Sremska Mitrovca – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme za više radnih mesta.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1. Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Odeljenje urologije – Služba opšte hirurgije – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis poslova: vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni. Materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Pored napred navedenih poslova učestvuje u svim dijagnostičkim-terapeutskim poslovima za koje je osposobljena redovnim školovanjem, a u vezi obolenja koje se odnose na profil rada odeljenja. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri/tehničaru na odelenju i šefu Odelenja.

2. Laboratorijski tehničar u dijagnostici – Služba za laboratorijsku dijagnostiku – Sektor za zajedničke medicinske poslove, na određeno vreme do 6 meseci, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja Medicinska škola smer laboratorijski tehničar, položen stručni ispit, licenca.

Opis poslova: vrši vađenje krvi, preanalitičku pripremu uzoraka, biohemijske i hemopatološke analize samostalno i pod nadzorom načelnika.Radi nesmetanog funkcionisanja aparata za analizu vrši redovno čišćenje i održavanje istih. Vodi dnevnik rada izrađuje izveštaje i analize o svom poslu u laboratoriji. Radi i laboratorijske analize koje mu poveri glavni laborant, načelnik ili biohemičar. Radi i druge poslove iz svog delokruga i po nalogu glavnog laboranta, biohemičara, načelnika službe kojima odgovara za svoj rad. Radno mesto sa povećanim rizikom.

3. Medicinska sestra/tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 3 – Odeljenje reanimacije i intenzivne nege – Služba anestezije sa reanimatologijom – Sektor za zajedničke medicinske poslove, na određeno vreme do 6 meseci, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis poslova: vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Neposredno učestvuje u nezi bolesnika od prijema do otpusta sa odelenja prema dnevnom rasporedu rada. Vrši podelu terapije prema uputu doktora datom na listi za terapiju i unosi vrstu i količinu leka koji je dala pacijentu u knjigu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi u radu. Učestvuje u podeli hrane pacijentima, uredno vodi medicinsku dokumentaciju i šalje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove koje joj prema ukazanoj potrebi odredi načelnik, šef odelenja, glavna sestra odelenja i ordinirajući doktor. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri-tehničaru, šefu odelenja, načelniku službe. Radno mesto sa povećanim rizikom.

4. Spremač-/spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – Odeljenje reanimacije i intenzivne nege – Služba anestezije sa reanimatologijom – Sektor za zajedničke medicinske poslove na određeno vreme do 6 meseci, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: završena osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, ličnoj higijeni i zaraznim bolestima.

Opis poslova: održava čistoću prostorija u kojima se obavljaju pregledi i intervencije, soba u kojima leže bolesnici, kuhinja i drugih prostorija utvrđenih prema rasporedu rada. Održava higijenu sanitarnih prostorija i prostorija koje se upotrebljavaju za pacijente i osoblje (stepeništa, holova, hodnika, čekaonica i dr.). Кada ne vrši posao čišćenja odnosno održavanja higijene na odelenju u obavezi je da onda pomaže medicinskim sestrama tehničarima oko prenosa bolesnika, učestvuje u dopremanju sanitarnog i drugog materijala do i sa odeljenja (veša, hrane idr.). Stara se o ispravnosti sredstava koja su joj data na upotrebu zadužena je i finansijski odgovara za potrošnju i upotrebu istih. O svim nepravilnostima obaveštava glavnu sestru. Vodi evidenciju o potrošnji materijala za održavanje čistoće i o istoj podnosi izveštaj glavnoj sestri. Obavljaju i druge poslove po nalogu glavne sestre. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri, sestrama na odeljenju, odnosno načelniku sektora, kojima neposredno i odgovara za svoj rad

5. Spremač/spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – Odeljenje interne medicine 3 – Odeljenje za hemodijalizu sa nefrologijom – Služba interne medicine – Sektor za internističke grane medicine na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa bolovanja, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: završena osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, ličnoj higijeni i zaraznim bolestima.

Opis poslova: održava čistoću prostorija u kojima se obavljaju pregledi i intervencije, soba u kojima leže bolesnici, kuhinja i drugih prostorija utvrđenih prema rasporedu rada. Održava higijenu sanitarnih prostorija i prostorija koje se upotrebljavaju za pacijente i osoblje (stepeništa, holova, hodnika, čekaonica i dr.). Pomaže medicinskim sestrama-tehničarima oko prenosa bolesnika. Učestvuje u dopremanju sanitarnog i drugog materijala do i sa odelenja (veša, hrane i dr.). Stara se o ispravnosti sredstava koja su joj data na upotrebu zadužena je i finansijski odgovara za potrošnju i upotrebu istih. O svim nepravilnostima obaveštava glavnu sestru. Vodi evidenciju o potrošnji materijala za održavanje čistoće i o istoj podnosi izveštaj gla vnoj sestri. Obavljaju i druge poslove po nalogu glavne sestre. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri, sestrama na odeljenju, odnosno načelniku sektora, kojima neposredno i odgovara za svoj rad. Radno mesto sa povećanim rizikom.

Кonkurs je otvoren od 01. do 08. marta.

Više informacija na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i