost bankama i davaocima finansijskog lizinga da na obrazložen zahtev dužnika, ukoliko usled drugih činjenica i okolnosti ocene da je došlo do pogoršanja finansijskog položaja i nemogućnosti izmirivanja obaveza dužnika, odobre olakšice – ističu u NBS.

Grejs period šest meseci

Olakšice koje su predviđene odlukama odnose se na reprogram i refinansiranje kredita i obaveza iz finansijskog lizinga, uz odobravanje grejs perioda od šest meseci i odgovarajućeg produženja roka otplate, tako da mesečne obaveze dužnika ne budu veće od onih iz plana otplate pre odobravanja olakšica.

– Tokom grejs perioda, banka obračunava kamatu, pri čemu se dužnik, u samom zahtevu, opredeljuje da li će plaćati kamatu tokom trajanja grejs perioda ili nakon njegovog isteka – navode u NBS.

Izvor 24sedam

Možda Vam se svidi i